Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 13 oktober 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Begroting 2022: keuzes maken om water de baas te blijven

Piekbuien, langere periodes van droogte en de uitdaging om duizenden woningen bij te bouwen hebben impact op ons gebied. Droge voeten, voldoende schoon water en ruimte om te recreëren zijn niet meer vanzelfsprekend en dat raakt ons allemaal. Daarom zet Delfland zich de komende jaren nog meer in om de leefomgeving veilig, gezond en prettig te houden. Dat blijkt ook uit de begroting voor 2022.

Water moet een leidend principe zijn bij het vormgeven van de leefomgeving; vanaf de planontwikkeling tot de daadwerkelijke inrichting van de schaarse ruimte. Nauw samenwerken en slimme keuzes maken wordt steeds belangrijker.

Delfland doet extra inspanningen op alle terreinen terwijl de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven. Daarmee houden wij vast aan de afspraak in het bestuursakkoord.

Het college legt de begroting 2022 op 18 november ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering. De begroting ligt vanaf 22 oktober ter inzage.
Ambitieus aan de slag met schoon, gezond en levend water en de KRW

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027.

Samen met onze gebiedspartners is voor de periode 2022-2027 een KRW-programma opgesteld met een ambitieus maatregelenpakket voor haalbare, realistische doelen die passen bij de eigenschappen van het Delflandse watersysteem.

Delfland neemt verdere maatregelen om emissies van schadelijke stoffen terug te dringen, gaat meer waternatuur aanleggen, het beheer en onderhoud verbeteren en nog meer inzetten op samenwerking met partners zoals gemeenten, natuurorganisaties, glastuinbouw en agrariërs. Ook wordt de handhaving versterkt.

In juni 2020 heeft het algemeen bestuur het maatregelprogramma vastgesteld waarmee Delfland de komende jaren werkt aan de doelen van de KRW. Daarna heeft dit ter inzage gelegen. De inspraakreacties op het ontwerp KRW-programma 2022-2027 geven geen aanleiding tot aanpassingen. Dat maakt de weg vrij voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur.

Ook vraagt het college instemming van het algemeen bestuur met de benodigde investeringen voor het aanleggen van nieuwe waternatuur, vismigratiemaatregelen en bescherming van de -ontwikkeling van- waternatuur tegen effecten van onder meer recreatievaart en exoten.                                 
Delfland werkt aan visie op recreatief medegebruik

In ons waterrijke, sterk verstedelijkte beheergebied wordt veel gerecreëerd. Het water en de oevers zijn een aantrekkelijke plek en mensen zoeken het water graag op om bijvoorbeeld te varen, vissen, zwemmen of schaatsen.

Als waterschap vinden we het belangrijk dat mensen kunnen genieten van al het mooie dat het water en de waternatuur te bieden hebben. Wij staan positief tegenover recreatie in en om het water en zetten ons waar dat kan in om het mogelijk te maken.

Soms zijn recreatie en onze taken op het gebied van waterkwaliteit, het tijdig kunnen aan- en afvoeren van water en de waterveiligheid niet goed te combineren. Delfland heeft nog geen vastgesteld beleid voor recreatief medegebruik. Daarom is het in de praktijk niet altijd duidelijk hoe we ernaar kijken en hoe verschillende onderwerpen op het gebied van recreatief medegebruik samenhangen. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen werken wij aan een visie op recreatief medegebruik.

De conceptvisie wordt aangeboden aan de Commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit op 2 november 2021 voor een beeldvormende bespreking. Daarna gaat de visie ter inzage en volgt bestuurlijke vaststelling.
Renovatie gemaal en zuivering Broekpolder in Vlaardingen

Delfland gaat het gemaal en zuivering Broekpolder in Vlaardingen grondig renoveren. De huidige installatie is aan vervanging toe. Het college heeft het benodigde investeringsplan voor de renovatie goedgekeurd en legt dit ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering.

De Broekpolder in Vlaardingen is begin zestiger jaren opgehoogd met havenslib. Dit slib is vervuild waardoor ook het water vervuild raakte. Het water wordt hier sindsdien bemalen door een gemaal met een zuivering. Deze maakt het water schoon en voert het vervolgens af naar de Vlaardingervaart.

Intussen loopt een overleg met de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, DCMR, Provincie Zuid-Holland en de Federatie Broekpolder over de mogelijke sanering van de bodem in het gebied.

In 2010 is hierover al een beschikking vastgesteld waardoor de zuivering op termijn minder of helemaal niet meer nodig zal zijn. De ontwikkelingen in dit proces zijn nog onzeker en de renovatie van de zuivering kan niet wachten.
Oud en nieuw gaan hand in hand bij gemaal Commandeurspolder

Het college heeft het investeringsplan en uitvoeringskrediet goedgekeurd voor de vervanging van het gemaal Commandeurspolder in Maasland en legt dit voor aan de verenigde vergadering. Na een zorgvuldige variantenstudie en afstemming met belanghebbenden zet Delfland in op een nieuw, duurzaam en visvriendelijk gemaal.

De behuizing van het gemaal is een gemeentelijk monument dat dateert uit 1893. Het gebouw en installaties voldoen niet meer aan de huidige regelgeving en normen. Delfland heeft gekozen voor een nieuw ondergronds gemaal achter de bestaande locatie, zodat het landelijke karakter zoveel mogelijk behouden blijft. Het monumentale pand wordt vrijgemaakt en te koop aangeboden. Het naastgelegen bakkershuisje zal dienstdoen als schakelruimte van het nieuwe gemaal.   
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram