Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 10 juni 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Samenwerkingsovereenkomst voor weidevogels

Het Weidevogelpact Midden-Delfland en Delfland maken van de zuidelijke plas van het Kraaiennest een rust- en foerageergebied voor weidevogels. Hoe wij bij de uitvoering van de werkzaamheden en in het beheer en onderhoud samenwerken, is vastgelegd in een overeenkomst die nu is getekend door Stichting Vogelwerkgroep Midden-Delfland, Agrarische natuurvereniging Vockestaert en Delfland.  
 
Door de huidige functie van de Zuidplas aan te passen voor weidevogels, dragen wij bij aan het in stand houden en mogelijk vergroten van de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland en daarmee aan het verbeteren van de biodiversiteit in ons gebied. Bovendien levert de herinrichting meer ruimte op om water te bergen.
 
Op 27 en 28 februari jl. heeft de lokale beroepsvisser samen met vrijwilligers van de hengelsportvereniging Sport Visserij Belangen Delfland (SVBD), de vissen uit de plas gehaald en uitgezet in andere wateren. Vanaf juli wordt het waterpeil verlaagd waarna de plas geheel wordt leeggepompt. Daarna wordt een slikkengebied aangelegd met ondiepe en lage eilanden. Zo kunnen hier straks met name bedreigde weidevogelsoorten zoals de grutto, na hun terugkeer uit Afrika, rusten en aansterken voor het broedseizoen.

Afvalwaterprognose

Delfland zuivert het afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in ons gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en voor de waterkwaliteit. Om dit ook in de toekomst goed te kunnen blijven doen, is het nodig om vooruit te kijken. Dat doen wij onder meer met de afvalwaterprognose.

Het college heeft deze week de afvalwaterprognose voor de jaren 2025 en 2040 vastgesteld. Deze geeft inzicht in de korte- en langetermijnverwachtingen van aanvoer van afvalwater naar de rioolgemalen en zuiveringen van Delfland. De afvalwaterprognose is een belangrijke bron van informatie voor het aanpassen van de instellingen van gemalen en de capaciteitsplanning van het afvalwatertransportstelsel en de zuiveringen. Ook biedt deze waardevolle input voor de masterplannen voor onze vier zuiveringen, de optimalisatiestudies Afvalwatersysteem die worden uitgevoerd en de afspraken over grensoverschrijdend afvalwater.

Overig nieuws

Droogte

Wij zijn blij met de regen van de afgelopen dagen. Helaas is deze lang niet voldoende om het neerslagtekort, dat inmiddels is opgelopen naar 190 mm, op te heffen. Wel hebben wij dankzij de buien de kans gezien om het water in de sloten van de grasland polders iets hoger te houden. Hierdoor kan er weer water in de haarvaten van de polder terechtkomen en daarmee helpen wij de natuur en agrariërs.

Mede dankzij de toevoer van water uit het Brielse Meer is het nog niet nodig om in onze regio een sproeiverbod in te stellen. Wij doen wel een dringend oproep aan bedrijven in ons gebied om echt zuinig te zijn met het water, regenwater op te vangen en ook zorgvuldig om te gaan met het water in sloten, vaarten, plassen en kanalen.

Ook particulieren kunnen helpen. Vang regenwater op in een regenton en gebruik dat voor de planten. Als je de tuin sproeit, doe dat dan liever niet overdag in de hete zon maar in de avond. Dan verdampt het water minder snel en kunnen planten het water beter opnemen: alle kleine beetjes helpen.

Kijk voor meer tips over een watervriendelijke en klimaatbestendige tuin op: www.klimaatkrachtig.nl

Rijkssubsidie voor verbeteren zoetwatervoorziening Brielse Meer

Waterschap Hollandse Delta gaat de zoetwatervoorziening naar en vanuit het Brielse Meer en de Bernisse verbeteren. Samen met Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam vroeg het waterschap hiervoor subsidie aan bij het Deltafonds.

Het Brielse Meer is voor ons gebied een belangrijke bron van zoet water. Door onze Brielsemeerleiding pompen wij in droge tijden als deze dagelijks vele miljoenen liters goed zoet water ons gebied binnen om de peilen op hoogte te houden. Dat is belangrijk voor de natuur en voor ondernemers in het gebied die oppervlaktewater gebruiken voor hun teelten.

Ook de landbouw op Voorne-Putten en de industrie in het Europoort/Botlek-gebied hebben het water uit het Brielse Meer nodig. Beheerder waterschap Hollandse Delta heeft de zorg om voldoende zoet water te leveren aan al deze partijen. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daarom hebben de drie partijen een pakket aan maatregelen bedacht om deze belangrijke zoetwaterbron veilig te stellen. Leer meer hierover op: https://www.wshd.nl/rijkssubsidie-brielse-meer
Cromvlietpark Den Haag krijgt slimme waterberging

Droge periodes als deze en de extremere regenval die wij ook meemaken: het is belangrijk om onze leefomgeving daarop aan te passen. Een goed voorbeeld daarvan is de waterberging die de gemeente Den Haag aanlegt onder het Cromvlietpark.

De berging vangt straks regenwater op, het wordt er gezuiverd en diep onder de grond opgeslagen. Bij droogte is dan lokaal zoet water beschikbaar dat kan worden opgepompt om de planten en bomen van de moestuin en de kinderboerderij van water te voorzien.

Een waterbuffer midden in een woonwijk is uniek. Het Cromvlietpark geldt dan ook als pilot waarvan de resultaten zullen worden gedeeld met andere steden. Den Haag werkt in dit project samen met Dunea, Metropoolregio Den Haag, Green Village van de TU Delft en Delfland.
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.