Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 16 juli 2021

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Een efficiënte en veilige zuivering, nu en in de toekomst. Daar heeft de VVD voor gekozen tijdens de VV. ‘Met een nieuwe waterzuiveringsinstallatie kan Delfland beter inspelen op de waterzuivering van de toekomst” aldus Jurjen de Klerk.
De VVD heeft wel een breed gesteunde motie ingediend om het college op te roepen om samen met de gebiedspartners tot een goede inpassing te komen.

De kadernota is deze vergadering unaniem vastgesteld. “Met een degelijke kadernota en strak financieel beleid kunnen we de groeiende eisen, die worden gesteld aan onze kerntaken, realiseren zonder de tarieven te verhogen.” Volgens fractievoorzitter Willem van Valkenburg.
 
In de vergadering is ook gesproken over het beleidskader zwemwater. Fadime Örgü: “Gezond en schoon water is belangrijk voor alle partners in de regio. We zullen erop toezien dat Delfland inzet toont om een goede balans in gezamenlijke financiering waar te maken.”

Meer informatie op https://delfland.vvd.nl
AWP-Delfland vroeg het college bij het vaststellen van de begrotingkaders om echte werkzame maatregelen voor verbetering waterkwaliteit, want die stagneert al een aantal jaren. Ook de kostentoedeling moet meer verschuiven van huishoudens naar bedrijven.

Voor het inrichten van zwemwaterlocaties is een afwegingskader met uitgangspunten aangenomen. AWPD vraagt om de inrichtingskosten integraal te beoordelen en ook zo te verdelen over alle verantwoordelijke deelnemers. Hoogheemraad Belt vindt zo'n kostenverdeling bespreekbaar.

Wethouder Bikkers van Vlaardingen heeft ingesproken tegen de nieuwbouwvoorkeursvariant van AWZI-De-Groote-Lucht. Dat is ook het belangrijkste thema: planologische inpassing. Nieuwbouw biedt betere kansen voor duurzame, toekomstbestendige bouw en nieuwe technieken. Daarom heeft AWP-Delfland ook een motie ingediend om het college het gesprek met de gebiedspartners aan te laten gaan.

Wederzijds respect staat voorop voor AWPD, net als veiligheid en flexibiliteit. En het is een voorlopige voorkeursvariant, met de nadruk op voorlopig. Het college moet de lessen van de AWZI-Harnaschpolder meenemen !

www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland
De Verenigde Vergadering heeft gekozen voor nieuwbouw van afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen als voorlopig voorkeursalternatief. Water Natuurlijk vindt dit een onverstandig besluit en heeft voorgesteld om juist renovatie verder uit te werken.

Renovatie lijkt aanzienlijk goedkoper te zijn en is zeker op de korte termijn duurzamer. Bovendien heeft de gemeente Vlaardingen uitgesproken niet te willen meewerken aan de grondverkoop en bestemmingswijziging die noodzakelijk is om nieuwbouw mogelijk te maken. We vrezen dat de keuze voor nieuwbouw leidt tot lange juridische en planologische procedures met als gevolg dat de afvalwaterzuivering in 2028 niet klaar is.

Daarentegen is Water Natuurlijk blij met de gedane toezeggingen van het Dagelijks Bestuur om het principe ‘de vervuiler betaalt’ uit te werken in 2022 ter verbetering van de waterkwaliteit en de mogelijkheden te onderzoeken om goed gedrag te belonen bij de waterzuivering.
Het CDA heeft gevraagd om komende jaren de waterkwaliteit in het gebied verder te verbeteren. Hierbij is samenwerking met ondernemers en gemeenten nodig. Alleen samen kunnen de KRW doelen gehaald worden. Buiten kijf staat dat overtreders beboet moeten worden.
 
Goed zwemwater is voor het CDA van groot belang. Daarom zijn wij blij dat het afwegingskader voor zwemwater is aangenomen. Delfland heeft veel open water en zwemwater is belangrijk voor iedereen. Het verbeteren van zwemwater moet gezamenlijk met gemeenten en ondernemers aangepakt worden.
 
Delfland heeft ingestemd met het voorlopig voorkeursalternatief voor de AWZI De Groote Lucht om nieuwbouw verder uit te werken. Voor het CDA is het van belang dat dit samen met Vlaardingen en de provincie gebeurt. Nieuwbouw levert veel voordelen op zoals uitbreidbaarheid, nieuwe uitdagingen, veiligheid medewerkers en voortgang van zuivering tijdens de bouw. 
Schoon water is in Delfland van groot belang. Dat was voor de PvdA de rode draad in deze vergadering:
 • We hebben bij de kadernota gevraagd om een effectievere handhaving op waterkwaliteit. Steeds meer wordt duidelijk door onderzoek dat in Nederland vanwege gevoelige economische belangen de handhaving hapert. Ook in ons gebied kan de zogenaamde VTH-cyclus verbeterd worden.
   
 • Zwemmen in buitenwater doe je alleen als het gezond en schoon is. Na veel gesteggel is nu overeenstemming over het referentiekader hiervoor. Aan de slag nu!
   
 • De Afvalwaterzuivering nabij Vlaardingen is belangrijk voor een schoon getijdegebied rond Rotterdam, een schone zee aan onze kust, en schoon oppervlaktewater in ons hele eigen gebied. We kiezen voor state of the art nieuwbouw, goed ingepast in onze omgeving.
De PvdA pleit ervoor dat bij giftige lozingen voortaan het verontreinigde water ook wordt weggepompt en gezuiverd.

