Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 7 juli 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Aanbesteding waterharmonica Vlaardingen voorlopig teruggetrokken

Het college heeft ingestemd met het voorlopig terugtrekken van de aanbesteding voor de waterharmonica in Vlaardingen. Reden is de onzekerheid over een nieuwe norm voor bromaat. De waterharmonica is onderdeel van het project S.C.H.O.O.N..

Met het project S.C.H.O.O.N. draagt het Hoogheemraadschap van Delfland bij aan Nieuw Waterland: het kwaliteitsprogramma rondom de Blankenburgverbinding. Voor S.C.H.O.O.N. gaat Delfland op AWZI De Groote Lucht een deel van het afvalwater extra schoon maken in een zoetwaterfabriek, zodat het via een waterharmonica via de Krabbeplas het gebied in kan. De waterharmonica draagt bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding, het schone water aan de zwemwaterkwaliteit in de Krabbeplas en aan meer zoet water in tijden van droogte.

Delfland trekt de aanbesteding van de waterharmonica tijdelijk terug. Nadat de rijksoverheid de nieuwe norm voor bromaat in te lozen water uitwerkt, onderzoeken wij de mogelijkheden om een zoetwaterfabriek te realiseren die voldoet aan de nieuwe norm. Wanneer daar duidelijkheid over is en de zoetwaterfabriek maakbaar is kunnen we de waterharmonica alsnog aanbesteden.
Aanpassen van het waterpeil

Elke polder in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft verschillende waterpeilen. Het waterpeil in de sloten, vaarten en singels stemmen we af op het gebruik van het gebied. Zo houden we bijvoorbeeld het waterpeil in een woonwijk lager dan in een natuurgebied waar weidevogels leven. We delen de polder daarom op in peilvakken. Wanneer in een gebied de bestemming of inrichting wijzigt of na een aanpassing in het watersysteem, passen we daar het waterpeil zo goed mogelijk op aan. Voor drie peilvakken en een hele polder zijn nieuwe peilbesluiten nodig.

Zo voegen we in Polder Berkel twee peilvakken samen, omdat ze in de praktijk hetzelfde waterpeil hebben. Voor een peilvak bij de Haagse Beek en Mariahoeve in Den Haag leggen we ook het praktijkpeil in een nieuw peilbesluit vast. Voor de Aalkeet Binnenpolder in Vlaardingen en Maassluis herzien we het peilbesluit geheel vanwege diverse ingrepen in het watersysteem en ruimtelijke ontwikkelingen, onder andere in verband met de Blankenburgverbinding. De voorgestelde peilbesluiten zijn afgestemd met de betrokkenen, voor zover het hun belangen raakt.
 
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. De ontwerp-peilbesluiten liggen van 13 juli tot en met 24 augustus 2021 ter inzage. Het algemeen bestuur stelt de peilbesluiten op 18 november 2021 vast.
Overig nieuws
Waterkwaliteit meten met Watermonsters

Met het landelijk wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ meten inwoners ook deze zomer de waterkwaliteit van kleine wateren. Dit onderzoek is initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Delfland. In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. De slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen vallen hier meestal niet onder, maar zijn wel belangrijk voor het watersysteem.

Schoon en gezond water is belangrijk, want het is de basis voor allerlei planten en dieren die in en rond het water leven. De resultaten van dit onderzoek leveren inzicht in hoe het gesteld is met de waterkwaliteit van die kleine wateren. Iedereen kan meedoen met dit onderzoek door de online meetkit te bestellen op: www.vangdewatermonsters.nl.
Scholieren denken mee om schade aan oevers door rivierkreeften tegen te gaan

Vier klassen van het Maris College in Den Haag hebben meegedacht over hoe wij oevers kunnen beschermen tegen graafschade door rivierkreeften. De scholieren zijn gestart met een literatuurstudie en onderzoeksopdrachten. De ideeën die zij bedachten plaatsten zij op Winnovatie, waarna die beoordeeld werden door een jury.

Vier ideeën zijn geselecteerd. Een daarvan gaat over de aanplant van inheemse soorten met sterk wortelpakket, een ander gaat over het verjagen van rivierkreeften met geluid. De overige twee behandelen verschillende soorten vangmethodes. Op maandag 12 juli gaan de scholieren hun ideeën presenteren.

Deze challenge is ontstaan naar aanleiding van de rivierkreeften-challenge die gericht was op het ontwikkelen van vangtuigen. De samenwerking met het onderwijs biedt nieuwe kansen, een frisse blik op de problematiek en een mogelijkheid om de scholieren mee te nemen in de waterschapswereld.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram