Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 28 mei 2021

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

De fractie heeft bij het dagelijks bestuur aangedrongen op:
  • Investering in de noodstroomvoorziening van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Houtrust op korte termijn.
  • Uitwerking van verschillende plannen voor de restauratie van Rijksmonument de Zwethsluis in Lansingerland om de functionaliteit van de sluis te behouden.
  • Prioriteren dat meerdere partijen de noodzakelijke maatregelen voor het behoud van zwemwaterlocaties financieren.
  • Overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in verband met de vertraging van het project collectieve zuivering glastuinbouw. Is langer uitstel nog acceptabel? 
Daarnaast heeft de fractie:
  • Haar teleurstelling uitgesproken over de verslechtering van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden en aangedrongen op intensivering van het toezicht;
  • De zorg uitgesproken dat de door Europa opgelegde doelen voor de waterkwaliteit niet voor 2027 worden gehaald en de koers drastisch moet worden gewijzigd;
  • Aangegeven dat klimaatadaptatie in stedelijke gebieden voortvarender aanpak van gemeenten vereist.
  • Aangegeven om voor enkele landbouwpolders het winterpeil in te stellen om de bedrijfsvoering zeker te stellen.
In de Verenigde Vergadering is de jaarrekening 2020 unaniem vastgesteld. Dankzij de goede inzet van de medewerkers van Delfland, maar ook van de RBG is het jaar afgesloten met een overschot. Dit draagt bij aan het aflossen van onze schulden, waardoor er in de komende jaren ruimte komt om de lasten te verlagen.

Als VVD hebben wij onze zorgen geuit over de lage investeringen in digitalisering. Juist ook in deze tijd waar we elke week wel van cyberaanvallen horen, zijn onze vitale processen ook sterk afhankelijk van onze digitale beveiliging.

Daarnaast hebben wij ingestemd met de Regionale Energiestrategie Rotterdam - Den Haag. De RES is een gezamenlijke visie van de waterschappen, gemeenten en provincie op het gebied van duurzame elektriciteitsvoorziening, warmtevoorziening en duurzame brandstoffen op weg naar een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening in 2050. De VVD heeft benadrukt dat de samenwerking bij alle vervolgstappen goed georganiseerd dient te worden.
AWP-Delfland vroeg het College om aan te geven wat nu werkelijk de waterstaatkundige nut-en-noodzaak is van de Erasmusvaart, en of de plannen voor de Valkenbosvaart wellicht kosteneffectiever zijn? We kregen de toezegging dat dit onderzoek binnenkort wordt uitgevoerd.

De AWP keurde de jaarrekening 2020 goed en sprak waardering uit voor de organisatie die tijdens de coronapandemie goed bleef functioneren. De AWP vindt het echter onbegrijpelijk dat het niet lukt om de belastingopbrengst goed te ramen; in dit voor velen zo lastige coronajaar is 6,9 mln. teveel belasting bij huishoudens opgehaald. De AWP wil dat aan de inwoners terug geven. De relatieve belastingdruk voor huishoudens is in een paar jaar tijd met 50% gestegen; betaalde een huishouden in 2017 nog net zo veel als een bedrijfsgebouw van 4 ton, in 2021 net zo veel als een gebouw van 6 ton. De AWP wil deze scheefgroei graag terugbuigen naar een eerlijker niveau.

www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland
Gezond zwemwater is voor de inwoners van Delfland van groot belang. Water Natuurlijk is dan ook blij met het afwegingskader zwemwater waarin het college duidelijk aangeeft wat de taken van alle partijen zijn en hoe we als waterschap onze verantwoordelijkheid nemen en ook anderen aanspreken. We hopen dat de extra tijd die enkele fracties nodig hebben niet zal leiden tot vertraging in de concrete aanpak om het zwemmen in ons gebied aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken.

Gelukkig was er voor veel andere goede voorstellen wel unanieme steun in de verenigde vergadering. Zo wordt het gemaal Dorppolder energiezuinig en visvriendelijk gerestaureerd, met respect voor natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Naast biodiversiteit is aquathermie toegevoegd als belangrijk thema in de Watervisie van Delfland, waarmee slagvaardig invulling wordt gegeven aan een deel van de uitdagingen in de Regionale Energiestrategie.

Tenslotte heeft ook de ambitieuze strategie voor de circulaire waterketen van harte onze instemming.
Delfland heeft in 2020 ondanks de coronacrisis haar kerntaken goed kunnen uitvoeren. Het CDA is trots op de inzet van de medewerkers en dat zo flexibel en met volle inzet is gewerkt.

Het jaarresultaat is positief. In het afgelopen jaar zijn de tarieven niet gestegen en is de schuldenlast verder verlaagd. Het CDA heeft ervoor gepleit dat ook de kosten omlaag moeten.

De nieuwe visie op biodiversiteit en energietransitie toont aan dat Delfland toekomstgericht is en een mooi waterschap blijft, waar het goed wonen en werken is.

Het CDA is blij dat het gemaal Dorppolder in Schipluiden wordt gerenoveerd met een nieuwe visvriendelijke en zuiniger pomp. Het monumentale gebouw blijft behouden en met de oude 100-jarige pomp gaat Delfland zorgvuldig om.
 