Kijk voor meer op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delflandhttp://bit.ly/PvdAHHD
Hoewel het geen wettelijke taak is van het waterschap, investeert Delfland in zwemwaterplassen. Voortaan willen we komen tot een betere verdeling over alle belanghebbenden van de kosten voor bestrijding van blauwalg. Daarom hebben Ongebouwd,  Bedrijven en ChristenUnie-SGP een amendement ingediend op het Afwegingskader Zwemwater wat ter besluitvorming voorlag. Onze aanpassing voorziet erin, dat er vooraf overleg wordt gevoerd met provincie, gemeenten en beheerders over de bereidheid tot gezamenlijke financiële inzet. Het is unaniem aangenomen.

Kadernota: De waterkwaliteit stagneert. Ongebouwd heeft aangegeven dat ook oorzaken als nalevering uit de bodem, niet meer doorspoelen in de afgelopen drie droge zomers en de ganzenpoep-vervuiling ook in het totaalplaatje meegenomen moeten worden.

Ongebouwd vindt dat het voorlopig Voorkeursalternatief Nieuwbouw voor de rioolwaterzuivering De Groote Lucht verder uitgewerkt moet worden. Ook moet tegelijkertijd actiever ingezet worden op de communicatie en samenwerking met gebiedspartners, in het bijzonder de gemeente Vlaardingen, om tot een “win-win” scenario te komen.
De fractie Bedrijven spreekt haar waardering uit voor de Kadernota 2022, die invulling geeft aan de ambities uit het Bestuursakkoord 2019-2023 binnen de daarin gestelde financiële kaders.

Het aangehouden afwegingskader zwemwater is mede op initiatief van de fractie Bedrijven door de VV unaniem geamendeerd. Hiermee is geborgd dat Delfland vooraf in gesprek gaat met betrokken partners inzake gezamenlijk te nemen maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van zwemwater en de financiering daarvan.

De fractie Bedrijven heeft ingestemd met verdere uitwerking van voorlopig voorkeursalternatief nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht. Dit in goede samenwerking met de gebiedspartners en in het bijzonder met de gemeente Vlaardingen.
In de laatste VV voor het reces heeft 50PLUS ingestemd met de kadernota. Als basis voor de komende begroting wordt er een goed beeld gegeven van de Delflandse situatie. In principe blijven de lasten gelijk. Punt van aandacht is wel de waterkwaliteit.

Na lange discussies in de afgelopen jaren is het afwegingskader zwemwater vastgesteld waarbij, met instemming van 50PLUS, duidelijk is verwoord hoe om te gaan met de financiële bijdrage van alle betrokkenen om tot goed zwemwater te komen.

Gelet op de houding van de gemeente Vlaardingen om geen grond beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van AWZI de Groote lucht is 50PLUS van mening dat de renovatie-variant dient te worden uitgewerkt, dit ter voorkoming van procedures, tijdverlies en extra kosten. Gekozen is echter voor de nieuwbouw variant.

Tenslotte feliciteert 50PLUS de secretaris-directeur met zijn herbenoeming.
De Partij voor de Dieren is content met de Kadernota. Welvaart wordt niet alleen door de economie bepaald, maar het gaat ook om geluk, gezondheid en ons leefmilieu. Zorg voor klimaat en natuur is daarbij essentieel, want zeker de biodiversiteit staat onder enorme druk.

Onze fractie maakt zich ook enorme zorgen over de waterkwaliteit. De waterkwaliteit wordt nog steeds zwaar bedreigt door vervuiling uit de glastuinbouw, landbouw en riool overstorten. Deze urgentie vraagt om stevige inzet van instrumenten. 

Kritisch was onze fractie over de besluitvorming over het voorlopig voorkeursalternatief AWZI De Groote Lucht. Uiteindelijk hebben wij, ondanks de krachtige bezwaren van de gemeente Vlaardingen, ingestemd met nieuwbouw als voorlopig alternatief. Het is tijd om het gesprek aan te gaan om de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken. Uiteindelijk moet er een zuivering komen die voldoet aan de ambities en belangen van Delfland. Of dit nu nieuwbouw is of renovatie. 
De fractie heeft in het algemeen bestuur aangegeven dat:
 • De bestrijding van blauwalg geen taak van het waterschap is. Ook andere partijen moeten hierin financieel bijdragen. Voordat het waterschap investeert in maatregelen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren, moeten hierover afspraken gemaakt worden met betrokken partijen.
   
 • Het belangrijk is dat een beslissing over de zuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen pas wordt genomen als overeenstemming is bereikt met de gemeente. De gemeente draagt immers zorg voor de ruimtelijke inpassing bij zowel nieuwbouw als renovatie en is daarom een belangrijke partner in deze.
   
 • In de komende begroting financiële ruimte gecreëerd moet worden voor grootschalige investeringen in een robuust en veerkrachtig watersysteem dat weersextremen goed kan opvangen. Denk hierbij aan wateropvang, waterbevoorrading en bouwen met de natuur om de zeespiegelrijzing te lijf te gaan. Het uitwerken van integrale plannen met o.a. gemeenten is nu urgent.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube