Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 25 november 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Verkennen mogelijke locaties AWZI De Groote Lucht

Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen huishoudens en zo’n 35.000 bedrijven. Het zuiveren van dat water is een van onze belangrijkste taken. Wij dragen daarmee bij aan de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied.

Wij kijken in deze bestuursperiode naar de toekomst van onze afvalwaterzuiveringen. Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat en tegen acceptabele kosten afvalwater kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld én aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis hiervan worden per zuivering en in onderlinge samenhang toekomstplannen opgesteld.

Voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen onderzoeken wij of we de zuivering grootschalig gaan renoveren of dat we een nieuwe zuivering gaan bouwen. Het college heeft op dinsdag 24 november ingestemd met een overeenkomst tussen Delfland en de gemeente Vlaardingen om samen te verkennen wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn van het bouwen van een nieuwe AWZI op een nieuwe locatie en wat de bestemming kan zijn van de mogelijk vrijkomende huidige locatie. Inzichten uit deze verkenning dragen bij aan het besluit over renovatie of nieuwbouw. In de verkenning nemen wij de belangen van de betrokkenen in de omgeving mee.
Overig nieuws

Belasting voor water blijft ook in 2021 gelijk

Het algemeen bestuur heeft op 19 november 2020 de begroting en de tarieven voor 2021 vastgesteld. De belasting voor water blijft ook in 2021 gelijk: voor het tweede jaar op rij stijgen de tarieven voor droge voeten en schoon water niet. Tijdens de coronacrisis vindt Delfland het belangrijk om dit uitgangspunt overeind te houden.

We kiezen voor een sobere en doelmatige besteding van de inkomsten. Desondanks blijft er financiële ruimte om onze ambities waar te maken op het gebied van stevige dijken, klimaatadaptatie, schoon, gezond en levend water, duurzaamheid en biodiversiteit. Bij het zuiveren van rioolwater blijven wij inzetten op hergebruik van zoet water, reststoffen en energie.

Voor meer informatie over de begroting en tarieven voor 2021, kijk op www.hhdelfland.nl/begroting

69 Strandtenthouders kunnen overwinteren

Aan alle strandtenthouders die hebben aangegeven dit jaar te willen overwinteren, heeft Delfland een gewijzigde watervergunning afgegeven. Langs onze kust gaat het in totaal om 69 “overwinteraars”.

De reden voor het eenmalig overwinteren zijn de gederfde inkomsten door de coronacrisis: door het overwinteren besparen de ondernemers op de kosten voor het op- en afbouwen van hun paviljoens. Delfland heeft in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en in overleg met de gemeenten voorwaarden gesteld waaronder vanuit waterbeheer kan worden toegestaan dat de strandpaviljoens eenmalig overwinteren. Delfland ziet toe op de naleving van deze voorwaarden om de waterveiligheid te borgen.
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.