Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 18 december 2020

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

50PLUS dankt alle medewerkers van Delfland en het DB voor hun inzet in 2020 en dankt de (plv)VV-leden voor de samenwerking.

Wij wensen iedereen, ondanks alle beperkingen, prettige feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021 toe.
We houden ons vast aan het spreekwoord “na regen komt zonneschijn”
De laatste VV van het jaar staat altijd in het teken van het kerstgevoel. Daarom deze keer een gedichtje. Helaas treurig maar waargebeurd.
 
In het waterrijke Delfland. Daar zat een waterhoentje te zonnen langs de waterkant.

Plots kwam daar een ongemarkeerde maaiboot langs gescheurd. Beide pootjes afgescheurd. Dierenambulance snel gehaald, maar het arme beestje heeft het niet gehaald.
 
Gelukkig zet het Hoogheemraadschap van Delfland zich maximaal in om bij de uitvoering van de wettelijke taken dierenleed te voorkomen. Echter, nevenschade is niet altijd te vermijden. Dan helpt de wildopvang bij de opvang en zorg van verwonde dieren. Zo zorgt de wildopvang voor behoud en versterking van de biodiversiteit. Daar waar Delfland zich uiteraard ook sterk voor maakt. Mooi dat via een inspreker, een motie en een toezegging ruimte wordt gezocht voor gedeelde belangen en verantwoordelijkheden.

Wordt het toch een mooi (volgend)jaar voor mens en dier.
 
Fijne feestdagen allemaal!
Controle vanuit de ruimte via satellieten is efficiënt en bespaart kosten. Ook Delfland gaat over op deze methode.

Door op het initiatief van de nationale boomplantdag te wijzen doet nu ook Delfland mee. Bij het rioolgemaal in ’s-Gravenzande is de eerste boom geplant.

Bemonstering van rioolwater fungeert als een Corona Early Warning System! Door verwijzing naar het belang hiervan wordt landelijk de rol van de waterschappen vergroot.
 
De zoutindringing vanuit de rivier De Maas via de Parksluizen in Rotterdam heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Op aandringen van onze fractie worden nu ook bellenschermen in de Parksluizen aangebracht.

De verbeteringswerken van de kademuren in Schipluiden stagneert door aanwezige obstakels onder water. Extra zorg is vereist om gebouwschade aan monumenten te voorkomen.

De sluisdeuren van de Zwethsluis – een Rijksmonument - in de gemeente Lansingerland zijn in verval geraakt. Het hoogheemraadschap bezint zich om tot herstel over te gaan.
Een belangrijk onderwerp voor de VVD was het voorstel voor het aanpassen van het belastingstelsel voor waterschappen. Vorige week heeft de Unie van Waterschappen dit unaniem vastgesteld. Dit nieuwe stelsel geeft ons meer mogelijkheden om de tarieven beter te beheersen voor alle inwoners en bedrijven door betere differentiatie. Het is nu aan de minister om het voorstel over te nemen, zodat we dit snel kunnen gaan invoeren.

Het jaar 2020 zit er qua vergaderen op. Sinds maart vergaderen wij online en ook in 2021 gaan wij hiermee door. Het was daardoor een bijzonder jaar voor iedereen.

De VVD-fractie van Delfland wenst u allen prettige feestdagen en rustige jaarwisseling!
De AWP-Delfland blikt tevreden terug op 2020. We hebben ons nadrukkelijk ingezet om de belangen van onze burgers goed te vertegenwoordigen. Daarom zijn we blij met het besluit tot aanpassing belastingstelsel, omdat daarmee een belangrijke stap is gezet naar een betere en eerlijker kostenverdeling.

Dieren verdienen onze bescherming en wildopvang Delft doet goed werk. Toch vinden wij dat Delfland haar aannemers nog steviger moet aanpakken om dierenleed helemaal te voorkomen, dat is beter dan genezen. We zijn blij dat de portefeuillehouder dat ook heeft beloofd.

We weten dat de bewoners van Schipluiden zich zorgen maken over de kadeverbetering en volgen nauwlettend de werkzaamheden en berichtgeving daarover.

Er zijn vragen gesteld over de Zwethsluis in Berkel. AWP-Delfland zal graag de kennis delen over de opening Monsterse Sluis.

Tot slot wensen wij iedereen sterkte in deze moeilijke tijd en een mooie start in 2021.

Dat het een kroonjaar moge worden!

www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland
Water Natuurlijk kijkt terug op een bijzonder jaar met helaas door Corona veel leed.

Wij zijn bijzonder verheugd door de goede resultaten die Delfland desondanks heeft kunnen boeken. Dit door tomeloze inzet en door vernieuwend bestuur. Wij spreken daarom onze waardering uit voor alle medewerkers en medebestuurders.

Water Natuurlijk staat voor innovatief en betaalbaar waterbeheer, genieten van water, respect voor de natuur en duurzaamheid.
De resultaten in 2020 waar wij daarom extra trots op zijn:
  • Actie voor de natuur: Biodiversiteitsactieplan en Beleidsnota Exoten
  • Schoon, gezond en levend water: KRW-waterkwaliteit-programma, aanleg vispassages, Beleid Microverontreinigingen, waterkwaliteit verbetering Glastuinbouw
  • Uitvoeringsplan Energieneutraal Delfland
  • Collectieve zuivering gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw
  • Toekomstgericht: Klimaatadaptatie en zoetwater projecten
  • Watervisie: goed betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • Investeringen voor veiligheid en goed peilbeheer
Wij wensen iedereen een voorspoedig, duurzaam en gezond 2021!

Vind jij dit ook belangrijk? Doe mee met Water Natuurlijk. Meer informatie: www.waternatuurlijk.nl/delfland
Ongebouwd en ChristenUnie-SGP hebben vragen gesteld over de kadewerkzaamheden in Schipluiden. Het plaatsen van de damwanden gaat anders dan gepland vanwege obstakels in de ondergrond. De werkzaamheden gaan gepaard met veel druk op de boden en trillingen.  De bewoners van de aanliggende historische panden vrezen voor beschadigen en verzakkingen en de consequenties van de veranderde grondwaterstand. 
Fractie Ongebouwd is voornemens om de antwoorden voor te leggen aan de betreffende verontruste bewoners.

Ook hebben we vragen gesteld over het achterstallig onderhoud van het monumentale Zwethsluis in Berkel en Rodenrijs. Dit pittoreske, unieke sluisje uit 1862 moet hersteld worden, dat is een verplichting van Delfland als eigenaar.

In de regio zijn vergevorderde plannen om de sluis in te zetten als onderdeel van een recreatieve en educatieve rondvaartverbinding tussen de polder en Delflands boezem. Daarom moet de sluis voor scheepvaart toegankelijk blijven.

Wij wensen u allen: Gezegende Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar.
Het CDA heeft tijdens de laatste bestuursvergadering van dit jaar bewondering uitgesproken voor de stappen die gezet zijn voor de realisatie van de Erasmusvaart. Met de komst van deze vaart tussen Den Haag en Westland wordt een belangrijk knelpunt in de waterinfrastructuur aangepakt. Hierdoor kan tijdens flinke regenbuien het water beter verdeeld worden over het gebied.

De Erasmusvaart wordt ingericht met natuurlijke zones en daarmee wordt het gebied een stuk aantrekkelijker. Het project wordt opgepakt samen met gemeente Den Haag en Westland, waardoor veel problemen in één project opgelost kunnen worden. Samen pakken we de problemen aan.

Hoogheemraad Manita Koop (CDA) heeft een mooie animatie van het project laten maken die goed aangeeft wat de plannen zijn. Dit filmpje is voor jong en oud interessant en zal ik ook zeker mijn kinderen laten zien.

Bekijk het ook eens op: https://youtu.be/lMGJEPa8UXc.
Wij vroegen aandacht voor de aanpak van de kade bij het Hazepad, in Pijnacker-Nootdorp, waarover recentelijk is bericht in de media.  Het vertraagde plan van aanpak is deze maand gepubliceerd. Met de portefeuillehouder spraken we af spoedig overleg te hebben over de manier waarop in het vervolg het algemeen bestuur actief geïnformeerd wordt over dit soort gevallen: het gaat om afwegingen tussen enerzijds het veiligheidsrisico en anderzijds noodzakelijk uitstel. In februari zal dit in de commissievergadering worden besproken.  Ondertussen wordt de maatregel aan het Hazepad voortvarend in uitvoering genomen. Het ongemak voor de gebruikers zal zo hopelijk tot een minimum beperkt blijven.

Het zijn moeilijke tijden, door Corona verkeren velen in kommer en nood.  Wees  elkaar tot steun, wees een beetje lief voor elkaar.  We wensen iedereen toch goede feestdagen, en hopelijk hebben we beter perspectief in 2021,

Meer informatie op Facebook: http://bit.ly/PvdAHHD
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube