Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 13 mei 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Waterkwaliteitsrapportage 2019: werk aan de winkel

De zorg voor de waterkwaliteit is een van onze kerntaken. Wij beschermen de waterkwaliteit en stimuleren deze. Onder meer door het aanleggen van nieuwe waternatuur en maatregelen voor vis werken wij aan schoon, gezond en levend water in ons hele gebied. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit en het effect van de maatregelen meten en monitoren wij deze.

De jaarrapportage over 2019 laat zien dat de chemische waterkwaliteit beter is geworden: wij vinden minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. De chemische waterkwaliteit voldoet echter nog niet aan de normen. De komende jaren moeten wij en onze partners hard blijven werken aan het terugdringen van emissies, erfafspoeling en riooloverstorten.

Ook voor het behalen van de ecologische doelen is nog werk aan de winkel. Wij krijgen steeds meer inzicht in wat nodig is en wat werkt in onze wateren en wat niet. Er is vooral een gebrek aan ruimte voor waterplanten. Omdat veel organismen juist tussen de waterplanten leven, komen deze nog onvoldoende tot ontwikkeling. Daarom blijft uitbreiding en verbetering van een samenhangend netwerk van waternatuur nodig.

De bevindingen worden meegenomen in het nieuwe stroomgebiedbeheerplan (SGBP3) ten behoeve van de KRW-doelen en de op te stellen doelen voor overig water.
Concept Regionale Energie Strategie behandeld in college

Het college heeft op 12 mei ingestemd met de inbreng van de waterschappen in het concept voor de Regionale Energie Strategie (RES).

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is in 2015 het Akkoord van Parijs gesloten. De Nederlandse doorvertaling hiervan is het Klimaatakkoord. Dit schrijft voor dat elke regio een RES opstelt. In de regio Rotterdam Den Haag wordt deze opgesteld door 23 gemeenten, de provincie, netwerkbeheerders en de vier waterschappen, waaronder Delfland.

Als waterschap ondervinden wij de gevolgen van het veranderende klimaat op vele manieren in ons dagelijks werk: hevige neerslag of juist langdurige droogte, zeespiegelstijging en hittestress. Daarom richten we ons gebied klimaatbestendig in en willen wij energieneutraal zijn in 2025 en klimaatneutraal in 2050. Daarvoor hebben wij ambitieuze programma’s waarmee we bijdragen aan de doelstellingen van RES. Daar bovenop willen wij samenwerken met de gebiedspartners om meer te bereiken.

De conceptstrategie geeft een totaalbeeld van de vraag naar en de mogelijkheden voor verduurzaming van de elektriciteit, warmte en brandstoffen en houdt daarbij rekening met landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving. Samen werken wij toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Het concept voor de RES ligt nu voor bij de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de dagelijks besturen van de Waterschappen. De algemeen besturen besluiten op termijn over de definitieve strategie. Meer informatie: www.resrotterdamdenhaag.nl.
Twee vliegen in een klap: ophogen kade én herinrichting van de Noordeindseweg in Lansingerland

De waterkering onder de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs voldoet voor een deel niet meer aan de hoogtenorm. De gemeente Lansingerland wil bovendien de weg op de kade herinrichten. Delfland en de gemeente gaan de werkzaamheden zo op elkaar afstemmen dat de overlast voor de omgeving en de maatschappelijke kosten zo veel mogelijk worden beperkt.

Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarmee het college op 12 mei heeft ingestemd. Het ophogen van de kade gebeurt zoveel mogelijk vanaf het water zodat een rijbaan openblijft. Lees hier meer informatie over de werkzaamheden en de planning: https://bit.ly/2xVmpJW
Gebruik van grond voor Waterharmonica formeel geregeld

Het college heeft op 12 mei ingestemd met een gebruiksovereenkomst met Staatsbosbeheer ten behoeve van een aan te leggen Waterharmonica in Vlaardingen. De Waterharmonica is een belangrijk onderdeel van ons project S.C.H.O.O.N.

In S.C.H.O.O.N. komen verschillende van onze kerntaken samen en doen we ervaring op met het extra schoon maken van het gezuiverde afvalwater van onze zuivering De Groote Lucht. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige wet- en regelgeving over medicijnresten en andere stoffen in afvalwater. Zo zetten wij een stap richting het sluiten van de waterkringloop.

Door het extra schone water in te zetten in ons eigen gebied levert S.C.H.O.O.N. een bijdrage aan voldoende zoet water als het langere tijd droog is. Door het water via de Krabbeplas te laten lopen, draagt het bij aan beter zwemwater.

De Waterharmonica draagt bovendien bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding en de overige doelstellingen van het kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond waarop de Waterharmonica wordt aangelegd. Het gebruik van de grond voor de Waterharmonica is in de gebruiksovereenkomst formeel vastgelegd.
Bezwaarschriften- en klachtencommissie: jaarverslagen 2019

Delfland kent een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie. Beide doen jaarlijks verslag van de behandeling van en advisering op bezwaarschriften en klachten.

De bezwaarschriftencommissie heeft in 2019 zes hoorzittingen gehouden. In vergelijking met 2018 is dat een toename. Een van de redenen hiervoor is dat meerdere belanghebbenden een bezwaarschrift indienden tegen een-en-dezelfde watervergunning. De klachtencommissie heeft in 2019 twee klachten ontvangen. Er zijn door deze commissie geen klachten behandeld op een hoorzitting.
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.