Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 26 augustus 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H

Strategie microverontreinigingen

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het gebied. Microverontreinigingen in het water brengen deze doelstelling in gevaar. In 2050 willen wij bovendien circulair werken. Dat betekent onder meer dat wij de waterketen willen sluiten. Ook daarvoor is het belangrijk dat wij een goede aanpak hebben voor microverontreinigingen.

Om inzicht te krijgen in de risico’s van microverontreinigingen, schadelijke stoffen in het water terug te dringen en te voorkomen, is een strategie microverontreinigingen opgesteld waarmee het college op 25 augustus heeft ingestemd. De strategie richt zich op microplastics, medicijnresten en opkomende stoffen en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan ons algemeen bestuur.

Instandhoudingsprojecten zuiveringen

Het schoonmaken van afvalwater is een van de belangrijkste taken van Delfland. Deze bestuursperiode kijken wij naar de toekomst van onze vier afvalwaterzuiveringen.

Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat en tegen acceptabele kosten afvalwater goed en veilig kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld en aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis van de onderzoeken worden toekomstplannen opgesteld: per zuivering én in onderlinge samenhang.

Hangende dit proces moeten onze zuiveringen goed en veilig blijven functioneren. Het college heeft op 25 augustus ingestemd met het investeringsvoorstel voor de benodigde instandhoudingsprojecten voor de zuiveringen Nieuwe Waterweg en De Groote Lucht. Het voorstel wordt op 24 september ter besluitvorming voorgelegd aan ons algemeen bestuur.
 
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.