Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 27 mei 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Ambitieus en realistisch KRW-programma voor 2022-2027

Het college heeft op 26 mei ingestemd met het ontwerpprogramma voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) periode 2022-2027.

De zorg voor de waterkwaliteit is een van onze kerntaken. Wij beschermen de waterkwaliteit onder meer door het terugdringen van emissies uit kassen en erfafspoeling en stimuleren deze door het aanleggen van nieuwe waternatuur, ecologisch beheer en maatregelen voor vis. Zo werken wij samen met onze gebiedspartners aan schoon, gezond en levend water in ons hele gebied.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is daarbij een van de instrumenten. Voor de periode 2022-2027 wordt een nieuw KRW-programma opgesteld. Het ontwerp hiervoor is nu klaar. Het ontwerp is het resultaat van een gebiedsproces met gemeenten, de provincie en voor de uitvoering belangrijke partijen waaronder Glastuinbouw Nederland, agrariërs en natuurorganisaties.

Het kenmerkt zich door een ambitieus maatregelpakket voor doelen die passen bij de eigenschappen van ons watersysteem. Naast het KRW-programma stellen wij in 2020 en 2021 de doelen en maatregelen op voor overig water. Deze twee programma’s geven de komende jaren invulling aan onze waterkwaliteitsambities.
Het KRW-programma wordt 25 juni 2020 in ontwerp vastgesteld na instemming van de verenigde vergadering en wordt in het najaar zes weken ter inzage gelegd.
Nieuwe passages voor de vis in Delfland

Een gezonde visstand is belangrijk voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarom streven wij ernaar ons gebied zo in te richten dat vissen zich thuis voelen en zich zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen tussen polderwateren, tussen polder- en boezemwater en tussen zoet en zout water.

Dat doen wij onder meer door gemalen passeerbaar te maken voor vis en ze te voorzien van visvriendelijke pompen. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, lopen zoveel mogelijk mee met de planning van andere werkzaamheden aan de gemalen.

In 2020 en 2021 willen wij vispassages aanleggen bij de gemalen Dijkpolder, Noord-Kethelpolder, Kerkpolder, Wateringsesluis en de Lage Abtswoudsepolder. Het college heeft ingestemd met het investeringsvoorstel hiervoor. Dit wordt in juni voorgelegd aan het algemeen bestuur voor besluitvorming.
Collectieve zuivering voor de glastuinbouw

Ondernemers in de glastuinbouw willen hun water waar mogelijk hergebruiken. Op het moment dat dit niet kan, willen zij het water aanbieden voor zuivering via het riool. Glastuinbouw Nederland heeft aan Delfland gevraagd of wij de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen voor de ondernemers centraal kunnen uitvoeren. Dit verzoek hebben wij samen uitgewerkt tot het voorstel voor een collectieve zuivering op onze AWZI Nieuwe Waterweg.

Delfland zuivert het afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in ons gebied. Wij zijn dus een logische partner voor de glastuinbouwondernemers.

Voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is een extra zuiveringsstap nodig. Wij willen het water op onze AWZI daarom gaan nabehandelen met ozon. Om zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid te geven aan te sluiten, omvat het voorstel ook de bouw van een nieuw gemaal en het aanleggen van een persleiding vanuit De Lier naar het rioolgemaal Staelduinen. Hierdoor kan een groot deel van het tuinbouwwater uit de omgeving van De Lier worden afgevoerd naar AWZI Nieuwe Waterweg. De kosten worden gedragen door de deelnemende ondernemers.

Een collectieve zuivering op deze schaal -met ruim 10% van de Nederlandse glastuinbouw- is een gezamenlijke stap op de weg naar een circulaire waterketen, waarbij schoongemaakt afvalwater kan worden hergebruikt in eigen gebied. Mede om die reden werken ook de Gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland mee aan de totstandkoming van de collectieve zuivering. Het voorstel wordt op 25 juni 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan ons algemeen bestuur.
Biodiversiteit leeft: actieplan vastgesteld

De verscheidenheid en populatiegrootte van plant- en diersoorten staan wereldwijd onder druk. Ook in ons land hebben onder meer insecten en boerenlandvogels het zwaar. Delfland gaat zich inzetten om de biodiversiteit in zijn gebied te herstellen. Het college heeft op 26 mei ingestemd met een hiervoor opgesteld actieplan.

Als beheerder van de waterkwaliteit doet Delfland al veel voor de biodiversiteit. Wij beschermen de waterkwaliteit en stimuleren de ecologie. Het aanleggen van nieuwe waternatuur, maatregelen voor de vis en ecologisch onderhoud aan de watergangen, het zijn allemaal maatregelen die bijdragen aan schoon, gezond en vooral ook levend water.

En, een goede biodiversiteit draagt ook bij aan ons werk. Zo zorgen de wortels van planten voor stevige dijken en helpt groen in de stad bij het vasthouden van water.

Met de uitvoering van het actieplan voor de biodiversiteit zorgen wij ervoor dat kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit voortaan worden meegenomen bij al onze taken en bij de inrichting van de terreinen van Delfland.

Het actieplan is tot stand gekomen met inbreng van onder meer Natuurmonumenten, LNV, Provincie Zuid-Holland, Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Natuurlijk Delfland.

Samen met hen, boerenorganisaties, bewoners en vele andere gebiedspartners gaan wij ons nu en in de toekomst nog meer inzetten op het verbeteren van de habitat voor onder meer de grutto, de weidehommel, de bittervoorn, de rugstreeppad en de glassnijder.
Samen voor de weidevogels

De gemeente Rotterdam ontwikkelt haar gronden in de polders Schieveen en Berkel tot natuur- en recreatiegebied. Zij wil hier optimale leefomstandigheden creëren voor weidevogels. Hiervoor is het nodig de grondwaterstand tijdens het broedseizoen te verhogen. Dat kan door het verhogen van het peil van het oppervlaktewater.
 
Het verzoek aan Delfland is om vanaf volgend jaar in de periode 1 februari t/m 15 juni een verhoogd waterpeil aan te houden. Het college wil hiervoor vergunning verlenen en vraagt de Provincie Zuid-Holland om in dit gebied, gedurende het broedseizoen, de norm die geldt voor de kans op wateroverlast tijdelijk aan te passen.

Een mooi voorbeeld van hoe wij bij het uitvoeren van onze taken rekening houden met de kansen voor biodiversiteitsherstel!
Financieel jaarverslag 2019

Delfland sluit het boekjaar 2019 af met goede cijfers. Dankzij stevige (financiële) maatregelen in de afgelopen jaren is een betere financiële positie ontstaan. Hierdoor was het mogelijk de tarieven voor 2020 te bevriezen waardoor de lasten voor de burgers en bedrijven gelijk blijven. Er is bovendien ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. En dat is nodig, want ook voor de toekomst wil Delfland zorgen dat mensen hier veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

De jaarstukken over 2019 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de externe accountant en laten een positief exploitatieresultaat zien van € 5,7 miljoen.

Het college heeft op 26 mei ingestemd met de ontwerp-jaarstukken en legt deze in juni ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering die het jaarverslag met de financiële jaarrekening vaststelt.
Strategie Wateroverlast: doelen voor de toekomst

Het klimaat verandert met als gevolg dat de kans op weersextremen, zoals lange periodes van droogte en extreme neerslag toeneemt. Voor ons dichtbebouwde en drukke gebied is het een stevige uitdaging om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor droge voeten. Dat vraagt onder meer om een robuust watersysteem.
 
De huidige aanpak voor het tegengaan van wateroverlast richt zich op de periode tot 2027. Wij moeten nu alvast vooruitkijken naar de periode erna. Het college heeft daarom op 26 mei 2020 doelen vastgesteld voor het voorkomen van wateroverlast na 2027. In stedelijk gebied streven wij ernaar vast te houden aan de huidige normen voor wateroverlast. Voor de gebieden met gras en glastuinbouw bekijken we per situatie of de kosten van het handhaven van de normen opwegen tegen de baten. Voor vitale functies bekijken we of het beschermingsniveau eventueel hoger moet.
 
Samen met gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners wil Delfland op deze manier ook op lange termijn zorgen voor droge voeten. We willen verbindend werken met onze partners en rekening houden met andere maatschappelijke doelen. Hiervoor ontwikkelen we komende tijd een gezamenlijke strategie.
 
De nu vastgestelde doelstellingen passen bij het bestuursakkoord van Delfland en sluiten aan bij de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie om Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht.
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.