Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 19 november 2021

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Wie de kranten openslaat of de eigen metingen van Delfland volgt weet dat de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren zeer urgent is. Water Natuurlijk is dan ook blij met de unanieme steun in de Verenigde Vergadering voor het KRW-programma. Een voortvarende aanpak is nodig om een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier te realiseren. Hiervoor is samenwerking met andere overheden maar ook met natuurorganisaties, burgers en bedrijven noodzakelijk. Het is cruciaal dat bestrijdingsmiddelen en meststoffen vanuit de land- en tuinbouw niet meer in de sloot belanden.

Water Natuurlijk steunt van harte de begroting 2022 waarmee Delfland doelmatig doet wat er gedaan kan en moet worden. Wel bepleiten we vanwege de grote uitdagingen voor waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering een langetermijnvisie op een zelfbewuste en robuuste organisatie van het waterschap om te kunnen blijven investeren in de toekomst, niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
50PLUS heeft in de Algemene Beschouwingen bij de begroting 2021 waardering geuit aan de opstellers hiervan. Wederom is het gelukt de lasten voor de belastingplichtigen op hetzelfde niveau te houden. Wel is gewaarschuwd voor de ontwikkeling van de schuldquote en het teveel gebruiken van de reserves.

Vraagtekens zijn gezet bij de raming van het aantal kwijtscheldingen en oninbare vorderingen. Daar bij is gewezen op de toenemende lastendruk voor iedereen door de inflatie, absurd hogere energiekosten en het niet indexeren van de pensioenen. Hoewel we de wettelijke taken naar behoren uitvoeren hebben we hier ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gepleit is om via de Unie van Waterschappen aan het Rijk compensatie te vragen voor niet inbare en kwijtgescholden aanslagen. 

Daarnaast is 50PLUS akkoord gegaan met de kostentoedelingsverordening 2022, de nota reserves en voorzieningen en andere verordeningen verband houdende met de begroting. Dit geldt ook voor het Kader richtlijn Water programma. 
Een week na de afronding van "Glasgow" heeft Delfland haar begroting voor 2022 vastgesteld. De PvdA pleit voor een lange-termijn-visie met een investeringsagenda, zodat Delfland ook over een eeuw nog gewoon floreert. 

We vragen daarbij aandacht voor waterveiligheid, zodat we nooit afhankelijk zijn van één enkele schakel. We vragen om een prudent financieel beheer, waarbij we PPS'en alleen aangaan als er significante meerwaarde is. De Ruimtelijke Inrichting moeten we samen met de gemeenten verbeteren.  Want niet alles kan. 

Delfland moet dan ook wel betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Daarom zijn we tevreden over de vernieuwde kostentoedeling voor 2022.  

De waterkwaliteit moet beter. Daarom stemden we in met een bulkkrediet voor nieuwe natuurvriendelijke oevers en vispassages. Wel willen we vaker dan vroeger over dat krediet spreken. Daarom steunden we een motie daarover.
 
Kijk voor meer informatie op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delfland: http://bit.ly/PvdAHHD
Ongebouwd heeft zich gekeerd tegen de Kostentoedeling 2022. Ook veel agrariërs hadden een zienswijze ingediend. Delfland is daar echter onzorgvuldig mee omgegaan. Indieners hebben geen bericht van ontvangst gekregen. Daarnaast heeft de VV haar beantwoording niet vast kunnen stellen, want die ontbrak in de stukken!

De begroting 2022. Wij zien onbalans tussen uitgaven en inkomsten. Bovendien komen er 40 fte bij. In plaats van meer efficiency en samenwerking zoekt het college het vooral in uitbreiding. Bovendien wil het college en een deel van de VV een aantal niet-kerntaken uit blijven voeren. Als duurste waterschap onverantwoord! Dat gaat lijnrecht in tegen het Bestuursakkoord. Onze motie hierover kreeg helaas alleen steun van ChristenUnie-SGP en AWP.

Dan het nieuwe 12,7 miljoen bulkkrediet voor Ecologie. Ongebouwd wil hierop strakke sturing. Een amendement van het CDA hierover haalde het helaas niet. Daarom hebben we tegengestemd. Kortom, een vergadering waar ambities en realiteitszin ver uiteen liepen.
De Verenigde Vergadering van Delfland heeft op 18 november ingestemd met de begroting voor 2022. De lasten voor bedrijven blijven gelijk aan het niveau van 2021. De fractie bedrijven hecht sterk aan een duurzame financiële balans tussen opgaven, kosten, opbrengsten en schuldquote. Zodanig dat de toekomstige omvangrijke investeringen in de waterzuiveringen verantwoord gerealiseerd kunnen worden. De door onze fractie opgestelde motie “Financieel evenwicht langere termijn” met daarin een oproep aan het college, is door partijen breed gesteund en zal in de loop van volgend jaar tot nadere uitwerking leiden.

Onze fractie heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij het vrijgeven van €8 mln. voor het aanleggen van waternatuur. Dit meerjarig bulkkrediet biedt ons onvoldoende controle- en sturingsmogelijkheden om de balans tussen het beschikbaar stellen van middelen en de mate waarin de doelen (verbetering van de ecologische waterkwaliteit) gerealiseerd worden te waarborgen. Dit is mede gebaseerd op vergelijkbare investeringen in het verleden voor o.a. de aanleg van natuurvriendelijke overs, waarbij de effectiviteit hiervan onvoldoende duidelijk is. 
Het CDA heeft bij de Algemene Beschouwing de uitdagingen voor klimaatverandering en KRW doelen benadrukt. Dit alles vergt een innovatief waterschap dat financieel op orde is, de juiste medewerkers heeft en open staat voor nieuwe ideeën. Daarom hebben wij opgeroepen om een polder als proeftuin te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de maatregelen die helpen polders toekomstbestendig te maken. Samenwerken met andere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners is essentieel.
 
Om de land- en tuinbouw duurzamer te maken is ons voorstel overgenomen om de mogelijkheid van één centraal loket voor de sector te onderzoeken. 
 
Het CDA wil een financieel gezond Delfland waarbij de tarieven niet verder stijgen en dat Delfland haar schuldenlast afbouwt. Daarnaast moet Delfland blijven investeren en ruimte houden voor onverwachte uitgaven.
 
Ten aanzien van bulkkredieten is het voorstel van het CDA tot het stellen van kaders vooraf en betere controle gedurende de uitvoering van projecten aangenomen. 
 
Het bestuur van Delfland is ongeveer halverwege zijn termijn goed 'op stoom.' De (geborgde) categorie Natuur complimenteert het Dagelijks Bestuur voor de begroting. In de vorige vergadering bespraken we het IPCC rapport over de ernstige gevolgen van de klimaatverandering.

Er zijn veel grote maatschappelijke opgaven die ook het waterbeheer in ons gebied raken, zoals de 'matige' vorderingen om de waterkwaliteit volgens de doelen van de Kaderichtlijn Water te realiseren. Daarvoor hebben we de steun nodig van al onze gebiedspartners en mede-overheden. Grote problemen kunnen we alleen samen oplossen, met oog van de belangen van alle betrokkenen en met alle instrumenten die delfland ter beschikking heeft.
Vandaag is het 600 jaar geleden dat de Elizabethsvloed plaatsvond.  Deze is lang gezien als een natuurramp maar recente beschouwingen maken duidelijk dat deze ramp voorkomen had kunnen worden door het toenmalige bestuur. Dit is een belangrijke les voor vandaag. Laten we ook de komende twee jaar gefocust blijven om samen met het landsbestuur en onze partners in de regio voortvarend te werken aan een toekomstbestendig (en veerkrachtig) Delfland.
Water is leven. Water is onmisbaar voor alle levende wezens op aarde en daar moeten we zuinig mee zijn. Echter, de waterkwaliteit in Delfland staat onder enorme druk. Het ecologisch evenwicht is zwaar verstoord en Delfland ontbeert een stevig instrumentarium om de vervuiler echt aan te pakken. Hoe hoger de druk, hoe meer het leven in en rond het water wordt belemmerd. Insecten, vogels en vissen sterven. Nu niet ingrijpen leidt tot onherstelbare schade en het niet halen van de KRW-doelen. 

