Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 15 juni 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
                                                                                         Foto: Pim Hendriksen

Delfland zet de koers uit voor 2022

Water speelt een prominente rol bij de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wij kijken daarom structureel hoe toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen het werken aan droge voeten en voldoende en schoon water beïnvloeden en zetten zo de koers uit.
 
Ontwikkelingen als klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, de woningbouwopgave, Europees beleid en de coronapandemie plaatsen ons voor een stevige opgave. In de kadernota heeft het college opgenomen hoe wij hiermee willen omgaan.

Creatief gebruik van de ruimte
Een forse toename van het aantal woningen betekent meer afvalwater en meer verharding, terwijl juist onverhard oppervlak nodig is om water op te vangen bij een hevige regenbui. We moeten daarom samen met overheden, ontwikkelaars van de grond en de gebruikers op zoek naar ruimte voor het opvangen, vasthouden en hergebruiken van regenwater.

Duurzame zuivering
De Europese Commissie werkt aan strengere zuiveringseisen voor rioolwater. Bij de toekomst van onze AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen moeten wij hier alvast rekening mee houden. Dat geldt ook voor hergebruik van het gezuiverde water, het terugwinnen van grondstoffen en het opwekken van duurzame energie.
 
Lasten blijven gelijk
Ondanks de omvangrijke opgaven, wil Delfland de lasten voor inwoners en bedrijven niet laten stijgen. Daarmee houdt het college vast aan de gemaakte afspraak in het bestuursakkoord. We maken daarom andere keuzes. Zo komt er volgend jaar een aanpassing in het budget voor het innovatiefonds en de stimuleringsregeling klimaat voor kleinschalige particuliere maatregelen. Delfland blijft wel bijdragen aan grootschalige initiatieven om meer water op te vangen.

Het college legt de kadernota op 15 juli aanstaande ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering.
Voorstel uitwerken nieuwe zuivering Vlaardingen

Het college heeft ingestemd met het uitwerken van plannen voor een nieuw te bouwen zuivering in Vlaardingen als voorlopig voorkeursalternatief voor de toekomst AWZI De Groote Lucht. Het voorstel hiertoe wordt op 15 juli voorgelegd aan het algemeen bestuur.
 
Delfland zuivert het afvalwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Om dit ook in de toekomst goed te kunnen doen, stelt Delfland voor zijn zuiveringen masterplannen op. Voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen is vastgesteld dat het einde van de levensduur in zicht is.

Een verkenning naar de voor- en nadelen van renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw aan de overkant laat zien dat de voordelen van nieuwbouw groter zijn dan die van renovatie. Bij nieuwbouw kan een zuivering worden gebouwd die voldoet aan de huidige eisen én die kan meegroeien met toekomstige ontwikkelingen: een forse toename van de hoeveelheid afvalwater en strengere kwaliteitseisen aan het effluent.

Delfland werkt ook mee aan de opgaven voor klimaat, duurzaamheid en circulariteit. De zuivering van de toekomst krijgt waarschijnlijk meer functies voor het terugwinnen van grondstoffen, energie en zoet water. Bij al deze ontwikkelingen lopen wij op de huidige locatie tegen grenzen aan. Het schoonmaken van het afvalwater moet bovendien altijd doorgaan, ook tijdens renovatie. Dat is complex en brengt risico’s met zich mee die er bij nieuwbouw niet zijn.

Op basis van deze inzichten heeft het college een voorlopige voorkeur voor nieuwbouw. Wanneer het algemeen bestuur ermee instemt wordt de nieuwbouwvariant verder uitgewerkt. Partners in het gebied worden hierbij nauw betrokken: samen willen wij verkennen welke kansen dit project kan bieden voor het gebied en hoe wij zorgen kunnen wegnemen.

De nadere uitwerking zal de basis vormen voor het definitieve voorstel voor de toekomst van De Groote Lucht dat eind van dit jaar wordt voorgelegd aan het bestuur. Het doel is dat er in 2028 een zuivering staat die weer 30 tot 40 jaar vooruit kan.
Overig nieuws
Stimuleringsregeling voor groenblauwe maatregelen weer groot succes

Steeds meer mensen in ons gebied stropen de mouwen op voor het klimaatkrachtig inrichten van hun omgeving. Het beschikbare budget uit onze stimuleringsregeling is daardoor bijna op. Om de gevolgen van weersextremen op te vangen, is het belangrijk dat wij ons gebied aanpassen. Sinds 2017 jaar stimuleert Delfland bewoners, bedrijven, scholen en organisaties om hun tuin of terrein aan te passen aan steeds extremer weer. Zo vangen we samen regenwater op en vermindert de kans op overlast bij hevige regenbuien of langdurige droogte.

Delfland helpt initiatiefnemers graag op weg met kennis en een financiële bijdrage. Voor 2021 hebben we in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld voor klimaatkrachtige initiatieven. We hebben twee soorten stimuleringsregelingen: ‘In Actie’ voor kleine maatregelen zoals een regenton of groen dak en ‘Op Maat’ voor grotere projecten. Dit jaar zijn er al 327 aanvragen ingediend. Samen goed voor ongeveer 1.800 m3 waterberging; dat is gelijk aan een voetbalveld met 30 cm water erop. 

Het beschikbare budget voor de stimuleringsregeling ‘Op Maat’ is op. Je kunt dus geen aanvraag meer indienen. Hiervoor was € 260.000 beschikbaar en er zijn in totaal 33 aanvragen ingediend. Daar zijn wij heel blij mee. De regeling ‘In Actie’ is nog wel beschikbaar, maar ook daar gaat het heel goed. We schatten in dat ook dit budget rond de zomer op is.

Met of zonder financieel duwtje in de rug, iedereen kan blijven meedoen. Kijk voor tips en mooie voorbeelden op klimaatkrachtig.nl/projecten.
 
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram