Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 1 oktober 2021

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Het IPCC-rapport over klimaatverandering was reden voor een signaal dat Delfland al veel doet aan klimaatadaptatie, maar nog veel meer moet doen. Een motie met die strekking is unaniem aangenomen. De AWP kreeg de toezegging dat het College de VV gaat informeren over voortgang van het Klimaatakkoord, dat de Unie-van-Waterschappen namens alle waterschappen heeft ondertekend.
 
Ook de motie om de tijdsperiode, tussen het aanpassen van het waterpeil en het administratief bijwerken van het peilbesluit, terug te brengen tot max. 1 jaar, werd met ruime meerderheid aangenomen.
 
Tenslotte diende de AWP motie blauwalg in, samen met 50Plus, PvdA en geborgde-zetel Natuur. De motie vroeg om alle denkbare maatregelen tegen blauwalg opnieuw te evalueren op haalbaarheid, effect en kosten, en specifiek ook doorstroming en baggeren. Het College schaarde zich achter de motie en deed op verzoek van de VVD de toezegging om in maart 2022 met evaluatie en uitvoeringsplan te komen.

www.algemenewaterschapspartij.nl.
In augustus heeft het IPCC weer een nieuw klimaatrapport uitgebracht met als conclusie dat klimaatverandering ernstiger is dan verwacht en sneller leidt tot extreem weer, intensere en frequentere hittegolven, meer en vaker zware regen, vaker droogte, minder ijs op de noordpool, zeespiegelstijging enz. De gevolgen zijn direct merkbaar in het werk van het waterschap.

Op initiatief van de PvdA is er een motie ingediend om Delfland te stimuleren extra stappen te zetten om bij al haar taken en verantwoordelijkheden rekening te houden met extremere klimaatontwikkelingen op lange termijn. Deze motie is mede ingediend door Water Natuurlijk en uiteindelijk door alle partijen omarmd.

Een mooie basis voor Delfland om extra inspanningen te gaan leveren en zo bij te dragen aan een beter bestendig leefklimaat voor mens, plant en dier; nu en in de toekomst.
Het was goed om weer fysiek te vergaderen!  Dit gaf meer interactie, hoewel de afstanden in de zaal van de Broodfabriek zeer ruim waren!
 
Peilbesluiten zijn een belangrijk instrument van het waterschap. We zijn van mening dat het praktijkpeil en het officiële peil zo veel mogelijk met elkaar in overeenstemming moet zijn. We zijn blij dat onze motie die dat moet bevorderen in die gevallen waar Delfland een vergunning verstrekt werd aangenomen.
 
Daarnaast heeft de verenigde vergadering onze motie unaniem aangenomen om vanwege het IPCC-rapport nu al de meest veilige interpretatie van de waterveiligheidsnormen te hanteren. Nieuwe normen voor waterveiligheid verwachten we pas rond 2025, maar we moeten nu geen tijd verspillen!
 
Deze zomer werden verschillende plassen getroffen door blauwalg. Dat is ons een doorn in het oog. We zijn blij met de toezeggingen om de mogelijke oplossingen te inventariseren.
 
Kijk voor meer informatie op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delfland: http://bit.ly/PvdAHHD
Online vergaderen tijdens corona was voor de verenigde vergadering een praktische oplossing. Toch zal dat het “traditionele” vergaderen nooit kunnen vervangen. Gelukkig kon het nu weer fysiek. Persoonlijk contact is erg belangrijk voor het onderhouden van relaties en hier heeft iedereen -zo bleek wel - behoefte aan.

Het nieuwe IPCC rapport meldt dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht. Alertheid is dus geboden en daarom werd de motie ‘Klimaatverandering: klaar voor een robuuste toekomst!’ unaniem aangenomen.
Het boeiende magazine 'Duurzaam Boer Blijven', door onze fractie gedistribueerd, geeft een goed beeld van nieuwe ontwikkelingen op het agrarisch bedrijf. 

De kadeverbeteringswerkzaamheden in Schipluiden en de schaatsperikelen in een korte strenge vorstperiode afgelopen winter gingen niet samen. Na ingrijpen van hogerhand is alles goed gekomen. Het boek ‘Winterse Historie van IJslust tot Vlietland', aangeboden aan het college door Ongebouwd zal zeker meehelpen om nog meer begrip te krijgen voor diepgewortelde ijstradities.
De fractie Bedrijven spreekt haar waardering uit over de Bestuursrapportage 2021. De voortgang van de verschillende programma’s ten opzichte van de in de begroting 2021 gestelde doelen ligt grotendeels op koers, dit bij een slechts minimale bijstelling van het  exploitatieresultaat zoals begroot voor 2021.
 
