Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 12 maart 2021

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Complimenten aan de Rekeningcommissie voor het duidelijke en in klare taal geschreven rapport over Verbonden Partijen. Wij zijn blij met de reactie van het College op de aanbevelingen uit het rapport. Graag zien wij een spoedige behandeling van de Nota Verbonden Partijen in de VV. 
 
Volgens sommige VV-leden is de wens voor diervriendelijke taal een semantische discussie en moeten wij in klare taal spreken. Klare taal is volgens onze partij tevens diervriendelijke taal waarbij niet de woorden plaaggeest of ondermijner wordt gebruikt maar het beestje gewoon bij zijn naam wordt genoemd. 
 
Net als bij de behandeling van de motie Wildopvang missen wij bij een aantal VV-leden respect voor minderheidsstandpunten. Van consent is absoluut geen sprake. Tegenstellingen worden uitvergroot. De verbinding wordt niet gezocht. Inleven in elkaars standpunten ontbreekt volledig. En elke discussie begint met het opsommen van tegenargumenten. Is dit wel het gewenste bestuursmodel dat we hebben afgesproken? 
De fractie heeft bij het algemeen bestuur aangedrongen op:
  • Een gedegen aanpak van de aanleg van de Erasmusvaart, waarbij de samenhang met het woningbouwprogramma en de aanleg van een sneltramverbinding met het Westland wordt meegenomen.
  • Investering in de noodstroomvoorziening van Rioolwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, waar noodaggregaten niet blijken te werken.
  • Een snelle aanpak van het noodzakelijke herstel en onderhoud van Rijksmonument de Zwethsluis in Lansingerland.
  • Aandacht voor recreatief medegebruik bij de realisatie van waterwerken.
 Daarnaast heeft de fractie:
  • Aangegeven dat de mandatering van peilbesluiten aan het dagelijks bestuur niet noodzakelijk is en bovendien in strijd met de wet. De behandeling van het voorstel is opgeschort.
  • Aangegeven dat in de beleidsnotitie Participatie aandacht moet komen voor hoe burgers betrokken worden bij de ontwikkeling van plannen, bijvoorbeeld via internet.
  • De motie diervriendelijke taal ontraden. Wel duidelijk blijven communiceren waarom bestrijding van dieren en planten nodig is.
Nederland is een echt waterland. Iedere dag weer vervoeren vele schepen vracht over onze vaarwegen, zuiveren we vele liters afvalwater en gebruiken we water voor sport en recreatie. Door klimaatverandering wordt Nederland op de proef gesteld. Hevige regenval en extreme droogte zorgen ervoor dat we andere moeten omgaan met het water. Daarvoor moeten we goed samenwerken en kansen zien om te innoveren. Want zorgen dat we droge voeten en schoon water hebben kan niemand alleen. Daar moeten we samen hard aan werken.

Als Delfland doen we dat met inwoners en organisaties. Daarvoor hebben we in het Beleidskader Participatie vastgelegd hoe wij inwoners bij onze projecten betrekken en hoe we omgaan met initiatieven van inwoners. Voor verschillende taken werken we samen met andere verbonden Partijen. Het onderzoek van rekeningcommissie helpt ons zorgen dat we het maximale daaruit halen. Zo zorgen we dat uw geld goed besteed wordt.

Stem woensdag VVD!
AWP-Delfland spreekt haar complimenten uit voor het rapport 'Verbonden partijen' van de rekeningcommissie. Het college neemt alle aanbevelingen over. De AWPD brengt in herinnering dat zij ten tijde van de deelname aan Aquon de 'opt-out' mogelijkheid ingebracht heeft. En dat heeft zijn nut bewezen ! De AWPD roept opnieuw op Delfland in de besturen van verbonden partijen te laten vertegenwoordigen door AB-leden. Een vergroting van de democratie !

De AWPD hecht groot belang aan ecologie en waterkwaliteit. Omdat het watersysteem van Delfland nou eenmaal geen wildernis is, maar eerder een aangeharkt park, komt het voor dat sommige soorten planten en dieren overlast of zelfs schade veroorzaken. De AWPD hecht eraan om daar helder en in klare taal over te communiceren.

www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland
Kunt u meebeslissen, óf kunt u meedoen met het ontwikkelen van een project, óf wordt u gevraagd om een advies óf raad, óf is het doel vooral elkaar informeren? U kunt hier meer over lezen in het beleidskader participatie, waarmee Water Natuurlijk van harte heeft ingestemd. Als vast onderdeel van een initiatief of project zal Delfland in 2021 systematischer luisteren naar de stem van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties; niet makkelijk in tijden van corona, maar wel belangrijk.
 
De rekeningcommissie van Delfland heeft onderzoek gedaan naar samenwerkingsverbanden, Verbonden Partijen genoemd. Delfland werkt met steeds meer organisaties samen en dan is het zaak dat de verwachte resultaten van zo’n samenwerking helder zijn en regelmatig worden geëvalueerd. Alle partijen waren zeer te spreken over het onderzoek van de rekeningcommissie en het college voert alle aanbevelingen uit.
Waterschappen krijgen te maken met steeds hogere uitgaven en steeds vaker werken waterschappen samen met andere (overheids)organisaties, omdat het zelfstandig uitvoeren van taken niet langer haalbaar is.

Het CDA is erg voor samenwerking met partners om zo efficiënt mogelijk de taken van Delfland te vervullen. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van het rioleringsstelsel, het verwerken van rioolslib, analyseren van watermonsters, het innen van de belastingen en het muskusratbeheer.

Het samenwerken levert vaak veel voordelen op zoals kostenbesparing, kennisdelen en innovatie. Maar er zijn ook nadelen zoals het verminderen van de democratisch controle, onduidelijke aansturing of gebrek aan informatie.

De Rekeningcommissies van Delfland en Schieland-Krimpenerwaard hebben hier onderzoek naar gedaan en een aantal zeer nuttige aanbevelingen gedaan. Het CDA wil graag dat deze aanbevelingen worden overgenomen om de aansturing en controle van samenwerkingsverbanden te verbeteren.
De PvdA heeft haar teleurstelling uitgesproken over de stellingname van de Unie van Waterschappen in de toeslagenaffaire. Waterschappen suggereren op verzoek van het ministerie gedupeerde ouders te willen helpen, maar de voorwaarden zijn zo strak gesteld dat hulp in de praktijk niet zal gebeuren. De gedupeerde ouders hebben behoefte aan hulp, en geen schijnhulp.
 
De VV moet goed geïnformeerd en betrokken worden bij verbonden partijen: organisaties waar Delfland in deelneemt als aandeelhouder of lid.  Hierover zijn nu goede afspraken gemaakt. Binnenkort bespreken we zo ook de miljoenenfraude waarvan de Nederlandse Waterschapsbank onlangs slachtoffer was. Dat raakt Delfland ook.
 
Het beleidskader participatie is vastgesteld, dat zich in de praktijk zal moeten bewijzen. Bewoners moeten actief betrokken worden bij projecten in hun omgeving, ook bij projecten als in Schipluiden of bij het Hazepad.  Draagvlak is van groot belang om water te hebben dat gekoesterd wordt.
 
Meer informatie op Facebook PvdA: http://bit.ly/PvdAHHD
De fractie Bedrijven heeft met genoegen kennisgenomen van het rapport van de Rekeningcommissie inzake Verbonden Partijen en de reactie van het College hierop.

Wij onderschrijven het belang om per collegeperiode alle samenwerkingsverbanden te evalueren en te herijken. Naast de financiële verantwoording zien wij ook graag een verslaglegging omtrent de bijdrage van Verbonden Partijen aan de beleidsdoelstellingen van Delfland inclusief een inzicht in de risico's.

Kennismaking met- en een presentatie of toelichting door de verbonden partij aan de Verenigde Vergadering zal zeker bijdragen aan het verder verbeteren van de samenwerking en een positieve invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van ons Hoogheemraadschap.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube