Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 14 april 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Afwegingskader zwemwater

Het college heeft ingestemd met een afwegingskader voor maatregelen op zwemlocaties in ons gebied.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit en een gezonde en prettige leefomgeving. Delfland wil ook dat mensen kunnen genieten van het water, onder meer op de officiële zwemlocaties.

Daarvan hebben wij er dertien in ons gebied. Wij controleren er de waterkwaliteit zodat recreanten weten waar het water goed is. Ook willen we zorgen voor een goede waterkwaliteit zodat bacteriën en blauwalg minder kans maken. De afgelopen jaren hebben wij dat op een aantal plekken succesvol gedaan.

Wij verwachten dat de zwemlocaties vanwege klimaatverandering en verstedelijking nog belangrijker worden voor ons gebied. Tegelijkertijd zien wij de uitdagingen voor een goede kwaliteit zwemwater groter worden.

Daarom gaan wij met onze partners in gesprek over een regionaal maatregelenplan voor alle zwemlocaties in ons gebied. Het afwegingskader zwemwater vormt daarvoor de basis. Het wordt op 27 mei aanstaande ter besluitvorming voorgelegd aan ons algemeen bestuur.
Veiligheid kust bij Scheveningen op orde

De waterkering -inclusief de dijk-in-boulevard- bij Scheveningen beschermt inwoners achter de kust tegen de zee. Delfland beheert en onderhoudt de kust met veel zorg. Eens in de 12 jaar toetsen we de waterkering. Dit doen wij met een door het Rijk vastgesteld Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium. Recent is het vijf kilometer lange traject van het Zwarte pad tot en met de haven onder de loep genomen. Het college stelt vast dat het traject voldoet aan de veiligheidsnormen.

Tijdens de beoordeling is opgemerkt dat de hoeveelheid zand voor de dijk-in-boulevard afneemt. Rijkswaterstaat neemt daarom in overleg met Delfland dit deel van de kust binnenkort weer op in het kustlijnzorgprogramma.

Werken aan een veilige kust is nooit klaar; de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het gebruik van het land achter de kust verandert. Samen met de gemeente Den Haag werken we aan een langetermijnvisie voor de kust bij Scheveningen. Want hoewel de dijk-in-boulevard de komende decennia voldoet, moeten wij nu al nadenken en plannen maken voor de periode daarna.
Grutto’s in het Kraaiennest. Foto: Michel Kuijpers

Aquathermie en biodiversiteit in Delflandse watervisie

In 2020 heeft Delfland een watervisie vastgesteld. Doel van de watervisie is om bij plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen in ons gebied de belangen van Delfland in een vroeg stadium onder de aandacht te brengen. Zo willen wij ervoor zorgen dat kansen en bedreigingen voor de uitvoering van onze taken en ambities worden meegenomen. De watervisie is een instrument om hierover het gesprek te voeren met initiatiefnemers en gebiedspartners.

Het college heeft besloten om de Watervisie uit te breiden met de thema’s aquathermie (energie uit warmte in water) en biodiversiteit. Deze onderwerpen horen bij onze ambities voor duurzaamheid en het streven naar een gezonde en prettige leefomgeving.

Meer weten over de watervisie? https://www.hhdelfland.nl/overheid/watervisie
Renovatie gemaal Dorppolder in Schipluiden

Aan de Gaagweg in Schipluiden staat een gemaal dat stamt uit 1876: gemaal Dorppolder. Het nam destijds de functie over van de Kleine Dorpmolen en zorgt tot op de dag van vandaag voor droge voeten.

In 2020 hebben wij in de Dorppolder een tweede gemaal in gebruik genomen: gemaal Dorppolder Noord. Daardoor kunnen wij nu beginnen met een opknapbeurt van het monumentale gemaal.

Het gebouwtje wordt gerenoveerd en omdat het gemaal minder water hoeft weg te pompen gaan we de huidige pomp vervangen door een nieuwe, visvriendelijke pomp. Zo ontsluiten wij ons gebied nog beter voor de vis.

Het college heeft ingestemd met de aanpassingen en legt het investeringsplan hiervoor voor aan ons algemeen bestuur. Bij de aanpassingen blijven de historische kenmerken uiteraard intact.
Samen op weg naar een circulaire waterketen

Delfland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daar hoort het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen in de waterketen bij. Het college heeft ingestemd met een strategie om hieraan samen met onze partners verder te werken.

De waterketen is de keten van de winning van drinkwater tot en met de lozing van gezuiverd afvalwater. In die keten werken drinkwaterbedrijven, gemeenten en Delfland samen. Delfland is daarbinnen verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater. Dat doen wij voor 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen in ons gebied.

Op dit moment lozen onze afvalwaterzuiveringen hun schoongemaakte water op buitenwater. In de nabije toekomst willen wij een deel van dat water hergebruiken als aanvulling op het oppervlaktewater en bijvoorbeeld als gietwater. Einddoel is zoveel mogelijk circulariteit in 2050.

In de energietransitie maakten wij al grote stappen met het opwekken van groen gas uit zuiveringsslib. Maar nog niet alle potentie om energie uit afvalwater te halen wordt benut. Ook is er nog veel duurzaamheidswinst te behalen in het terugwinnen van grondstoffen.

De transitie van de waterketen vraagt van Delfland de komende decennia om strategische beslissingen voor investeringen in onze zuiveringen en gemalen. Ook op korte termijn speelt dit al, bij de besluitvorming voor nieuwbouw of renovatie van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen.

De strategie helpt ons om hierbij de keuzes te maken die ervoor zorgen dat wij blijven voldoen aan onze zuiveringstaken en invulling geven aan onze duurzaamheidsambities. De strategie wordt op 27 mei aanstaande voor besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur.
Regionale Energie Strategie 1.0 naar algemeen bestuur

Tussen 31 maart en 1 juli 2021 ligt de Regionale Energiestrategie RES Rotterdam Den Haag 1.0 ter besluitvorming voor aan alle betrokken gemeenteraden, algemeen besturen van de waterschappen en Provinciale Staten.

De RES is een gezamenlijke visie op het gebied van duurzame elektriciteitsvoorziening, warmtevoorziening en duurzame brandstoffen binnen deze regio. Samen gaan wij op weg naar een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050. Delfland draagt bij aan dit streven door zelf energieneutraal te worden in 2025 én door actief mee te werken aan de energietransitie in de regio.

Met de vaststelling van de Regionale Energiestrategie RES Rotterdam Den Haag 1.0 door alle 28 andere partijen wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in het kader van het nationale Klimaatakkoord. Op 27 mei ligt de RES Rotterdam Den Haag 1.0 voor bij ons algemeen bestuur.
Waterklimaatplan Pijnacker-Nootdorp: voorbereiden op extremer weer

Op 13 april 2021 heeft het college het Programma Water en Klimaat 2021-2024 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp vastgesteld.

Samen hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan het op orde brengen en verbeteren van het watersysteem in Pijnacker-Nootdorp. Wij hebben een wateroverlastknelpunt opgelost in de Noordpolder van Delfgauw, stimuleren glastuinbouwondernemers om emissieloos te werken en deden acties met bewoners om hun wijk te vergroenen en het waterbewustzijn te vergroten. De basis voor deze maatregelen was het Waterklimaatplan Pijnacker-Nootdorp 2017-2020.

Delfland en de gemeente willen de samenwerking graag voortzetten en hebben hiervoor het Programma Water en Klimaat 2021-2024 opgesteld. Het programma beschrijft hoe de gemeente en Delfland samen toewerken naar een klimaatkrachtige gemeente die is voorbereid op extremer weer. Belangrijke thema’s hierbij zijn: droogte, bodemdaling, droge voeten, hitte en gezond water. Ook is er ruimte voor innovatieve maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Op 22 april besluit de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp over het plan.
Overig nieuws
Fosfaatwinning uit zuiveringsslib dichterbij

Fosfaat is een essentiële stof voor onze voedselvoorziening. Terwijl de vraag naar fosfaat toeneemt, neemt de wereldvoorraad af. De fosfaten die wij via onze voeding binnenkrijgen scheiden wij deels weer uit. Zo komt fosfaat terecht op onze zuiveringen.

Energie en hergebruikbedrijf HVC en slibverwerker SNB doen de komende maanden een proef met het terugwinnen van fosfaat uit de as die overblijft na het verwerken van zuiveringsslib. Delfland is blij met deze ontwikkeling. Het terugwinnen van fosfaat draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Delfland zuivert het water van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen in zijn beheergebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Met het slib dat overblijft na het zuiveringsproces wekken wij biogas op dat wij omzetten naar groen gas. Daarna wordt het slib ontwaterd en afgevoerd naar HVC voor verbranding.

SNB en HVC onderzoeken of de bouw haalbaar is van een fabriek die meer dan 80% van het fosfaat uit de verbrandings-as terugwint. Naast fosforzuur kan de fabriek onder meer ook gips, ijzer- en aluminiumzouten en produceren uit de slib-as. Al deze producten kunnen worden hergebruikt.

Voor meer informatie: https://www.snb.nl/hvc-en-snb-testen-fosfaatterugwinning-uit-slib-nu-in-de-praktijk/
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.