Met een uitgebalanceerde Begroting 2022 en KRW-programma Delfland 2022-2027 zijn wij op de goede weg om de doelen te halen, bij gelijkblijvende tarieven. De Partij voor de Dieren blijft scherp letten op de voortgang van deze doelen en hebben vertrouwen dat Delfland alle zeilen bijzet om de waterkwaliteit ook echt te verbeteren. De motie 'helder verantwoorden en sturen op hoofdlijnen' helpt daarbij. De natuur zal ons dankbaar zijn. 
De fractie heeft aangegeven dat:
 
  • De Zuiderzeewerken als voorbeeld van visionair handelen voor Delfland de inzet moeten zijn voor de toekomst;
  • De financiële reserves niet moeten worden uitgeput om de hoogte van de tarieven te korten. Dit met het oog op de forse investeringen waarvoor Delfland in de toekomst gesteld staat;
  • De bezwaren van inwoners tegen de uitgangspunten voor het bepalen van de waterschapsbelasting niet naar behoren zijn afgehandeld. Duidelijk moet worden uitgelegd waarom de bezwaren worden  afgewezen;   
  • Het gereserveerde krediet voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers niet onbeheersbaar kan worden uitgegeven. Grote projecten moeten eerst worden goedgekeurd; 
  • De restauratieplannen voor het Rijksmonument de Zwethsluis in de gemeente Lansingerland samen met de gemeente en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed uitgewerkt moeten worden;
  • Twijfel bestaat of Delfland verantwoordelijk is voor de kosten van zuivering van het afvoerwater van het gemaal Broekpolder.
Na een uitgebreid debat heeft de Verenigde Vergadering unaniem ingestemd met de begroting. Een groot compliment aan VVD-hoogheemraad Peter Ouwendijk! Tijdens de algemene beschouwingen heeft fractievoorzitter Willem van Valkenburg de nadruk gelegd op een veerkrachtig Delfland: “De VVD wil een veerkrachtig Delfland die de veranderingen kan beheersen zodat onze inwoners en ondernemers droge voeten houden nu en in de toekomst”.

Een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma was om de lasten niet te laten stijgen en zelfs te kijken naar verlaging. Voor 2022 is dat gelukt! Van Valkenburg zegt hierover: “De lasten blijven deze hele bestuursperiode gelijk of gaan zelfs iets omlaag.”

De VVD heeft ingestemd met het investeringsplan voor het realiseren van de Kaderrichtlijn Water. Wel hebben we een motie ingediend om beter onze controlerende rol uit te kunnen voeren over de projecten en investeringen. Fadime Örgü: “De VVD kiest ervoor om te sturen op hoofdlijnen”. Meer op https://delfland.vvd.nl
De AWP sprak in de algemene beschouwingen haar waardering uit naar de organisatie die afgelopen periode onder wisselende omstandigheden haar werk moest doen. De AWP sprak haar bezorgdheid uit ten aanzien van de toekomstige financiële posititie van Delfland, omdat de noodzakelijke uitgaven harder stijgen dan de begrote inkomsten. Delfland betaalt volgend jaar 30 mln. aan rente, dat is € 50,- per huishouden. Daarom wil de AWP extra sparen om in de toekomst minder rentelasten te hoeven betalen.

De AWP wil graag meer actie op de dossiers handhaven op illegale lozingen door glastuinbouw omdat het oppervlaktewater veel te veel gifstoffen bevat. Op het dossier Amerikaanse rivierkreeften, die het water vertroebelen en de oevers aantasten, ziet de AWP dat Delfland al 3 jaar studeert, terwijl andere waterschappen ze gewoon wegvangen. 
Ook wil de AWP dat Delfland cellulose uit het rioolwater zeeft, want dat spaart CO2 en heel veel bomen. 
 
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube