Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 16 september 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Prinsjesdag 2020: groen uit de crisis

De Miljoenennota staat dit jaar in het teken van economisch herstel na de coronacrisis. Delfland is met de Nederlandse waterschappen positief over de duurzame crisisaanpak van het kabinet, waarbij wordt gekozen om fors te investeren in de transitie naar een duurzaam Nederland.

De Waterschappen dragen hier met hun jaarlijkse investeringen van 1,7 miljard euro graag hun steentje aan bij. Ook doen de waterschappen volop mee met het Deltaprogramma 2021. In dit programma stelt het Rijk 100 miljoen euro extra beschikbaar voor zoetwatermaatregelen en 200 miljoen euro extra voor cofinanciering van maatregelen tegen wateroverlast.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland werken op dit moment de eigen begroting voor 2021 uit en verwachten die half oktober aan de verenigde vergadering voor te leggen.

Juist in deze economisch zware en onzekere tijden is het goed dat het kabinet blijft investeren in de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De waterschappen zijn blij met deze rijksinvesteringen en zetten samen met gemeenten en provincies in op betere en efficiëntere samenwerking om deze grote maatschappelijke opgaven op te pakken.

Zelf investeren de waterschappen de komende jaren meer dan ooit tevoren, namelijk ruim 1,7 miljard euro per jaar in projecten voor sterkere dijken, betere waterhuishouding en schoon water. Zo beschermen we Nederland tegen hoogwater. Vangen we water op tijdens clusterbuien, en geven we de waterbouw een impuls. Hiermee versterken de waterschappen de economie in Nederland en dragen we eraan bij om groen uit deze crisis te komen.

Woningbouwopgave
Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn het erover eens dat alleen door goed samen te werken de grote woningbouwopgave kan worden gerealiseerd. De waterschappen kunnen hierbij het belang van water niet genoeg onderstrepen en zien het als hun plicht om te helpen om woningen toekomstgericht te bouwen. De waterschappen roepen op om bij nieuwbouwprojecten een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af te wachten, maar preventief watervriendelijke, groene en klimaatbestendige buurten en wijken neer te zetten.

Delfland onderschrijft de ambitie van de Unie van Waterschappen om als waterschap de transitie naar een duurzame economie met klimaatvriendelijk watergebruik te versnellen als innovatieve publieke opdrachtgever.

Delfland en Rijnland werken samen in Meijendel

De hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland slaan de handen ineen in Meijendel. Door het samenvoegen van twee waterlichamen wordt het bewaken van de waterkwaliteit hier efficiënter. Rijnland is de komende 7 jaar aanspreekpunt voor heel Meijendel.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Ook in de duinen. Meijendel is het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland. Het strekt zich uit tussen Scheveningen, Den Haag en Wassenaar en bestaat uit open duinlandschap, bossen en waterpartijen.

Meijendel ligt deels in het beheergebied van Delfland en deels in dat van Rijnland. Beide waterschappen werken hier aan de waterkwaliteit en hebben nu een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het samenvoegen van de KRW-waterlichamen Meijendel & Berkheide (Rijnland) en Duinwater Meijendel (Delfland). Doel is een eenduidige aanpak voor beheer, monitoring, analyse en rapportage naar Brussel over de KRW-prestaties. Door de samenvoeging wordt bespaard op kosten, administratie en mankracht.
Eerste Klimaatkrachtig Keurmerk uitgereikt

De vernieuwde binnentuin aan de Rijnauwenstraat in Den Haag stond op 8 augustus in de spotlights. Woningcorporatie Staedion ontving hiervoor -als allereerste- het ‘Klimaatkrachtig Keurmerk’. Staedion kreeg het keurmerk omdat er bij het ontwerp en de aanleg van de tuin veel rekening is gehouden met klimaatadaptatie. De tuin is sterk vergroend en kan in kleine waterbuffers (wadi’s) regenwater vasthouden.

Hebt u ook een mooi project dat bijdraagt aan het klimaatbestendiger maken van ons gebied? Meld het dan aan bij klimaatkrachtig.nl/projecten. Wij stimuleren initiatieven en bieden een bijdrage voor ontwerp en aanleg.
Open Monumentendag Delfland
Virtuele tour door het Gemeenlandshuis

In het weekend van 12 en 13 september was het Open Monumentendag. Jaarlijks bezoeken op die dagen zo’n 2500 mensen ons hoofdkantoor in Delft en de historische gemalen in ons gebied. Dit jaar kozen wij vanwege de coronamaatregelen voor een virtuele variant. Die kan het hele jaar worden bezocht. Bekijk de virtuele tour hierboven.
Wij hopen de bezoekers volgend jaar weer live te kunnen ontvangen.
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.