Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 1 april 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Ook Delfland werkt zoveel mogelijk thuis tot en met 28 april
Het kabinet heeft de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen verlengd tot en met 28 april. Delfland volgt de voorschriften van het Rijk vanzelfsprekend op. Onze organisatie heeft zich goed aangepast aan de omstandigheden, mede dankzij tijdige voorbereiding. Dat betekent dat onze medewerkers zoveel mogelijk doorwerken en ervoor zorgen dat onze taken worden uitgevoerd.
 
Zij doen dat zowel vanuit huis als op locatie. Want niet al onze mensen kunnen hun werk op afstand doen. Mensen die op de afvalwaterzuiveringen werken, de mensen in het veld die dijken, kades en waterkwaliteit inspecteren, onze controleurs bij grote infrastructurele werken bijvoorbeeld. Dat is belangrijk werk dat niet van achter een beeldscherm kan worden gedaan en dat wel door moet gaan. Waar op locatie wordt samengewerkt wordt daarbij natuurlijk de regel 1,5 meter afstand gevolgd.
 
Ook de bestuurlijke besluitvorming gaat door, het college vergadert via Skype en ook de bijeenkomsten van de verenigde vergadering vinden online plaats.
Onze kantoren zijn gesloten voor publiek, maar Delfland is wel bereikbaar via de gebruikelijke kanalen als telefoon, post en e-mail.

Steun voor ondernemers
Wij zijn ons ervan bewust dat deze crisis in veel bedrijfstakken tot grote schade leidt en dat mensen daardoor zorgen hebben. Een van de maatregelen die wij hebben getroffen is dat ondernemers uitstel van betaling kunnen krijgen voor de openstaande heffingen die door ons, via de Regionale Belasting Groep (RBG) zijn opgelegd. Zie daarvoor ook de website van de RBG (www.derbg.nl). Inmiddels hebben ruim 450 zzp’ers en overige bedrijven gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.Daarnaast streeft Delfland ernaar om de opdracht- en vergunningverlening aan bedrijven zo veel mogelijk door te laten gaan, zodat aannemers in de grond-, weg- en waterbouw aan het werk kunnen blijven.
Uit D&H
Water-klimaatplan Westland: van programma naar uitvoering

Werken aan water doen wij niet alleen. De gemeenten zijn daarbij belangrijke partners. In de gemeente Westland hebben we onze gezamenlijke ambities en doelen vastgelegd in het Water-klimaatplan 2019-2022. Het uitvoeringsprogramma voor 2020 is nu door het college vastgesteld.
 
Met een jaarlijks uitvoeringsprogramma willen de gemeente en Delfland sturing houden op wateropgaven in het watersysteem, de waterveiligheid waarborgen en de waterkwaliteit verbeteren.
 
In 2020 starten wij met de aanleg van waterbergingen in ’s-Gravenzande en Poeldijk. Deze helpen de kans op wateroverlast in tijden van extreme regen te verkleinen. Om de waternatuur te verbeteren gaan we het netwerk aan ecologische zones verder uitbreiden. Dat is ook goed voor de biodiversiteit. Ook aangenaam recreëren in en op het water komt aan bod. De Westlandse bruggen worden bijvoorbeeld bij vervanging waar mogelijk opgehoogd, zodat de doorvaart makkelijker wordt. Uit oogpunt van waterveiligheid wordt o.a. de Lange Wateringkade in Kwintsheul opgehoogd en verbeterd.
 
Natuurlijk vragen we bedrijven en particulieren om zich ook in te zetten voor een klimaatkrachtig Westland. Initiatieven als Rainlevelr bij de tuinders zetten we voort. Scholen kunnen ook dit jaar een bijdrage vragen uit de stimuleringsregeling klimaatadaptatie als zij hun schoolplein groenblauw willen inrichten. En ook Operatie Steenbreek, waarbij we mensen oproepen hun tuintegels te vervangen voor groen, zetten we in 2020 voort.
Inzet calamiteitenorganisatie in 2019 (uit de vorige collegevergadering)

Delfland heeft een goed getrainde calamiteitenorganisatie die in actie komt als er een dreigende situatie is, of er iets misgaat. De recente storm Ciara is een voorbeeld van het eerste. Een team van medewerkers is gedurende zo’n storm extra alert, monitort wat er gebeurt en neemt preventieve maatregelen.
 
