Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 25 mei 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Veiligheid regionale waterkeringen in beeld

Om te voorkomen dat ons gebied onder water loopt, hebben wij waterkeringen. Dat zijn duinen, dijken, kades en sluizen. Er zijn primaire keringen en regionale keringen. De dijken en kades binnen ons gebied noemen wij regionale waterkeringen: in totaal zo’n 450 kilometer.

Alle keringen moeten voldoen aan een veiligheidsnorm. Deze is vastgesteld door de provincie. De regionale waterkeringen worden hieraan eens in de 12 jaar getoetst. Voldoen ze niet aan de norm, dan passen we ze aan.

Zeker in stedelijk gebied is dit soms complex, omdat er een weg op de kade ligt bijvoorbeeld, of doordat een kade dicht tegen bebouwing aan ligt. Delfland werkt dan samen met de wegbeheerder en omwonenden om de klus te klaren. Een goed voorbeeld van zo’n complexe kadeverbetering is die in het centrum van Schipluiden, waaraan wij nu werken.

Het college heeft kennisgenomen van de voortgang van het toetsen en verbeteren van de regionale keringen en rapporteert hierover naar de provincie Zuid-Holland. Op dit moment voldoet 87% aan de norm. De meest urgentie dijken of kades pakken we eerst aan. Bij de dijken die nog opgehoogd moeten worden, nemen we procesmaatregelen zoals het verlagen van het waterpeil bij verwachte extreme neerslag. Het controleren en onderhouden van onze waterkeringen is een terugkerend proces.
Uitvoeringsprogramma Waterklimaatplan Westland is vastgesteld

De gemeente Westland en Delfland werken nauw samen om het watersysteem goed te laten functioneren met aandacht voor alle functies die water in Westland heeft. Hiervoor hebben wij een gezamenlijk Waterklimaatplan opgesteld.

Wij hebben al veel mooie stappen gezet. Er is een beleidsbasis ontwikkeld om klimaatadaptatie in 2021 verder uit te rollen in ruimtelijke projecten. Voor de Oranjebuurt in De Lier is de verkenning afgerond, waardoor wij in 2021 maatregelen kunnen nemen om de kans op wateroverlast te beperken.

Ook hebben zich weer nieuwe ondernemers uit de glastuinbouw aangesloten bij Rainlevelr, het project waarbij tuinders hun waterbassins inzetten als waterberging bij hevige buien. In 2020 is een bestuurlijk convenant gesloten voor een meer circulaire waterketen en in 2021 gaan we samen nog harder werken aan de kwaliteit van het water, ook aan zwemwater.

Het college van Delfland heeft op 25 mei ingestemd met het uitvoeringsprogramma van het Waterklimaatplan en ziet uit naar de voortgaande samenwerking met de gemeente en andere betrokkenen in Westland.
Foto: Vispaaiplaats Oranjekanaal

Aanpassen van het waterpeil

Delfland beheert de waterpeilen in de sloten, vaarten en kanalen. Wat het goede peil is, is afhankelijk van wat er in het betreffende gebied gebeurt. Het waterpeil in een woonwijk houden we lager dan in een natuurgebied waar weidevogels leven.
 
Wanneer in een gebied de bestemming of inrichting verandert, passen we daar het waterpeil op aan. Daarvoor zijn peilbesluiten nodig. Deze peilbesluiten worden vooraf afgestemd met belanghebbenden.
 
Het college heeft op 25 mei ingestemd met nieuwe peilbesluiten in Rijswijk, Rotterdam, Delft, Westland, Den Haag, Maassluis en Maasland. De ontwerp-peilbesluiten liggen van 1 juni tot en met 13 juli 2021 ter inzage. Het algemeen bestuur stelt de peilbesluiten op 30 september definitief vast.
Overig nieuws
Wandel als een Waterbaas!

Iedereen is aan de wandel op dit moment. Wandelen kunnen we veilig doen: op afstand van elkaar en in de buitenlucht. De waterschappen spelen hierop in met de Waterbazen Wandelingen.

Met de gratis Doe & ontdek-gids kun je al wandelend aan de slag met opdrachten en waterweetjes. Onderweg ontdek je wat jij kunt doen voor schoon en voldoende water, check je de waterkwaliteit, leer je kijken als een dijkwachter of spot je tegeltuinen, regentonnen en wadi’s.

Meer informatie over de gids en wandelingen door het gebied van Delfland vind je op onze website: Waterbazen Wandelingen: wandel & ontdek!
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.