Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 24 april 2020

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Water Natuurlijk is enthousiast over de unanieme steun in de VV voor het Uitvoeringsplan energieneutraal Delfland. Hiermee wordt een voortvarende tussenstap gezet naar een klimaatneutraal waterschap.

Ook blij zijn we met het voorstel voor een duurzaam nieuw gemaal in de Commandeurspolder in Midden-Delfland waarbij de cultuurhistorische en landschappelijke belangen goed meegewogen worden. Hoogheemraad Marcel Belt heeft aangekondigd nog voor de zomer met plannen voor vier nieuwe vispassages te komen. Een ander VV-besluit dat de biodiversiteit ten goede komt is het bij groot onderhoud en verbeteringen waar mogelijk bloem- en kruidrijk inrichten van waterkeringen.

Minder blij zijn we met de constatering dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen niet lang meer mee kan. We wachten de verkenning van maatregelen voor de korte en de lange termijn met belangstelling af. Voor Water Natuurlijk zijn klimaatrobuustheid, een gunstige energiebalans, circulariteit en duurzaamheid onmisbare randvoorwaarden om te komen tot een daadwerkelijk toekomstbestendige zuivering.
De eerste officieel besluitvormende beeldscherm-vergadering bij Delfland is een feit! 
 
De PvdA heeft gevraagd om de soepele omgang met belastingen voor ondernemers vanwege de corona-crisis ook toe te passen voor inwoners. Delfland heeft nu toegezegd dat iedereen die gemotiveerd om uitstel voor de belastingen vraagt dat zal kunnen krijgen: dus ook particulieren. 
 
We hebben in principe tijdig de basis gelegd voor een miljoeneninvestering in onze rioolwaterzuivering de Groote Lucht bij Vlaardingen. Zo’n grote investeringsbeslissing moet doordacht worden genomen, anders betalen onze burgers opnieuw de hoofdprijs.  Ook moet de investering gericht zijn op de lange termijn, ook qua duurzaamheid.
 
We zijn niet voor verlenging en indexatie voor de tijdelijke regeling baggerontvangst uit 1996. Er is immers een wettelijke verplichting voor grondeigenaren, en de huidige noodmaatregel moet nog geëvalueerd worden. Twee jaar uittrekken voor nieuw beleid is voor ons te traag.
 
Meer informatie op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delfland: http://bit.ly/PvdAHHD
In de eerste digitale vergadering van de vv zijn historische besluiten genomen.

Piet Zwinkels is als eerste volksvertegenwoordiger in Nederland digitaal geïnstalleerd. Piet is een echte Westlander met veel kennis van glastuinbouw en de relatie met waterbeheer. Wij verheugen ons op de samenwerking.

Verder zijn besluiten genomen om de gemalen Commandeurspolder en Dijkpolder te vervangen. Het CDA heeft gevraagd de historische panden te behouden en de nieuwe gemalen visvriendelijk te maken.

Ook het indexeren van de bijdrage voor verspreidbare bagger is een historisch besluit. Hiervoor geldt een ontvangstplicht voor aanliggende percelen. Perceeleigenaren krijgen daarvoor een vergoeding. Deze is nooit geïndexeerd en dat is nu rechtgetrokken. Dit besluit is genomen vooruitlopend op een nieuwe regeling.
Ook zijn de plannen aangenomen voor een energieneutraal Delfland in 2025, een vervolg van een motie die mede namens het CDA is ingediend.

Lof voor de manier waarop voorzitter en ambtelijke ondersteuning deze eerste digitale VV-vergadering hebben laten verlopen.
50PLUS dankt allen die deze digitale vergadering hebben mogelijk gemaakt.

Hr.Zwinkels wordt gefeliciteerd met zijn benoeming als plv. commissielid.

50PLUS heeft ingestemd met de tijdelijke indexering van de vergoedingen voor de eigenaren van de bagger die op hun land wordt gestort. Een nadere uitwerking volgt. Ingestemd is met de procesvoorstellen Waterbeheerprogramma 2022-2027 en De AWZI De Groote Lucht alsmede met de investeringsaanvraag voor het energie neutraal maken van Delfland in 2025.

Bij het voorstel voor de normering van de polderkaden heeft 50PLUS vraagtekens gezet bij de juridische grondslag daarvan. Deze wordt later nog toegelicht.

Ten slotte is door 50PLUS mede de motie ingediend om de verkoop van de locatie Kijkduin nader te bezien. De discussie hierover loopt nog.
De Partij voor de Dieren heeft ingestemd met het Verschoningsbesluit aanbestedingsrechtsmatigheid nu het college heeft toegezegd om een ad-hoccommissie te organiseren om de achtergrond van de aanbestedingsrechtsmatigheid te bespreken en vast te stellen wat nodig is om onrechtmatigheid verder te voorkomen. Een juiste naleving van het eigen inkoopbeleid is noodzakelijk.
 
De PvdD is ook erg te spreken over het investeringsplan voor een energieneutraal Delfland in 2025. Een belangrijke stap om uiteindelijk ook klimaatneutraal te worden. Tevens zijn een aantal peilwijzigingen vastgesteld. Goed voor het leefgebied van weidevogels en maakt het groen beter bestand tegen lange periodes van droogte.
 
De PvdD maakt zich grote zorgen over de effectiviteit van vergaderen. 6 uur is wel heel lang. Commissies worden overgedaan. Vragen worden herhaald. En emoties lopen soms hoog op. Is dit de manier van vergaderen? Het is tijd voor BOB! Lukt vergaderen misschien ook binnen 2 uur. Kunnen we ook later beginnen.
In memoriam: Oud- Tweede Kamerlid J.T. van den Berg (SGP). Zijn promotie onderzoek is de aanzet geweest voor de Waterschapswet. We wensen de nabestaanden Gods zegen toe.

De loftrompet gestoken voor de inzet van de medewerkers en de staf van Delfland in deze moeilijke en bijzondere tijd!
 
Nieuwbouw gemaal Commandeurspolder
Aangedrongen om de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed in te schakelen voor een onderzoek naar de renovatie van het huidige monumentale gemaal.
 
Indexering vergoeding tijdelijke regeling baggerontvangst
Het op de kant zetten van bagger is binnen Delfland een utopie. In het belang van de grondeigenaren is ingestemd met het voorstel.
 
Toekennen van normen aan polderkaden
De juridische grondslag van het besluit wordt betwist. Door onze inzet zal een comité een juridische toets uitvoeren.
 
Educatief centrum Kijkduin
Via een motie pleidooi gevoerd om het voormalige kantoor te bestemmen als educatief  centrum en de verkoop uit te stellen. De motie is aangehouden.
Dankzij tijdelijke wetgeving hebben wij gisteren voor de eerste keer in de Delflandse historie een volledig Verenigde Vergadering online gehouden. Dit is belangrijk voor de continuïteit van de besluitvorming. Het is goed te zien dat de organisatie uitstekend voorbereid is voor een crisissituatie zoals COVID-19.

Naast het uitstel van belastingbetaling voor bewoners en bedrijven, heeft de VVD ook opgeroepen om actief te kijken om projecten naar voren te halen om bedrijven aan het werk te houden. VVD-hoogheemraad Ouwendijk is hiermee aan de slag.

Verder heeft de VV ingestemd met het uitvoeringsplan ‘Energieneutraal Delfland’ om ervoor te zorgen dat Delfland net zoveel energie opwekt als dat het gebruikt. De VVD is blij dat de investeringen zichzelf kunnen terugverdienen. De VVD zal de uitvoering van dit plan positief-kritisch volgen.

Door de bijdrage van een inspreker eerder, heeft de vergadering de vergoeding voor het afvoeren van bagger voor het eerst sinds jaren geïndexeerd.
Vanwege coronamaatregelen heeft de VV digitaal plaatsgevonden. Dat vergde improvisatie.

Telefonische inspreker over de vergoeding voor ontvangen van bagger was dhr. Doelman voormalig veehouder. Al 20 jaar is die vergoeding niet verhoogd, terwijl de kosten voor uitslepen en opbrengstderving flink zijn gestegen. Onze fractie heeft het signaal opgepakt en de vergoeding wordt nu verhoogd van  4,54 naar 6,10 per m3. Dat is nog steeds minder dan de werkelijke kosten voor de ontvanger, maar dat verschil wordt bekeken bij de komende herziening van het baggerbeleid.

Er lag  een duur voorstel voor aanpassing van het gemaal in de Dijkpolder. Wij begrijpen dat een dreigende verzakking van het gebouw moet worden voorkomen, maar we zijn tegen de extra kosten voor een visvriendelijke pomp. Die kosten zijn buitensporig en niet passend in deze tijd van coronacrisis.

Bij het voorstel onderszoekskrediet gemaal Commandeurspolder hebben wij onze expertise en gebiedskennis ingebracht, dat leidt tot een lager investeringsplan.
De AWP constateert dat de Monstersche-sluis val is voor migrerende vissen, waarna reigers zich volschrokken en alles onderpoepen. Wij pleiten voor openen van luikjes in de sluisdeuren om vismigratie toe te staan, ook in stormseizoen en bij niet schutten. Hoogheemraad Belt gaat met Stichting afspraken maken.
 
AWP Delfland is blij met antwoord, dat tweezijdige vismigratie beleid is van Delfland.
College komt met voorstel aanleg vier vispassages, inclusief Commandeurspolder en Dijkpolder.
Wij pleiten voor moderne, computergestuurde, vistellende vislift-2.0 en eerste komt bij gemaal Abtswoudsepolder.
 
De AWP onderschrijft voorstel Delflandse normen polderkaden.
Per saldo is het goedkoper, maar veiligheid staat voorop!
 
AWP Delfland is het eens met één-totaalbudget onderhoud waterkeringen. Wij vragen om en krijgen jaarlijkse projectrapportage, vergelijking met normkosten en jaarlijks besluit welk deel wordt vrijgegeven. Wij letten daarmee op goede besteding belastingcenten.
 
De AWP steunde idee Natuurterreinen om duin bij verlaten terrein Delfland terug te geven aan de natuur. www.algemenewaterschapspartij.nl
Fractie BEDRIJVEN

De verenigde vergadering, bijeen op 23 april, is door het college geïnformeerd over de impact van de Corana-maatregelen op het werk van Delfland. Vitale processen hebben prioriteit. Wettelijke taken en verplichtingen aan derden gaan boven bestuurlijke ambities. Als een van de beïnvloedingsmogelijkheden is genoemd het bieden van ondersteuning aan ondernemers.  
 
Met het vaststellen door de fractie Bedrijven van het voorstel “Toekomst AWZI De Groote Lucht” is een belangrijke eerste stap gezet in de uitwerking van de verkenning naar de toekomst van De Groote Lucht en de hierbij te ontwikkelen scenario’s. 
 
Op weg naar een energieneutraal Delfland in 2025, is door de fractie Bedrijven een verzamelkrediet van € 9.500.000 goedgekeurd voor investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking, voor in totaal 77,5 TJ aan energie.
 
Tevens is ingestemd met het verschoningsbesluit aanbestedingsrechtmatigheid 2019. Een ad-hoc commissie zal zich buigen over de maatregelen om herhaling van afwijkingen inzake aanbestedingen in de toekomst te voorkomen. 
 
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube