Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 9 december 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Maatregelen veiligheid bij sluisdeuren

Onze primaire waterkeringen –dat zijn de dijken langs de kust en de grote rivieren- worden regelmatig getoetst aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. Datzelfde geldt voor sluizen. De Grote Parksluis in Rotterdam en de Buitensluis in Schiedam voldoen niet. Het risico dat als gevolg van een aanvaring van een schip met de sluisdeuren een overstroming ontstaat, is volgens de nieuwste normen te groot. Beide sluizen zijn daarom aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Binnen dit programma werken het Rijk en de waterschappen samen om alle primaire waterkeringen in Nederland uiterlijk in 2050 op orde te hebben. De nieuwe normering is nog in ontwikkeling.
 
Om de waterveiligheid ook op korte termijn te borgen, heeft het college besloten een aantal tijdelijke maatregelen te nemen. In de calamiteitenprotocollen van Delfland en de sluisbeheerders is opgenomen hoe te handelen bij een aanvaring. In de nabijheid van beide sluizen liggen materialen klaar om een eventuele bres te dichten. Bij de Buitensluis zijn dubbele sets deuren aanwezig. Door bij binnenkomst van zware schepen standaard beide te sluiten, is het risico hier al aanzienlijk verkleind.
Overig nieuws

Werkzaamheden kadeverbetering Schipluiden tijdelijk stilgelegd
 
De kades in het centrum van Schipluiden, aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade, beschermen de woningen en de achterliggende polders tegen overstromingen. De kades voldeden niet meer aan de normen voor stabiliteit. Delfland en de gemeente Midden-Delfland pakken dit probleem samen aan.
 
In september is de uitvoering gestart. Tussen de Kerkstraat en de Korpershoek zijn kunststof damwanden geplaatst. Eind november zijn de bomen en lantaarnpalen weggehaald en is ook een start gemaakt met het slaan van de stalen damwanden langs de Gaag. Het indrukken van de stalen damwanden gaat niet volgens verwachting. Er zitten obstakels in de bodem waardoor de damwanden niet diep genoeg kunnen worden gedrukt. De werkzaamheden zijn daarom tijdelijk stilgelegd.

Delfland en de aannemer onderzoeken mogelijke oplossingen. Bij het bepalen van de oplossing is het risico op schade aan de omliggende woningen uiteraard een heel belangrijk aandachtspunt.

Sponge 2020: samenwerken aan klimaatadaptatie
 
Sponge2020 is een internationale samenwerking tussen Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Sinds 2016 hebben we samengewerkt aan maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, vooral in stedelijke gebieden. Delfland heeft bijgedragen vanuit het project Rainlevelr.

In dit project dragen tuinders bij aan droge voeten door voorafgaand aan een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassins of silo’s.
Door deze samenwerking tussen tuinder en Delfland is er minder risico op wateroverlast en waterschade. In de nieuwsbrief van Sponge wordt teruggekeken op de afgelopen vier jaar, het internationale netwerk dat is ontstaan en de lessen die zijn geleerd.

Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.