Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 15 april 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Delfland adviseert: nu geen waterrecreatie
 
In verband met de coronacrisis ontraadt Delfland inwoners om het water op te gaan. Daarmee sluiten wij aan bij de adviezen van het Rijk en de Veiligheidsregio Haaglanden om de veiligheid en gezondheid van de inwoners zo veel mogelijk te beschermen: “Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijft men zoveel mogelijk binnen, gaat men uitsluitend de deur uit voor een korte, noodzakelijke boodschap en doet men dat alleen.”

Delfland roept iedereen op om niet het water op te gaan. Ga alleen het water op als het noodzakelijk is en houd je daarbij aan de regels.
Uit D&H
Watermonsters meten waterkwaliteit

De waterschappen, Natuur & Milieu en ASN Bank slaan de handen ineen om mensen in heel Nederland watermonsters te laten nemen. Delfland doet mee.
 
Vorig jaar hebben al zo’n 850 “burgerwetenschappers” watermonsters genomen. Met een prachtige meetkit en duidelijke instructies konden scholen, BSO’s en (groot-)ouders met kinderen de waterkwaliteit in hun slootje, gracht, beek of zwemplas onderzoeken. Dit jaar gaan waterschappen, Natuur & Milieu en ASN Bank samenwerken om nog veel meer mensen deel te laten nemen.
 
De samenwerking biedt kans om mensen kennis te laten maken met citizen science, een leuke manier om hen te betrekken bij de kwaliteit van het water in hun directe omgeving. Zij worden zich zo bewust van ons werk, van het belang van schoon, gezond en levend water en van wat ze daaraan zelf kunnen bijdragen.
 
Natuur & Milieu is de initiatiefnemer van het project en verzorgt ook dat het wordt uitgerold. Het was de bedoeling om tijdens de Week van ons Water in mei van start te gaan, maar door de coronamaatregelen zijn de geplande acties niet mogelijk. Daarom werken zij nu aan online promotie. In oktober worden alle meetgegevens in kaart gebracht. We houden u uiteraard op de hoogte van deze actie.
Overig nieuws

Droogteseizoen gestart

Op 1 april is officieel het droogteseizoen gestart. Waterbeheerders in heel het land zijn vanaf die datum bezig met voorbereidingen voor een mogelijke periode van droogte en de gevolgen daarvan. Voor ons betekent het dat we onze regiegroep droogte bij elkaar roepen. Ook zijn de overleggen met onze waterpartners begonnen.

Doordat het al een tijdje droog is, zien wij in ons gebied een klein neerslagtekort. Dat is normaal voor de tijd van het jaar en er is nu dan ook geen actie nodig. De afgelopen weken waren weliswaar zonnig maar ook fris waardoor van veel verdamping nog geen sprake is. Daarnaast was de winter vrij nat en dus zit er voorraad in de bodem.

Als het nodig is, kan Delfland op een aantal manieren zoet water het gebied binnenhalen of -laten. Het Brielse Meer in het beheergebied van onze collega’s van Hollandse Delta is daarbij voor ons een belangrijke bron. Intussen kijken wij hoe wij het schoongemaakte water van onze zuiveringen in de toekomst beter kunnen benutten. Als gietwater voor de glastuinbouw bijvoorbeeld en als oppervlaktewater. In het project S.C.H.O.O.N. gaan wij met dat laatste een eerste stap zetten.

Op 9 april vroegen wij veehouders die schapen of geiten op de dijk hebben, om de dijk zelf ook in de gaten te houden. Als er schade ontstaat door begrazing, kan Delfland tijdelijk een begrazingsverbod opleggen. De actuele situatie omtrent de droogte houden wij bij op onze site: https://www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-en-water/droogte-actuele-stand

Herstelwerkzaamheden bij gemaal Bergboezem Berkel 

In de maanden april en mei voeren wij werkzaamheden uit bij gemaal Bergboezem Berkel in Berkel en Rodenrijs. De persleiding tussen het gemaal en de Molenweg lekt en hierdoor is het gemaal minder goed inzetbaar.

Herstel is nodig om een te hoge waterstand in de Bergboezem voor te zijn. Te hoge waterstanden kunnen nadelig zijn voor de weidevogels die hier leven en kunnen op den duur leiden tot schade aan de waterkering.

Wij gaan beginnen met het blootleggen van de persleiding. Hiervoor maken we met damwanden een bouwkuip. Zo kunnen we de schade onderzoeken. Daarna wordt een oplossing uitgewerkt. Een tijdelijke leiding naar het gemaal zorgt er intussen voor dat het water op peil blijft. De herstelwerkzaamheden vinden vervolgens plaats in juli/augustus. In de tussenliggende maanden zijn er geen werkzaamheden op de bouwplaats.

Werken in het broedseizoen
Werken tijdens het broedseizoen doen wij alleen als het echt nodig is. Wij werken aan de hand van een protocol dat is opgesteld door een ecologisch bureau. Zo verkleinen wij de kans dat de werkzaamheden nadelig zijn voor onder andere de grutto. We monitoren de omgeving regelmatig. Als blijkt dat we de broedvogels verstoren, passen we de werkwijze direct aan.

Coronacrisis: Waterhelden Gerrit en Gerrit houden het peil op peil

We willen natuurlijk niet dat ons gebied overstroomt of droogvalt. En dus werken Gerrit (sr.) en Gerrit (jr.) den Haan ook tijdens de coronacrisis door om het water op peil te houden: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/coronacrisis-waterhelden-gerrit-en-gerrit-houden-het-peil-op-peil

Bekijk onderstaand filmpje van vader en zoon Den Haan:

Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.