Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 14 oktober 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H

Foto: Wikimedia commons
 

Beter Benutten Bergsluis voor zoet water

Het college heeft op 13 oktober ingestemd met het voornemen om samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aanpassingen te doen aan de Bergsluis ten behoeve van de zoetwatervoorziening.

Door de toenemende droogte komt in het voorjaar en de zomer de zoetwatervoorziening steeds meer onder druk te staan. Voldoende zoet water is belangrijk voor de natuur, de waterkwaliteit en ondernemers die afhankelijk zijn van zoet oppervlaktewater. Delfland werkt daarom op meerdere manieren aan het toekomstbestendig maken van die zoetwatervoorziening, zowel in zeer droge als in reguliere situaties.

Een van de projecten die daaraan bijdraagt, is het aanpassen van de Bergsluis op de grens met buurwaterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Samen hebben de waterschappen onder de titel Beter Benutten Bergsluis een plan opgesteld om de Bergsluis zo aan te passen dat Delfland een nieuwe aanvoerroute voor zoet water krijgt. Delfland kan hierdoor efficiënter het watersysteem beheren, energie besparen, verzilting beter tegengaan en vismigratie op dit punt verbeteren. Voor de aanpassing is subsidie aangevraagd bij het Deltafonds.

Het plan Beter Benutten Bergsluis wordt op 27 november voorgelegd aan het algemeen bestuur van Delfland.
Collectieve zuivering Westland weer dichterbij

Op 13 oktober hebben dijkgraaf en hoogheemraden ingestemd met het ondertekenen, door hoogheemraad Ruud Egas, van het bestuurlijk convenant en de overeenkomsten die de weg vrijmaken voor de collectieve zuivering Westland.

Glastuinbouwondernemingen moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het mogen lozen op het riool. Glastuinbouw Nederland heeft aan Delfland gevraagd om dat voor ondernemers in het Westland centraal te doen: wij zuiveren dagelijks het rioolwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen in ons gebied. Wij hebben dus de expertise en de installaties.

Na ondertekening van overeenkomst en convenant door alle partijen, zal Delfland op AWZI Nieuwe Waterweg een ozoninstallatie bouwen om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit het water te halen. Om zoveel mogelijk ondernemers de kans te geven aan te sluiten, worden bovendien een extra persleiding gelegd en een gemaal gebouwd. Alle kosten worden gedragen door de aangesloten bedrijven verenigd in Waterzuiveringscoöperatie Westland. De gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland staan garant.

Een unieke samenwerking waarbij wij samen met zo’n 25% van de glastuinbouw in ons gebied bijdragen aan een betere waterkwaliteit en bovendien een mooie stap maken richting het sluiten van de waterketen. Einddoel is om het schone water weer terug te leveren aan de branche.
Europese subsidie voor nieuwe Delflandse waternatuur

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat doen wij door de waterkwaliteit te beschermen én te bevorderen. Voor dat laatste werken wij aan een samenhangend netwerk van nieuwe waternatuur. Dat netwerk bestaat uit natte ecologische zones, natuurvriendelijke oevers, vismigratiepunten, paaiplaatsen en andere maatregelen die ervoor zorgen dat de flora en fauna in en om het water zich goed kan ontwikkelen in ons gebied. Dat is belangrijk voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit en daarmee voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Voor het tot stand brengen van het netwerk ontvangt Delfland een zogenaamde POP3-subsidie van bijna €450.000,-. De POP-gelden worden verstrekt door Europa voor projecten, die naast het verhogen van de waarde en rentabiliteit van de landbouw-/bosbouwbedrijven, bijdragen aan de water- en klimaatdoelstellingen door de (her-)inrichting en transformatie van watersystemen.
Samen verder voor een toekomstbestendige waterketen

De samenwerkingsovereenkomst Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) loopt dit jaar af. Vanwege de resultaten die zijn behaald en de doelen die nog in het verschiet liggen, stemde het college op 13 oktober in met het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Het Bestuursakkoord Water van 2011 schreef aan alle partijen in de afvalwaterketen voor om intensiever samen te werken om zo de kosten en kwetsbaarheid van de afvalwaterketen te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. In het beheergebied van Delfland is hiervoor in 2013 het NAD opgericht: een samenwerking tussen 12 gemeenten en Delfland. In 2016 zijn ook de drinkwaterbedrijven aangesloten.

De partijen in NAD werken samen volgens de principes van verbindend onderhandelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de langetermijnbelangen van alle deelnemers. Duurzame en bestendige resultaten zijn belangrijk en de deelnemers kijken over de grenzen van hun taak- en werkgebied in de totale waterketen. De doelstellingen van het Bestuursakkoord Water zijn zo grotendeels succesvol ingevuld.

Het is de wens van alle betrokken partijen om op deze manier samen te blijven werken aan een robuuste, duurzame toekomstbestendige waterketen onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst: Netwerk Waterketen Delfland. Het college van Delfland heeft hiermee van harte ingestemd.
Overig nieuws
Duurzaam nieuw gemaal in Midden-Delfland

Onlangs is in de gemeente Midden-Delfland een nieuw gemaal opgeleverd: gemaal Dorppolder-Noord. Het nieuwe gemaal heeft een pompcapaciteit van meer dan 40 m3/minuut en pompt water vanuit Dorppolder-Noord direct naar de boezem (de Zijde). Het gemaal ligt op een grens tussen gras en glas. Met een peilscheiding voorkomen we dat het water uit het kassengebied mengt met dat van de weilanden.

Gemaal Dorppolder-Noord is het eerste gemaal van Delfland met zonnepanelen. Rondom het gemaal liggen klinkers die CO2 opnemen en ook het hout dat is gebruikt voor de behuizing is duurzaam. Om de biodiversiteit te versterken staat er een insectenhotel, hangen er verschillende nestkasten en zijn er boomstronken geplaatst waar kleine dieren kunnen schuilen.

Bij de totstandkoming van het gemaal zijn partijen uit het gebied nauw betrokken geweest. Wij hadden al die betrokkenen graag uitgenodigd voor een officiële oplevering op locatie. Omdat dat onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is, is het project in een video toegelicht en werd in een bijeenkomst via Teams gezamenlijk nagepraat over de aanleiding en totstandkoming van het project, de gesprekken met betrokkenen en de werkzaamheden.

Week van Ons Water gestart

Op 10 oktober is de najaarseditie van de Week van Ons Water gestart. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit keer minder fysieke ontmoetingen. Wel staat vanaf 19 oktober onze tentoonstelling Wij & Water in het Natuur- en Milieucentrum in Schiedam. Een tentoonstelling met persoonlijke verhalen van bewoners van ons gebied over hoe zij omgaan met het water in hun omgeving.

Daarnaast is er een kleurplatenactie over vismigratie en zijn in de BeleefRoutes App routes uitgestippeld in ons gebied. Wandel of fiets langs onze kust en door de duinen, langs water, gemalen en molens. Onderweg krijg je via de app weetjes, anekdotes en informatie over het water, de natuur en de geschiedenis.

De Week van Ons Water is er om ons allemaal bewust te maken van het feit dat schoon, gezond, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Weten wat er allemaal te doen en te zien is? https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water

Voortgang kadeverbetering Schipluiden

In het centrum van Schipluiden zijn de werkzaamheden voor de kadeverbetering in volle gang. Delfland werkt hierin samen met de gemeente Midden-Delfland.

Deze week worden stalen damwanden geplaatst en worden bomen weggehaald van de kade. De bomen staan op de plaats waar de nieuwe damwandconstructie komt en waar de machine ruimte nodig heeft om deze erin te drukken. Na de kadeverbetering worden in overleg met bewoners en gemeente nieuwe bomen geplaatst. Samen kijken wij welke soorten voor welke plek geschikt zijn.

Vanaf de Kerkstraat tot aan de Korpershoek plaatsen we een kunststof damwand. De eerste meters hiervan zijn al geplaatst. Aan de kant van de Dorpsstraat tussen de Paardenbrug en de kerk plaatsen we een stalen damwand.

Zie ook de reportage van WOS televisie: Kadeverbeteringen in Schipluiden.

Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.