Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 17 maart 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Nieuwe meetmethode voor duurzamer slibverwerking

Delfland wil voor het beter verwerken van slib op de afvalwaterzuiveringen ervaring opdoen met een nieuwe meetmethode. Het college heeft hiermee ingestemd.

Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Bij dat schoonmaken blijft slib over. Dit slib vergisten wij om biogas op te wekken dat wordt gebruikt om groen gas van te maken.

Het uitgegiste slib dat overblijft wordt vervoerd naar een slibverbrandingsinstallatie. Om het aantal vervoersbewegingen en de nabehandelingskosten te beperken, halen wij het water dat nog in het restslib zit er zoveel mogelijk uit. Dat gebeurt in een slibontwateringsinstallatie.

Op AWZI De Groote Lucht moet de slibontwateringsinstallatie worden vervangen. Door de nieuwe installatie te voorzien van een nieuwe ‘continue inline meting’, neemt de efficiëntie van de slibontwatering toe en wordt handmatige bemonstering overbodig.

Daarmee draagt de nieuwe meetmethode naar verwachting bij aan Delflandse doelstellingen voor duurzaamheid en het verder verbeteren van de arbeidsveiligheid.
Overig nieuws
Netwerk Klimaatkrachtig Delfland verwelkomt 100ste partner

Hoe maak je je wijk, stad of regio klimaatkrachtig? Dat doen je samen! Daarom zijn wij in 2018 de beweging Klimaatkrachtig Delfland gestart. Onlangs verwelkomden we de 100ste partner: Het Groene Loket.

Hoveniers, woningbouwcorporaties, adviesbureaus, projectontwikkelaars, overheden, scholen en burgerinitiatieven: het is mooi om te zien dat Klimaatkrachtig Delfland steeds breder wordt gedragen. Door energie en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken te bundelen, kunnen we met elkaar echt het verschil maken.

Ben jij op zoek naar tips of voorbeelden van maatregelen die jij kunt nemen? Wil je weten bij welke partij je moet aankloppen voor een helder en klimaatkrachtig advies? Ga dan naar www.klimaatkrachtig.nl.
Ontwerp Programma KRW 2022-2027 Delfland vanaf 22 maart ter inzage

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Wij beschermen de waterkwaliteit onder meer door het terugdringen van erfafspoeling en lozingen en lekkages uit kassen. Wij stimuleren de waterkwaliteit met nieuwe waternatuur, ecologisch beheer en maatregelen voor vis.

Samen met onze gebiedspartners werken wij aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze heeft als doel de duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden. De KRW kent drie uitvoeringsperiodes. Het ontwerpprogramma dat op 22 maart ter inzage gaat, is voor de laatste periode. Het is het resultaat van een gebiedsproces met voor uitvoering en resultaten belangrijke partners, zoals gemeenten, de provincie, Glastuinbouw Nederland, agrariërs en natuurorganisaties.

Het ontwerp van het KRW-programma is klaar en ligt vanaf 22 maart ter inzage voor het indienen van zienswijzen. U kunt het stuk vanaf die datum raadplegen via de website van Delfland www.hhdelfland.nl/actueel/bekendmakingen of op afspraak op ons kantoor aan de Phoenixstraat 32 in Delft. Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen van 09.00-16.00 uur contact opnemen met ons klantcontactcentrum via (015) 260 81 08).
Stemmen bij Delfland

Ons hoofdkantoor is vandaag ingericht als stembureau. Inwoners van Delft kunnen nog tot 21.00 uur terecht aan de Phoenixstraat 32 om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.