Het CDA heeft ook aangegeven dat het uitstel van het afwegingskader zwemwater niet wenselijk is als we ook deze zomer schoon zwemwater willen.
De PvdA vindt schoon en fijn zwemwater in Delfland belangrijk.  Kinderen moeten leren zwemmen, en in ons volgebouwde gebied is waterrecreatie essentieel voor de leefbaarheid. Zolang het water zo vervuild is zijn de aangewezen zwemplekken van groot belang. De PvdA betreurt het daarom dat deze taak van Delfland altijd weer zoveel discussie en weerstand oproept, ook nu weer. Aan de slag!
 
De PvdA heeft nog onvoldoende duidelijkheid op het investeringsprogramma voor ons watersysteem tot 2050, en hoe de Erasmusvaart daarin past.
 
De watervisie wordt steeds integraler, nu ook met aquathermie en biodiversiteit. Dit juichen wij toe. Er ontstaan ook steeds meer raakvlakken bij de transities van de Waterketen en de Regionale Energie Strategie, dus ook hier is werk aan de winkel.
 
De PvdA heeft veel lof voor de organisatie van Delfland, die met scherpe prioriteiten en vol motivatie in 2020 door heeft gewerkt. Hulde!

Meer informatie op Facebook PvdA: http://bit.ly/PvdAHHD
Het Afwegingskader Zwemwater is op verzoek van Ongebouwd, Bedrijven en CU-SGP uitgesteld tot de volgende VV. Een meerderheid steunde onze wens. Daar was alle reden voor. Blauwalg bestrijden in een zwemplas is geen wettelijke taak voor het waterschap. Als je blauwalg toch aanpakt moet dat altijd samen met gebiedspartners.

Juist een forse financiële inzet van hun kant willen wij veel steviger in het voorstel zien. Omdat wij een betaalbaar Afwegingskader willen moet er nog flink wat worden aangepast om in juli akkoord te kunnen gaan.
 
Wij zijn tevreden met de uitkomst van de Jaarrekening; We steunen het college, om het positieve resultaat te storten in de niet vrij besteedbare reserve. Zo wordt de schuldenlast verlaagd.
 
Vanwege de extreme hoeveelheid neerslag in de afgelopen periode, hebben wij gevraagd per direct het waterpeil in de graslandpolders te verlagen. Het zomerpeil leidt tot extra natte percelen, waardoor ze nu nauwelijks begaanbaar zijn.
De jaarstukken 2020 zijn door het bestuur vastgesteld. De fractie Bedrijven is verheugd om te zien dat de financiële positie van Delfland in 2020 verder is versterkt. De schuldenlast daalt, bij gelijkblijvende lasten en de doelrealisatie ligt voor een belangrijk deel op koers. Waakzaamheid blijft geboden inzake mogelijke impact van de pandemie en nieuwe uitdagingen waar de organisatie zich voor gesteld ziet.

De fractie Bedrijven hecht aan zorgvuldige afweging bij toekomstige investeringen in zwemwater, in het bijzonder voor de bovenwettelijke taken waaronder het voorkomen van blauwalg. Het voorstel afwegingskader zwemwater is aangehouden en zal worden herbezien.
50PLUS heeft ingestemd met de jaarstukken 2020. Daarbij is waardering uitgesproken voor het bestuur en de ambtelijke organisatie die in de moeilijke corona-situatie hieraan invulling hebben moeten geven. Het overschot van € 6,5 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve ter aflossing van de schuld. Wel jammer dat de investeringen zijn achtergebleven.

Ook is akkoord gegaan met de renovatie van het gemaal Dorpspolder. 50PLUS juicht het toe dat ons cultureel erfgoed bewaard blijft.

Naast andere voorstellen is ook ingestemd met de Regionale Energiestrategie RES Rotterdam Den Haag 1.0. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Klimaatakkoord uit 2019.
Partij voor de Dieren is zeer content over de jaarstukken 2020. De jaarstukken geven blijk van een solide en doelmatige inzet van onze middelen. De PvdD heeft wel aandacht gevraagd voor de achterblijvende waterkwaliteit en de hoge rentelasten door de schuldenpositie. Dit onderschrijft het belang van een goede vermogenspositie om dure leningen af te lossen.

Complimenten aan eenieder die, ondanks het ongelooflijk zware Corona-jaar, heeft bijgedragen aan een mooi resultaat. 
Complimenten zijn ook op zijn plaats voor de unanieme besluitvorming omtrent de energietransitie, de transitie waterketen en de inzet van Delfland op de onderwerpen biodiversiteit en aquathermie in de Watervisie. 

De PvdD stond neutraal over de agendering van het bespreekstuk "Afwegingskader zwemwater 2021". Wij hechten wel veel waarde aan een helder afwegingskader, zeker gezien de toekomstige discussies over de problematiek rond ganzen en rivierkreeften. Bij bovenwettelijke taken moet helder zijn wat het belang en de inzet van Delfland is. 
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube