Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 3 maart 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Mariska Ronteltap vertelde in 2020 voor Omroep West hoe Delfland bijdraagt aan het onderzoek naar corona in afvalwater:
https://bit.ly/3rciOxt 


Delfland stemt in met overeenkomst Nationale Rioolwatermonitoring

Corona trekt een enorme wissel op ons dagelijks leven. Snel na de signalering van het virus in ons land is een samenwerking gestart tussen de waterschappen, RIVM en het Ministerie van VWS om te onderzoeken of het virus in rioolwater is terug te zien is en of dit kan worden gebruikt bij de aanpak van de bestrijding. Op onze vier afvalwaterzuiveringen bemonsteren wij het water voor dit onderzoek.
 
Voor de zomer van 2020 werd duidelijk dat detectie van restanten van het virus in het rioolwater potentie heeft om als instrument te dienen voor het vroeg signaleren van de ontwikkeling van het virus. Daarop heeft het ministerie de waterschappen gevraagd om dit instrument verder te ontwikkelen.
 
De waterschappen hebben voorgesteld om afspraken te maken over een Nationale Rioolwatermonitor voor corona, die later ook kan worden gebruikt voor andere onderzoeken. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld die wordt voorgelegd aan alle waterschappen. Het college van Delfland heeft hiermee op 2 maart ingestemd.
Ontwerpwatervergunning voor verbreden viaduct in en langs Vlaardingervaart

Het college heeft ingestemd met de ontwerpwatervergunning voor het verbreden van het viaduct KW11. Dit viaduct maakt onderdeel uit van de Blankenburgverbinding. De Blankenburgverbinding is een project van Rijkswaterstaat dat de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg met elkaar verbindt.
 
De verbreding van het viaduct vindt plaats in de Vlaardingervaart en de kering langs de Vlaardingervaart. Als waterbeheerder hebben wij de taak ervoor te zorgen dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor het watersysteem en de waterveiligheid. Het consortium BAAK dat de Blankenburgverbinding aanlegt, heeft daarom namens Rijkswaterstaat een watervergunning aangevraagd bij Delfland voor de verbreding.
 
Nu het college van Delfland ermee heeft ingestemd, kan de ontwerpwatervergunning door Rijkswaterstaat conform de geldende procedures worden bekendgemaakt in Staatscourant en regionale dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen.
Delfland verlengt samenwerking VPdelta: focus op klimaatadaptatie
 
In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta, werken de TU Delft en InnovationQuarter samen met verschillende partners aan proeftuinen waarin Startups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. VPdelta versnelt innovatie, brengt nieuwe oplossingen onder de aandacht en stimuleert toepassing hiervan in de Nederlandse watersector.
 
Delfland is een van de partners. Samen ontwikkelden wij de WaterStraat. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren.
 
De komende vier jaar ligt de focus binnen VPdelta op klimaatadaptatie. Het verbinden van partijen en het samen ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe ideeën om de omgeving klimaatbestendig te maken, sluit goed aan bij het regionale netwerk Klimaatkrachtig Delfland. Het college heeft daarom besloten het partnerschap in VPdelta voort te zetten en draagt jaarlijks € 80.000 bij.
Overig nieuws
Waterschappen willen gedupeerden toeslagenaffaire helpen
 
Waterschappen willen met ondersteuning van het Rijk de openstaande belastingschulden kwijtschelden van ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Ook Delfland wil daaraan meewerken.

De waterschappen geven richting het Rijk voorwaarden aan waaronder de kwijtschelding daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De waterschappen vragen het Rijk om een spoedige en praktische uitwisseling van de persoonsgegevens om de kwijtschelding zo snel mogelijk in gang te zetten. De kosten voor het maken van de kwijtscheldingsregeling komen voor rekening van het Rijk. 
Leren over water: online waterlessen

Delfland vindt het belangrijk dat jongeren weten wat waterschappen doen om ons land en de inwoners te beschermen tegen het water, het beschikbare water schoon te houden en overlast door droogte of hoosbuien zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarvoor hebben wij in de loop der jaren verschillende educatieproducten gemaakt. Veel daarvan zijn digitaal en dus ook geschikt voor onderwijs op afstand.
 
Voor groep 6, 7 en 8 is er het lespakket Water & Klimaat in jouw straat. Kinderen leren wat het waterschap en de gemeente doen om wateroverlast en bijvoorbeeld hittestress tegen te gaan en wat zij zelf, met school en in hun omgeving kunnen doen.
www.waterklimaatles.nl
 
Droppiewater.nl is dé kinderwebsite over water. Met klikplaten, werkbladen en proefjes voeren de leerlingen van groep 3 t/m 8 opdrachten uit. Ze ontdekken welke rol water speelt in hun leven en hoe ze hier het beste mee kunnen omgaan.
www.droppiewater.nl
 
Op WaterWise ontdekken leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs alles over waterbeheer in Nederland. Van de gevolgen van zeespiegelstijging tot de zorg voor schoon, gezond en voldoende water. Opdrachten worden zowel online als met werkbladen gedaan.
www.waterwise.nl
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.