Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 10 november 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Maaien volgens de EcoKleurenkoers voor een betere waterkwaliteit

Het college heeft ingestemd met maatwerk voor het maaien van watergangen. Dit ten behoeve van een betere waterkwaliteit.

Het maaien van watergangen is nodig voor een vlotte aan- en afvoer van water: te veel waterplanten kunnen de doorstroming frustreren. Tegelijkertijd streeft Delfland naar schoon, gezond en levend water in het hele gebied.

Een van de maatregelen daarvoor is maaionderhoud waarbij rekening wordt gehouden met droge voeten en voldoende water én de mogelijkheid om de ontwikkeling van waterplantzones te stimuleren. Dit om het ecologisch netwerk te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te bevorderen.

De keuze voor het type van maaionderhoud voor een watergang vergt dat alle belangen goed worden afgewogen. Bij de afweging worden de thema’s waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit meegenomen. De wettelijke normen voor wateroverlast en waterveiligheid zijn daarbij leidend. Deze maatwerkaanpak is beschreven in de beleidsnotitie EcoKleurenkoers.

Het nieuwe maaibeleid wordt de komende jaren uitgerold over het beheergebied van Delfland en is een van de belangrijkste maatregelen uit het programma voor de Europese Kaderrichtlijn Water tot 2027.
Verbetering rioolgemaal Morsestraat

Het college heeft ingestemd met een voorstel voor aanpassingen aan het Haagse rioolgemaal Morsestraat. Dit gemaal zorgt ervoor dat het afvalwater van inwoners en bedrijven in het Haagse centrum en omgeving wordt afgeleverd bij onze afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, zodat wij het daar kunnen schoonmaken.

Het gemaal werkt niet zoals wij dat willen. Om het goed te laten functioneren moet het jaarlijks worden schoongemaakt en dat is een dure en tijdrovende klus. Ook kunnen de pompen niet optimaal functioneren, wat leidt tot onnodig energieverbruik en slijtage.

Wij gaan de benodigde aanpassingen nu combineren met overig werk. De werkzaamheden omvatten onder meer het maken van een extra kelder voor rioolwater, het aanleggen van een extra transportleiding naar de zuivering en het aanpassen van de besturing van het gemaal. Op het bestaande gemaal komen een groen dak en zonnepanelen.

Het algemeen bestuur van Delfland neemt in december een definitief besluit over het voorstel.
Verhoging van de vermogensnorm kwijtschelding

De Tweede Kamer heeft in de afgelopen kabinetsperiode een motie aangenomen over verruiming van de vermogensnorm bij kwijtschelding van de lokale belastingen. Gemeenten en waterschappen mogen voor AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten de vermogensnorm ophogen met maximaal € 2.000,-. Dat is van € 2.269,- tot € 4.269,-.

Het college stemt in met het voorstel van de Regionale Belasting Groep (RBG), die de belastingen int voor enkele gemeenten en voor ons, om de verruiming toe te passen. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van de regeling. Als alle deelnemende overheden binnen de RBG instemmen met de aangepaste regeling, gaat deze in vanaf 1 januari 2022.
Delfland overweegt aandeelhouderschap AquaMinerals

Delfland wil in 2050 100% circulair zijn. Wij willen daarbij ook dat terug te winnen grondstoffen uit onze processen en werkzaamheden maatschappelijk verantwoord, rendabel en duurzaam worden afgezet.

Dit vergt specifieke kennis en kunde. Delfland overweegt daarom het aandeelhouderschap van AquaMinerals BV: een non-profitorganisatie die de benodigde expertise heeft en productmarktcombinaties ontwikkelt voor de afzet van reststromen tot waardevolle grondstoffen.

Met de toetreding is Delfland het zevende waterschap dat aandeelhouder wordt in AquaMinerals. Het aandeelhouderschap heeft dus niet alleen voordelen voor Delfland als individueel waterschap, maar draagt ook bij aan de innovatiekracht van de sector.

Het college is daarom voornemens om aandelen te kopen in AquaMinerals BV en vraagt hiervoor instemming aan het Algemeen Bestuur.
Delfland steunt aanvraag Nationaal Groeifonds voor De Ultieme Waterfabriek

Voldoende zoet water van goede kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid meer. Delfland werkt daarom aan verschillende projecten om het schoongemaakte water van onze zuiveringen nuttig te hergebruiken.

Zo doen wij mee in het project ‘De Ultieme Waterfabriek’, een consortium van drinkwaterbedrijven, waterschappen en instituten dat bezig is om te onderzoeken hoe we drinkwater kunnen maken uit gezuiverd afvalwater.

De Ultieme Waterfabriek is gekozen als een van de demonstratieprojecten binnen de aanvraag die de Nederlandse watersector opstelt voor het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Delfland is gevraagd om de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds te ondersteunen. Het college heeft hiermee ingestemd.
Strategie bodemdaling onder de loep

Om te bepalen hoe Delfland kan omgaan met de gevolgen van bodemdaling in het gebied hebben we in 2018 de strategie Bodemdaling opgesteld. Deze is nu geëvalueerd en de conclusie is dat de strategie goed werkt.

Er speelt ontzettend veel op het gebied van bodemdaling. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en blijven afwegen of wij onze strategie en/of maatregelen daarop moeten aanpassen. Dit geldt met name voor de ontwikkelingen op de CO2-reductie in landelijk gebied, het bouwen op slappe bodem en grondwateronttrekkingen.

De rol Delfland bij bodemdaling is beperkt, maar we hebben wel mogelijkheden om in afstemming met andere overheden bodemdaling te beïnvloeden, via peilbeheer bijvoorbeeld en de verplichte watertoets bij ruimtelijke plannen. 

Bij het treffen van maatregelen zijn er kansen en risico’s voor het waterbelang. Wij signaleren de risico’s en adviseren om maatschappelijke schade en uitstoot van broeikasgassen door bodemdaling tegen te gaan.
Rainlevelr: op naar de 80%

In Rainlevelr werken ondernemers in de glastuinbouw en Delfland samen. De aangesloten ondernemers maken voorafgaand aan een zware bui ruimte in hun gietwaterbassin. Zo is er meer opvangcapaciteit en neemt de kans op wateroverlast af.

Steeds meer telers doen mee met Rainlevelr; bij nieuwbouw, maar ook vaker bij bestaande bedrijven. Per 1 november 2021 zijn er 47 telers aangesloten, samen goed voor 262 ha netto glas. Dat is bijna 7% van glasoppervlak binnen Delfland. Bij 10 mm neerslag betekent dit een opvang van 26.200 m3. De ambitie is dat in 2037 ten minste 80% van het glastuinbouwareaal in onze regio is aangesloten.

Om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van de inzet van de bassins gaat Delfland de monitoring uitbreiden. Ruimte vrijmaken voor neerslag doen telers nu handmatig. Diverse telers geven aan vertrouwen te hebben in het systeem en zien liever dat ze hierin ontzorgd worden. Dit gaan we komend jaar onderzoeken.
Bezwaarschriften- en klachtencommissie doen verslag over 2020

Delfland verzet ieder jaar veel werk en neemt daarbij tal van besluiten. Een belanghebbende die zich niet kan vinden in een besluit, kan daartegen een bezwaarschrift indienen. Dat wordt behandeld door de bezwaarschriftencommissie.

Het aantal ingediende bezwaarschriften in 2020 (54) is ongeveer gelijk gebleven aan het aantal ingediende bezwaarschriften in 2019 (60). In 2020 is in geen enkele zaak tegen de beslissing op bezwaar beroep ingesteld.

De klachtencommissie heeft twee taken: de behandeling ingekomen klachten en advisering aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden daarover. In 2020 zijn er vier klachten ontvangen door de Klachtencommissie. Eén klacht is door de commissie inhoudelijk behandeld op een zitting.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram