Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 25 september 2020

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Aandacht voor gevolgen Coronacrisis
 
In de derde digitale vergadering van de verenigde vergadering heeft het CDA gevraagd om bij komende bouwprojecten nog beter omwonenden te betrekken, door ze zo vroeg mogelijk te informeren en op de hoogte houden tijdens het gehele proces.

Inmiddels wordt ook duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor Delfland. Gelukkig gingen de meeste werkzaamheden dankzij inzet van alle medewerkers gewoon door, waarbij de taken voor waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit prioriteit kregen.

Door teruglopende inkomsten vanwege corona zal het positieve resultaat 4 miljoen euro lager zijn. Het CDA wil dat de investeringen niet achterblijven, ook om de werkgelegenheid te stimuleren.

Het CDA is blij met de aanpak van microplastics en medicijnresten. Samenwerking met zorg, glastuinbouw en industrie is zeer belangrijk, omdat hierdoor geloosde stoffen worden teruggedrongen. In de industrie is ook veel kennis om stoffen weer uit het water te halen.
Delfland blijft ondanks Corona doorwerken aan haar taken, voor nu en later. Hulde aan alle medewerkers! De belastingopbrengsten lopen terug door de coronacrisis vanwege uitstel van belastingen en bedrijfsfaillissementen. De PvdA steunt deze soepelheid van Delfland bij de inning. De gederfde inkomsten zullen zeker nog oplopen en mogen straks via de heffingen voor 2021 niet worden weggeschoven naar burgers. De PvdA let op een rechtvaardige verdeling.
 
De PvdA diende samen met CU/SGP een motie in om de werkwijze van de VV bij investeringsbeslissingen voor de zuiveringen te moderniseren. De dynamiek die daar speelt gaat niet samen met eenmalige masterplannen die na korte tijd al blijken te zijn verouderd. De VV moet wel controle kunnen houden en daarom willen we dat het college uitzoekt of we meer dynamisch kunnen budgetteren en monitoren. De snel veranderende vereisten en nieuwe technische mogelijkheden maken dat noodzakelijk.
Daarover blijven we graag in gesprek.
50PLUS heeft ingestemd met de investeringsplannen instandhoudingsprojecten en biogasveiligheid waterketen. Het voortschrijdend inzicht, toekomstige veranderingen en de veiligheid gaven hierbij de doorslag alhoewel € 20 mln. erg veel geld is.

Eveneens stemt 50PLUS in met de Bestuursrapportage 2020  waarin een goede analyse is gepresenteerd van de huidige situatie. Het geraamde tekort van € 4,4 mln. is acceptabel. Wel is opgemerkt dat, hoewel 0% stijging van de tarieven is gehanteerd, dit voor veel woningbezitters door de hoge stijging van de WOZ waarde daarboven uitkomt.

Tenslotte is ingestemd met de Strategie microverontreinigingen Delfland, een krediet voor de Natte Ecologische Zones en de Optimalisatie van het Transportsysteem Rioolgemaal Morsestraat.
De PvdD-fractie is erg blij met de strategie microverontreinigingen die afgelopen VV goed is gekeurd. Wel vinden we het belangrijk dat kansen voor het aanscherpen van de ambities ook echt worden aangegrepen, maar de hoogheemraad gaf ons daar voldoende vertrouwen in.

Een ander stuk dat behandeld is geweest deze cyclus is het actieplan biodiversiteit. Hiermee wordt een visie vastgesteld waarmee verschillende projecten op dit punt getoetst kunnen worden. We zijn blij dat Delfland hiermee de toon zet voor een natuurvriendelijk waterschapsbeleid waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen.
 
Wij stemmen in en geven complimenten voor de duidelijk opgestelde Bestuursrapportage 2020. Wel vragen wij blijvende aandacht voor de - door de Coronacrisis- opgelopen vertragingen bij projecten en controles m.b.t. de waterkwaliteit. Wij hopen van harte dat deze vertragingen niet verder oplopen.

De PvdD deelt de zorgen die de Algemene Waterschapspartij heeft geuit ten aanzien van de concentraties imidacloprid (bijengif) in het oppervlaktewater. 
Met de bestuursrapportage 2020 is ingestemd. Wel aangedrongen om in de begroting van 2021 geld te reserveren voor de inrichting van stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderhoud van gemalen en zuiveringsinstallaties moet ook voor de toekomst worden verzekerd.

Bij het voorstel voor het op orde brengen van de zuiveringsinstallaties aangegeven dat regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden moet worden gerapporteerd om tijdig bij te sturen. Dit met het oog op stapel staande renovaties van de zuiveringsinstallaties in Hoek van Holland en Vlaardingen. In de overbruggingsperiode moeten onnodige maatregelen worden vermeden.

Bij de strategie voor de aanpak van de microverontreinigingen aangegeven om de resultaten van de bemonstering van rioolwater openbaar te maken en daarover jaarlijks te rapporteren. Giftige stoffen en virussen in het rioolwater moeten tijdig worden gesignaleerd. Op deze wijze kan direct in het belang van de volksgezondheid worden ingegrepen. Landelijke opschaling voor de waterschappen is vereist.
Deze maand hebben wij de bestuursrapportage besproken. Dit is de halfjaarlijkse bijstelling van de begroting. Dit was een belangrijk moment om de gevolgen van Corona te zien. De financiële gevolgen vallen mee, er is dan ook geen reden om bijvoorbeeld de tarieven te verhogen.

Andere taken en werkzaamheden gaan naar omstandigheden heel goed door. De VVD heeft hiervoor de organisatie complimenten gegeven.

Ondertussen is Delfland ook goed bezig met onze motie Klare Taal. Daarin vragen we om begrijpelijke taal te gebruiken. De Delfland Klimaatquiz en de woordenlijst daarbij zijn mooie manieren om het werk van het waterschap begrijpelijk te maken.

Helaas gaat niet alles goed. Door de langdurige stroomstoring in Den Haag hebben we rioolwater op zee moeten lozen. De VVD heeft gevraagd om een uitgebreid onderzoek, zodat we hiervan kunnen leren. We wachten de resultaten af.
De algemene Algemene Waterschapspartij AWP wil een schone sloot en heeft daarom opnieuw de hoge overschrijdingen van het bijengif Imidacloprid aan de orde gesteld. De AWP is blij met al die milieubewuste tuinders die zich inspannen voor een schone sloot maar helaas houdt niet iedereen zich aan het lozingsverbod. De AWP vindt dat de aangetroffen hoge overschrijdingswaarden voor bijengif onacceptabel zijn en na 7 jaar praten nu echt moeten stoppen.

De AWP vindt dat bij de renovatie van zuivering De Groote Lucht tussen Maassluis en Vlaardingen binnen het enorme bedrag van 20 miljoen euro ook ruimte moet worden gevonden voor het installeren van een cellulose- zeef om het WC-papier uit het afvalwater te halen. Zo kun je opnieuw WC-papier maken zonder daar een heleboel bomen voor om te hoeven hakken. Hoogheemraad Egas vindt dat een goed idee maar zei dat “er nog geen afzet is gevonden voor de berg papier”.
www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland 
 
Water Natuurlijk is blij met de unanieme steun van de Verenigde Vergadering voor de ambitieuze strategie voor de aanpak van microverontreinigingen. Microplastics, medicijnresten en zeer zorgwekkende stoffen als PFAS horen niet in het oppervlaktewater! Ze bedreigen de doelstelling voor gezond, schoon en levend water in heel Delfland en moeten daarom worden teruggedrongen.

In de commissievergadering heeft Water Natuurlijk de nadruk gelegd op preventie, door voorkomen van lozingen en saneren van riooloverstorten. Daarnaast zijn concrete stappen bij onze afvalwaterzuiveringsinstallaties nodig, zodat medicijnresten en andere microverontreinigingen niet meer in het effluent komen en de circulaire ambitie kan worden waargemaakt.

Het doet ons goed dat Delfland niet schuwt om voorop te lopen in de waterschapswereld en een voortrekkersrol wil vervullen in werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Water Natuurlijk heeft ook van harte ingestemd met noodzakelijke investeringen in de kwaliteit en veiligheid van de waterketen en de aanleg van natte ecologische zones.
Het in 2018 toegezegde toetsings- en afwegingskader voor zwemwater is nog steeds niet door de VV vastgesteld. Ongebouwd heeft daarom aangedrongen op snelle behandeling. Pas daarna vinden wij het verantwoord dat de portefeuillehouder met andere overheden afspraken maakt over de kostenverdeling voor verbetering zwemwaterkwaliteit. Ongebouwd wil niet dat de kaders als mosterd na de maaltijd komen, dan betaalt Delfland het gelag.

Bij investeringskredieten voor projecten zoals Natte Ecologische zones, wil Ongebouwd dat de uren van inhuur en Projectbureau uit de exploitatie worden gehaald. Dat is belangrijk om zicht te houden op wat projecten werkelijk kosten.

Als Ongebouwd zijn wij voor duurzame investeringen conform "de Ladder van Lansink". Daarom hadden wij grote moeite met investeringen van ca. 20 mln. voor Instandhoudingsprojecten en biogasveiligheid van De AWZI’s Groote Lucht en Nieuwe Waterweg. Er zijn namelijk al ideeën voor renovatie of vervanging van de DGL. Vanwege de veiligheid zijn we schoorvoetend akkoord gegaan.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube