Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 10 februari 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Delfland zet stappen voor de Erasmusvaart

Om ook in de toekomst de voeten droog te houden in Den Haag Zuidwest, Wateringen en het kassengebied in Westland, is een nieuwe boezemverbinding nodig tussen Den Haag en Westland: de Erasmusvaart. Een nauwe samenwerking van alle betrokken overheden is nodig om de Erasmusvaart mogelijk te maken. Het college heeft op 9 februari ingestemd met een voortrekkersrol voor Delfland bij de verkenningen voor de Erasmusvaart.
 
Ons klimaat verandert. Het weer wordt extremer, met hevige buien enerzijds en droogte anderzijds. Daarop moeten wij ons watersysteem en ons gebied aanpassen. Een gebied dat sterk verhard is en waar de komende jaren nog veel woningen worden bijgebouwd. Het watersysteem tussen Den Haag en Westland is krap. Door de aanleg van de 4 km lange Erasmusvaart wordt het toekomstbestendig en robuust. De Erasmusvaart biedt bovendien kansen voor biodiversiteit, ecologie, waterkwaliteit, recreatie en een gezonde en prettige leefomgeving.

Uitgangspunt bij de verkenningen is dat nieuwe boezemverbinding er in 2035 ligt. Dat lijkt ver weg, maar Delfland, gemeente Den Haag, gemeente Westland en de provincie moeten nu alvast rekening houden met de Erasmusvaart bij gebiedsontwikkelingen en infrastructurele projecten. Door samen voor te sorteren op de Erasmusvaart voorkomen wij onnodige kosten en overlast en kunnen wij de potentie van de Erasmusvaart ten volle benutten.

Bekijk hier het filmpje: Samen sterker. Het boezemsysteem van Delfland en de Erasmusvaart.
Delfland en Eneco onderzoeken warmtewinning uit afvalwater

Het college heeft ingestemd met een intentieovereenkomst met Eneco voor het grootschalig winnen van warmte uit afvalwater. Het gaat om duurzame warmte die nu nog niet wordt benut. Daarmee wil Delfland bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en een klimaatneutrale regio.
 
Wij maken het afvalwater schoon van 1,2 miljoen mensen en 35.000 bedrijven in ons gebied. In dat water zit veel warmte die kan worden gebruikt. Onze vier zuiveringen hebben een gezamenlijke potentie om tienduizenden huizen te verwarmen.
 
Om deze duurzame energiebron te kunnen inzetten voor de mensen in ons gebied, gaan wij samenwerken met Eneco: deze partij heeft ervaring met het uitkoppelen en distribueren van warmte uit afvalwater. 
 
In de intentieovereenkomst staan de afspraken tussen Delfland en Eneco voor het verkennen van de haalbaarheid van de grootschalige warmtewinning op onze zuiveringen. De verkenning duurt maximaal drie jaar.
Delfland verlengt deelname Innovatiepact Greenport West-Holland
 
Het college van Delfland heeft besloten tot het tot 2025 verlengen van de deelname aan het Innovatiepact Greenport West-Holland. Met het Innovatiepact 2 wil de Greenport de innovatiekracht van de glastuinbouwbedrijven versterken door het stimuleren van samenwerking met overheden en kennisinstellingen. Delfland wil bijdragen aan duurzaam waterbeheer in de Greenport West-Holland.
 
Door de klimaatverandering valt er vaker veel regen in korte tijd waardoor wateroverlast kan ontstaan. Daartegenover staan langere periodes van droogte. Daarom wordt in het Innovatiepact onder meer onderzocht hoe de glastuinbouw gietwater duurzaam kan gebruiken, hoe water onder de grond kan worden opgeslagen en hoe de glastuinbouwgebieden klimaatbestendiger kunnen worden ingericht.
Prioriteiten toezicht en handhaving Delfland in 2021
 
In het D&H van 9 februari is het uitvoeringsprogramma van Toezicht en Handhaving vastgesteld. Daarin is opgenomen dat in 2021 prioriteiten worden gelegd bij:
  • het (verder) terugdringen van lozingen en lekkages naar het oppervlaktewater, met name uit de glastuinbouwsector;
  • het tegengaan en voorkomen van ongewenste objecten op dijken;
  • toezicht bij de aanleg van grote infrastructurele projecten, zoals de A24 Blankenburgverbinding en de A16 Rotterdam;
  • toezicht op en registratie van grondwateronttrekkingen.
De afdeling Toezicht en Handhaving heeft in het gebied van Delfland de taak toezicht te houden op activiteiten die invloed hebben op het watersysteem en zo nodig handhavend op te treden. Deze werkzaamheden dragen bij aan de waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit in ons gebied.
Overig nieuws

Delfland betrekt het gebied bij nieuwe website

Wij werken aan een nieuwe website. Om die zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de inwoners, bedrijven en instellingen in ons gebied, vragen wij hen om mee te denken. Dit onderzoek doen wij via OpenStad. Het loopt van 15 januari tot 15 februari. De nieuwe website staat gepland voor medio 2021.
 
Doet u ook mee?
Meedoen | Een website voor Hoogheemraadschap van Delfland waar je (bijna) alles zelf kunt regelen (draad.nl)

Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.