De fractie Bedrijven heeft haar steun uitgesproken voor de motie “Klimaatverandering: klaar voor een robuuste toekomst!”, ingediend naar aanleiding van het recent verschenen IPCC rapport. Deze motie roept Delfland op om bij de uitvoering van haar taken rekening te houden met de nu verwachte klimaatontwikkelingen.  
50PLUS heeft ingestemd met de diverse peilbesluiten en met de bestuursrapportage 2021. Gelukkig geeft deze rapportage geen bijzondere zaken te zien waarmee voor de begroting 2022 rekening moet worden gehouden.

50PLUS heeft een motie van de PvdA met als uitgangspunt het rapport van het IPCC over de klimaatverandering mede ondertekend. Voorgesteld is niet te wachten op beleid van de rijksoverheid en nu al bij investeringen en vergunningen zoveel mogelijk al rekening te houden met de geschetste toekomstverwachtingen in dit rapport. Deze motie is unaniem aangenomen.

Ten aanzien van het bestrijden van blauwalgen zijn door het college voldoende toezeggingen gedaan om de mede door ons opgestelde motie niet in stemming te brengen. Hopelijk wordt het in de toekomst mogelijk samen met de beheerder efficiëntere maatregen te nemen om dit vervelende probleem, dat jaarlijks terugkeert, op te lossen.
Op 9 augustus werd de wereld wakker geschud door het alarmerende IPCC-rapport over klimaatverandering. Nu niet ingrijpen leidt onherroepelijk tot een klimaatcatastrofe. De boodschap is helder. Unaniem heeft het voltallige bestuur van Delfland de motie ‘Klimaatverandering: klaar voor een robuuste toekomst!' gesteund. Delfland wil nu al rekening houden met de verwachte klimaatontwikkelingen op lange termijn.  

In de eigen berichtgeving van Delfland, de “TamTam”, is deze zomer veelvuldig melding gemaakt van klachten over de waterkwaliteit zoals blauwalg, te veel kroos, en botulisme met als gevolg hiervan ook meldingen over dode en zieke vissen en vogels. De Partij voor de Dieren ziet schoon water, en daarmee ook zwemwater, als essentiële basis voor het welzijn van mens en dier. 

In de commissievergadering van de Burap heeft de PvdD vragen gesteld over achterblijvende bedrijfsbezoeken en controles. Om de waterkwaliteit te bewaken is het noodzakelijk te blijven controleren en streng te handhaven! 
De fractie heeft in het algemeen bestuur aangegeven dat:
  • meer inzet op grote schaal nodig is om de weerextremen op te vangen. Dit is een dringende noodzaak!
  • besluiten waarin het waterpeil voor gebieden wordt vastgelegd tijdig worden aangepast aan de actuele situatie.
  • het belangrijk is om de problemen rond de wateroverlast in De Lier op korte termijn aan te pakken.
  • bij aanbesteding van diensten en middelen rekening moet worden gehouden met de Europese regelgeving in relatie tot staatssteun ter voorkoming van boetes.
  • inzicht in de opbouw van de ondergrond voor klimaatadaptatie van belang is. Opvang van hemelwater en buffering in de ondergrond is hierdoor verzekerd.
In de media is aandacht gewijd aan de samenstelling van het waterschapsbestuur en het behoud van de zogeheten gereserveerde zetels voor belangengroepen. Het voornemen om bij wet deze zetels op te heffen is een brug te ver.

Het artikel staat live: .
De Burap was dit jaar wat saai. Alle meevaller en tegenvallers vielen tegen elkaar weg. Wel heeft de VVD haar zorgen geuit over het achterblijven van de investeringen.
 
Verder is er gesproken over peilbesluiten. De VV heeft uitgesproken dat in situaties waarin het peil wijzigt door vergunningverlening vanuit Delfland, binnen één jaar na oplevering van de vergunde werkzaamheden, het peilbesluit voorgelegd dient te worden aan de verenigde vergadering. Zo blijven de peilbesluiten up-to-date. 
 
Naar aanleiding van het IPCC-rapport heeft de VV een unanieme motie aangenomen om nu al actie te ondernemen op de klimaatveranderingen. De VVD heeft afgedwongen dat het college een coördinerend portefeuillehouder “Klimaatverandering” benoemt om dit zowel intern als extern onder de aandacht te brengen.
 
Naar aanleiding blauwalg in de Delftse Hout, heeft de VVD gevraagd aan het college om te komen tot een goede analyse hoe we volgende seizoen in alle zwemwateren de hele zomer kunnen zwemmen.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube