Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 27 januari 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Peilbesluiten beter laten aansluiten bij gebiedsontwikkelingen

Het peil in de sloten, vaarten en vaarten in ons gebied is afgestemd op de functies en belangen van de omgeving. Elke polder en ieder gebied heeft dus een eigen vastgesteld waterpeil. Zo houden we het waterpeil in de woonwijken lager en hebben weidevogels juist een wat natter grasland nodig.
 
Volgens de huidige regelgeving moeten peilbesluiten steeds actueel zijn en tijdig inspelen op veranderingen. Nu nog heeft een peilbesluit een lange vaststellingsprocedure. Het uiteindelijke besluit om een peil te wijzigen, wordt genomen door ons algemeen bestuur. Om slagvaardiger te kunnen reageren op gebiedsontwikkelingen, actueel te blijven en aan te sluiten bij knelpunten en wensen in het gebied, is het nodig het besluitvormingsproces aan te passen.
 
Het college vraagt daarom aan het algemeen bestuur om dijkgraaf en hoogheemraden het mandaat te geven voor aanpassingen in peilbesluiten die voortkomen uit watervergunningen, projectplannen en kleine administratieve correcties. Het algemeen bestuur blijft verantwoordelijk voor de strategische kaders in de nota peilbeheer en besluit over peilwijzingen die vragen om een bredere strategische afweging van belangen.
Delfland blijft uitvoering klimaatadaptieve maatregelen stimuleren

Delfland stimuleert ook in 2021 bewoners, bedrijven en instellingen in het gebied om zelf aan de slag te gaan om hun omgeving klimaatbestendig te maken. Dat is nodig vanwege het weer dat steeds meer extremen kent. Door samen regenwater vast te houden, verminderen we de kans op wateroverlast. Delfland heeft hiervoor dit jaar € 500.000 beschikbaar.
Om vooraf na te gaan of je recht hebt op een bijdrage en voor welk bedrag, doe je eenvoudig een online check. Afhankelijk van de maatregelen die je neemt, is er een passende regeling:
  • Voor kleinschalige maatregelen (zoals een regenton of de aanleg van een groen dak) dien je achteraf een aanvraag in. Per maatregel staat vast welk bedrag Delfland vergoedt.
  • Grootschalige projecten gericht op meer water opvangen, dien je vooraf in. Bepalend voor de bijdrage is het aantal kuub opgevangen regenwater.   
Als bewoners, bedrijven en/of instellingen een idee hebben waarmee ze straat, buurt of wijk klimaatbestendig kunnen maken, gaan we graag het gesprek aan. Denk aan nieuwe maatregelen, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten. Kansrijke ideeën kunnen rekenen op een bijdrage van Delfland.

De vernieuwde stimuleringsregeling gaat in op 1 februari. Actuele informatie is vanaf die datum te vinden op www.hhdelfland.nl/subsidie. Kijk voor tips en inspiratie op www.klimaatkrachtig.nl.
Historische gedenksteen Monstersche Sluis krijgt opknapbeurt

De Monstersche Sluis is een belangrijke bezienswaardigheid in Maassluis. Na een grondige renovatie op initiatief van de Stichting Monstersche Sluis is de monumentale sluis in 2018 weer in gebruik genomen voor de pleziervaart.
 
Een mooi historisch onderdeel is een tableau uit 1602 met wapenschilden van de toenmalige dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland. Dit tableau is bij de bouw van de sluis aangebracht.

De Stichting Monstersche Sluis is eigenaar van de sluis en wil het tableau laten herstellen: er zit een scheur in en de wapenschilden zijn aangetast. Het college hecht veel waarde aan het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en heeft daarom besloten eenmalig bij te dragen aan de kosten voor renovatie.
 
Zo blijft dit historische onderdeel van de sluis behouden en krijgt het weer de uitstraling zoals die ooit bedoeld was.
Overig nieuws

Aanslag waterschapsbelasting op de mat

Vanaf deze week ontvangen inwoners en bedrijven binnen het werkgebied van Delfland de aanslag voor de waterschapsbelasting. De aanslagen worden verspreid over het jaar verstuurd. Met het belastinggeld betalen wij het werk aan stevige dijken, droge voeten en schoon water. Delfland wil de lasten van burgers en bedrijven niet verhogen. Daarom hanteren wij al twee jaar gelijkblijvende tarieven
 
Delfland ontvangt geen geld van het Rijk, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven in het gebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van Delfland, betaalt mee. De waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is voor het beheer van dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en vaarten. Het zuiveren van het rioolwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.
 
Om ervoor te zorgen dat mensen hier ook in de toekomst veilig en plezierig kunnen blijven wonen, werken en recreëren, stelt Delfland bovendien geld beschikbaar voor maatregelen die ten goede komen aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit in het gebied.
 
De Regionale Belasting Groep int de waterschapsbelasting namens Delfland.
 
Meer informatie over waterschapsbelasting en de tarieven vindt u op: www.hhdelfland.nl/belasting.

Water in Zicht weer te zien bij TV West
 
De televisieserie Water in Zicht komt weer op de buis. Vanaf 8 februari zendt TV West acht weken lang elke maandag de ontdekkingsreis uit naar water in onze regio. Een ‘pure serie waarin het water tegen je televisiescherm aanklotst’ zoals TV West beschrijft.
 
De makers gaan boven en onder water op onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in het water en het waterbeheer. Spontane ontmoetingen in de natuur en stad worden afgewisseld met mooie verhalen van bijzondere mensen die werken, wonen of leven met water.
 
In de eerste aflevering gaan zij op verschillende plaatsen in Delfland terug in de tijd. De geschiedenis komt tot leven, het water bepaalde veel en ook nu nog zijn er overal bouwwerken, dammen en gemalen om het water te beheersen.

Delfland leest voor
Van 20 januari tot en met 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Bekende Nederlanders lezen kinderen van basisschool en kinderopvang voor. Ook Delfland doet ook mee. Hoogheemraad Manita Koop leest voor uit een prentenboek en laat de prenten zien aan de kinderen. Vanwege de coronamaatregelen moet dit helaas op afstand. De Delflandse bijdrage was op woensdagochtend 27 januari 2021 live te zien via onze sociale mediakanalen Facebook, Instagram en Twitter. Terugkijken kan via: https://youtu.be/QKXe8aKw150 

Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.