In 2019 is de calamiteitenorganisatie vijf keer actief geweest, zo blijkt uit de rapportage 2019. Het ging hierbij onder meer om hoog water en een breuk in een persleiding. Als lerende organisatie vindt Delfland het belangrijk om na iedere calamiteit stil te staan bij wat goed ging en wat geleerd kan worden.
 
Belangrijke aanbevelingen uit de uitgevoerde evaluaties zijn met name gericht op de interne informatievoorziening. Belangrijke positieve punten zijn de manier waarop de processen alarmeren, op- en afschalen worden uitgevoerd en de aandacht voor de veiligheid van medewerkers. De aanbevelingen zijn verwerkt in de plannen voor 2020 en/of worden gebruikt voor het trainen van medewerkers.
Overig nieuws

RIVM: COVID-19 in rioolwater

Op 25 maart meldde het RIVM dat op afvalwaterzuiveringen in Nederland het coronavirus is aangetroffen in het inkomende rioolwater (influent). Op onze AWZI Harnaschpolder is hiernaar in februari onderzoek gedaan door KWR. Doel van dat onderzoek was om de onderzoeksmethode te testen en een nulmeting te hebben. Op de Harnaschpolder is toen geen COVID-19 materiaal aangetroffen.

Het schoonmaken van afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in ons gebied is een van onze belangrijkste, meest kritieke taken. In onze voorbereidingen op de huidige crisis hebben wij direct en nadrukkelijk ook de risico’s voor onze mensen op de zuiveringen in kaart gebracht. Het RIVM heeft bevestigd dat de reguliere, zeer strikte Arborichtlijnen voor medewerkers van de zuiveringen voldoende zijn om besmetting met het virus vanuit afvalwater tegen te gaan.In het schoongemaakte water (effluent) van de onderzochte zuiveringen is het coronavirus niet vastgesteld. Het schoongemaakte water uit onze vier zuiveringen wordt via transportleidingen geloosd op de Nieuwe Waterweg en de Noordzee. Omwonenden van zuiveringen komen niet in aanraking met afvalwater en lopen geen risico.
Monitoring van het rioolwater kan mogelijk inzicht geven in de verspreiding van het virus. Voor meer informatie zie: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/kwr-vindt-coronavirus-in-rioolwater en https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe-coronavirus-aangetroffen-in-rioolwater.

Mooie onderscheiding voor 28 wollige duinbeheerders

Op voordracht van het college van Delfland ontvangen 28 noeste duinbeheerders deze zomer de ‘Pro Flora et Securitate’ onderscheiding. Deze wordt jaarlijks toegekend aan geslaagde voorbeelden van waterkeringen waarbij ook kansen voor biodiversiteitsherstel zijn meegenomen.

De Nederlandse duinen vormen onze natuurlijke bescherming tegen de zee. Delfland zorgt voor veilige en gezonde duinen tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Bij Kijkduin hebben we daarbij hulp van 14 schapen en 14 geiten. Zij beteugelen al grazend en stappend de vergrassing en groei van struiken, waardoor de natuurlijke vegetatie alle ruimte heeft om te wortelen en te groeien. Zo blijven de duinen veilig en rijk aan natuur.
 
De onderscheiding is een fijne opsteker. Welverdiend voor de dieren én hun hoeders van Duinboerderij Willemshoeve en Grazend Populair! Samen dragen zij bij aan onze veiligheid en de biodiversiteit in ons gebied.
Kadeverbetering Hazepad Pijnacker-Nootdorp

De kade en het fietspad langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp worden in 2020 verstevigd en opgeknapt. Dit is nodig omdat de kade niet meer stabiel is en het fietspad plaatselijk is verzakt. Het extra belasten van de kade kan leiden tot meer verzakking, daarom is fietsen over het Hazepad niet meer toegestaan. Met de gemeente Pijnacker-Nootdorp is afgesproken om het fietspad af te sluiten. De omleidingsroute voor fietsers staat met borden aangegeven.
Begin dit jaar is gestart met het ontwerp voor de kade. We trekken hierbij samen op met de gemeente. Na afronding van het ontwerp half juli, starten we met de aanbesteding en uitvoering. Het fietspad wordt weggehaald en de kade weer stabiel gemaakt. Daarna leggen we een nieuw fietspad terug. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden begin 2021 af. Op de projectpagina van deze kadeverbetering staat de actuele informatie: www.hhdelfland.nl/hazepad
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.