Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 26 juni 2020

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

De Verenigde Vergadering van Delfland heeft op 25 juni unaniem ingestemd met het investeringsvoorstel Collectieve zuivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg. Dit project is een excellent voorbeeld van samenwerking tussen het waterschap en het bedrijfsleven waarmee gezamenlijk een belangrijke stap gezet wordt naar een circulaire waterketen en een betere water kwaliteit: een win-win project.   
 
De fractie bedrijven heeft in de Verenigde Vergadering haar ongenoegen en zorg uitgesproken over het begin juni gepresenteerde rapport Boelhouwer waarin gepleit wordt voor het afschaffen van geborgde zetels in het waterschapsbestuur. De conclusies uit het rapport zijn niet onderbouwd en de commissie geeft blijk geen oog te hebben voor de brede samenwerking tussen alle categorieën binnen het Delflandse bestuursakkoord en zet deze hiermee onnodig onder druk. De vraag voor welk probleem het advies de oplossing is, blijft in het advies onbeantwoord. Vanwaar die politieke aandrang om een stelsel te wijzigen dat in de praktijk heeft bewezen goed te functioneren? En dat in een tijd met voldoende inhoudelijke uitdagingen voor de waterschappen.

Zie ook: VNO-NCW west nieuws: https://bit.ly/3eN5bhO
De PvdA is positief over de voorgenomen samenwerking met een nieuwe tuinderscoöperatie om afvalwater te laten zuiveren door Delfland: Goed voor de waterkwaliteit!
 
Delfland helpt ondernemers en burgers die in deze corona-tijd hun waterschapsbelasting moeilijk kunnen voldoen. Maar de PvdA heeft wel zorgen over de scheve verdeling van de kosten van oninbaarheid. Voor bedrijven moeten die door zowel bedrijven als burgers worden opgebracht, terwijl de kosten van kwijtschelding voor burgers alleen door burgers worden betaald. De PvdA vindt dit niet eerlijk. Daar komt bij dat sommige bedrijven met juridische constructies belasting ontwijken. Dit is een nieuwe weeffout die snel moet worden rechtgezet.
 
We zijn akkoord met een programma om in 2027 de waterkwaliteit echt en gericht te verbeteren. De meeste vervuiling komt van binnen ons eigen gebied. Aanpakken dus!
 
De PvdA dankt alle medewerkers voor hun inzet de afgelopen maanden!
 
Volg Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delfland:   http://bit.ly/PvdAHHD
50PLUS heeft waardering uitgesproken voor de opstellers van de jaarstukken 2019. Deze zijn goed leesbaar en geven aan iedereen een goed inzicht in wat er met de belastingopbrengsten gebeurt.

Er is derhalve akkoord gegaan met het voorstel en de bestemming van het overschot van de rekening van € 5,8 mln voor de aflossing van de schulden te bestemmen.

Tevens heeft 50PLUS ingestemd met de voorstellen ontwerp KRW-programma Delfland 2022-2027, het krediet voor 5 vispassages en het (mede realiseren van een collectieve zuivering gewasbescherming AWZI Nieuwe waterweg.

Tenslotte is een mede door 50PLUS ondertekende motie Waardering Medewerkers door de VVD ingediend. Hierbij nogmaals dank voor hun inzet.
We leven in een nieuwe realiteit. Droogte, Corona en de stikstofproblematiek zijn overheersende thema's geworden. Drinkwaterbedrijven, waterschappen en provincies luiden de noodklok en roepen op om het watersysteem grondig te hervormen. “Van kampioen water afvoeren naar kampioen water vasthouden”. 
 
De context waarin waterschappen opereren is aan het veranderen. Het water heeft een ordenende functie gekregen. Dat biedt kansen voor Delfland om haar wettelijke taakopvatting zo breed mogelijk in te vullen samen met haar omgeving. Kansen die Delfland moet oppakken.
 
Kansen die Delfland ook oppakt. Het KRW-programma en de collectieve zuivering geven hier invulling aan. Want de waterkwaliteit blijft zorgwekkend. Dat vraagt maximale inzet van Delfland, maar ook van onze gebiedspartners. Immers, water is voor iedereen, mens en dier!
 
Wij kunnen niet onopgemerkt voorbijgaan aan de Corona-crisis en de inzet en toewijding van de organisatie in deze periode. De VV heeft unaniem ingestemd met de motie als blijk van waardering.
Ingestemd met het besluit over de collectieve zuivering voor de glastuinbouw. Voor de regio van groot belang. Een landelijke noviteit voor Delfland en de tuinbouwsector. Chapeau!
 
De aanleg van vistrappen komt ten goede aan de waterkwaliteit en biodiversiteit van de polderwateren. Van harte ingestemd met het voorstel.
 
Lof voor het jaarverslag en de jaarrekening. Een waardevol advies van de Rekencommissie dat zal worden opgevolgd. De financiële gevolgen van de Corona crisis snel in beeld brengen. 
 
Motie ingebracht waarbij aan de medewerkers van Delfland een stoffelijk blijk van waardering wordt aangeboden.
Toezicht op het varen in de wateren intensiveren, dit voorkomt beschadiging van oevers en keringen. Bijkomend voordeel: minder overlast voor de omgeving!
 
Ingestemd met het pakket aan maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij nieuwe inzichten wel tijdig de bakens verzetten.
 
In de toekomst zal blijken of het juridisch twistpunt over de polderkaden terecht is opgevoerd.
Na uitgebreide discussie in de commissievergaderingen, zijn alle besluiten unaniem vastgesteld. Een mooi resultaat dat past in het bestuursakkoord.

Een van de besluiten was het vaststellen van de jaarrekening met overschot van ruim 5M€. De VVD heeft haar zorgen geuit over de onderbenutting van investeringen. De recent opgestelde meerjaren-investeringsagenda is een middel om hier meer zicht op te krijgen.

De VVD is blij dat Delfland Westlandse ondernemers gaat faciliteren bij het zuiveren van hun afvalwater. In samenwerking met provincie, gemeente Westland en Glastuinbouw Nederland wordt de waterzuivering verder verbeterd. Een goede stap naar een circulaire waterketen en een verbetering van de waterkwaliteit. 

Op initiatief van de VVD heeft de vergadering unaniem een motie aangenomen om waardering uit te spreken richting de medewerkers van Delfland. Ondanks de gevolgen van de Coronacrisis, zijn alle functies van het waterschap gewoon door gegaan. Dat is te danken aan de inzet van werknemers!
 
De AWP heeft waardering voor de solide jaarrekening 2019. Wel bleek weer dat Delfland € 5,5 miljoen te veel aan belasting had geïnd van burgers (huishoudens). De AWP vindt dat dit geld moet worden teruggegeven aan de belastingbetalers. 
www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschapspartij-wil-wisselgeld-terug-van-delfland.

AWP-Delfland stemde in met het ter inzage leggen van het KRW-maatregelpakket voor de periode 2022-2027. De grootste knelpunten in de verbetering van waternatuur in Delfland: te veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en te weinig waterplanten. Samen zijn dit de belangrijkste knelpunten bij het herstel van de waternatuur.

De AWP is bijzonder tevreden met de aanleg van 5 vispassages. Vooral de pilot met de computergestuurde, vismetende en -tellende Vislift 2.0 bij gemaal Lage Abtswoudsepolder is bijzonder.

AWP-Delfland steunt de aanleg in Hoek-van-Holland van een collectieve zuivering om bestrijdingsmiddelen te verwijderen die tuinders op het riool lozen. Deze zuivering is volledig voor rekening van de tuinderscoöperatie en wordt in 12 jaar terugbetaald.

www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland/
Het jaarverslag 2019 is unaniem goedgekeurd.  Water Natuurlijk bedankt alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid: een goede basis voor de uitdagingen van 2020.

Niet alleen de corona crisis vergt extra werk, ook biodiversiteit en klimaatverandering. Hoogheemraad Marcel Belt heeft verteld welke maatregelen zijn getroffen vanwege de aanhoudende droogte. Van de 600 km keringen is 30% gevoelig voor de droogte, deze worden nauwlettend in de gaten gehouden.  Er wordt extra water ingelaten om waterpeilen te handhaven.  De droogte heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Uit recente rapportages blijkt dat Delfland al veel moet doen om de waterkwaliteit van alle wateren te verbeteren, niet alleen om te voldoen aan de eisen van de EU. De aanpak van Hoogheemraad Belt krijgt unanieme steun.  Gezond, schoon en levend water is essentieel voor de bewoners en bedrijven van Delfland en zeker ook voor de natuur!
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube