Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 18 maart 2020

Vanwege een aanpassing in de tekst, ontvangt u hierbij de nieuwsbrief opnieuw.

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Delfland werkt door
Nederland werkt zoveel mogelijk thuis. Samen moeten wij ervoor zorgen dat de verspreiding en de gevolgen van het coronavirus worden ingeperkt en ons land blijft draaien.
 
Dat geldt ook voor Delfland. Onze organisatie heeft zich goed en tijdig voorbereid. Onze medewerkers kunnen daardoor grotendeels doorwerken en zorgen ervoor dat onze taken worden uitgevoerd. Zij doen dat zowel vanuit huis als in het veld.
 
Want niet al onze mensen kunnen op afstand hun werk doen. Mensen die op de afvalwaterzuiveringen werken, de mensen in het veld die dijken, kades en waterkwaliteit inspecteren, onze controleurs bij grote infrastructurele werken bijvoorbeeld. Dat is belangrijk werk dat niet van achter een beeldscherm kan worden gedaan en dat door moet gaan.
 
Uitstel van betaling openstaande heffingen voor ondernemers
Wij zijn ons ervan bewust dat deze crisis in veel bedrijfstakken tot grote schade leidt en dat mensen daardoor grote zorgen hebben. Wij denken daarbij in het bijzonder aan de ruim 1500 glastuinbouwondernemingen in ons gebied. De glastuinbouw is onze partner in veel projecten op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. Wij wensen de tuinbouwondernemers en alle anderen die geraakt worden door deze crisis veel sterkte.
 
Een van de maatregelen die wij hebben getroffen is dat alle ondernemers uitstel van betaling kunnen krijgen voor de openstaande heffingen die door ons, via de Regionale Belastingroep (RBG) zijn opgelegd. Zie daarvoor ook de website van de RBG (www.derbg.nl).
 
Delfland is bereikbaar via de gebruikelijk kanalen.
Uit D&H
Toekomst van De Groote Lucht

Delfland maakt elke dag het afvalwater schoon van 1,2 miljoen huishoudens en zo’n 35.000 bedrijven in ons gebied. Het zuiveren van dat water is een van onze belangrijkste taken. Wij dragen daarmee bij aan de volksgezondheid en de waterkwaliteit.
 
Delfland kijkt deze bestuursperiode naar de toekomst van zijn vier afvalwaterzuiveringen. Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat en tegen acceptabele kosten afvalwater kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld en aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis van de onderzoeken worden toekomstplannen opgesteld: per zuivering én in onderlinge samenhang.
 
Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht is het eerste onderzoek recent afgerond. Dat laat zien dat voor De Groote Lucht moet worden onderzocht of we de huidige zuivering grootschalig gaan renoveren of dat we een nieuwe zuivering gaan bouwen.
 
Delfland gaat voor De Groote Lucht een masterplan opstellen. Daarin wordt opgenomen wat wij gaan doen om de zuivering voor de korte termijn op orde te houden en wat de beste keus is voor de lange termijn. Zo zorgen wij ervoor dat wij het afvalwater nu en in de toekomst veilig blijven zuiveren én staat er over 5 à 7 jaar een zuivering die weer zo’n 30 tot 40 jaar mee kan.
Op weg naar een energie- en klimaatneutraal Delfland

Delfland wil in 2025 energieneutraal zijn. Daarmee geven we invulling aan onze eigen ambities op weg naar een klimaatneutraal Delfland én dragen wij bij aan de Regionale Energiestrategie en de overige afspraken op dit gebied.

Om energieneutraal te worden is een uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin zetten we enerzijds in op het terugdringen van ons energiegebruik en anderzijds op het uitbreiden van het opwekken van onze eigen energie.
 
Dat laatste doen wij onder meer door groen gas te maken uit het slib op onze zuiveringen. Op AWZI De Groote Lucht en Harnaschpolder samen produceren wij al zo’n 450.000 kuub groen gas per maand. Dit jaar starten wij hiermee ook op onze Haagse zuivering Houtrust. Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden voor zonne- en windenergie op onze terreinen en zoeken wij samenwerking met initiatiefnemers en partners.
 
Het college heeft op 17 maart ingestemd met de uitvoeringsstrategie. Deze wordt op 23 april aanstaande voor besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur.
Plannen voor een nieuw duurzaam gemaal Commandeurspolder Maasland

Het waterpeil in de Commandeurspolder wordt geregeld met een gemaal dat staat aan de Commandeurskade in Maasland. Dit gemaal dateert van 1893 en vormt samen met het naastgelegen bakkershuisje en woonhuis een gemeentelijk monument. Het gebouw verkeert bouwkundig in zeer matige staat en inmiddels is ook de installatie aan vervanging toe.
 
Om dit gemaal weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn forse aanpassingen nodig. Vanwege de monumentale status van de behuizing is dat lastig. Het college stelt daarom voor het monumentale pand een andere functie te geven en legt twee varianten voor nieuwbouw voor aan ons algemeen bestuur. De opties zijn een bovengronds of ondergronds gemaal in de nabijheid van het bestaande gemaal of op de locatie aan de Middelwatering/Lange Molensloot.
 
Bij het onderzoek naar deze varianten is onder meer gekeken naar het watersysteem, de toegankelijkheid van het gemaal, het grondeigendom, de inpassing in de omgeving en uiteraard naar duurzaamheid. Op 23 april besluit de verenigde vergadering over het beschikbaar stellen van geld voor de ontwerpfase van de twee varianten. 
Renovatie gemaal Dijkpolder in Maasland

Aan de Molenweg in Maasland -naast de historische Dijkmolen- staat een gemaal dat stamt uit 1873. In de loop der tijd is het gemaal omgebouwd van stoomgemaal naar een elektrisch gemaal en inmiddels is het weer aan vernieuwing toe.
 
Het monumentale gebouw is verzakt en vertoont scheuren. Daarbij komt dat de huidige pomp nog niet visvriendelijk is. 
 
Door de scheuren te herstellen en het gemaal te voorzien van een nieuwe betonconstructie en funderingspalen, wordt de behuizing weer stabiel en stevig. De oude pomp vervangen we door een visvriendelijke en energiezuinige pomp. Zo kan het gemaal weer jaren mee en behouden wij het bijzondere historisch aanzicht.
 
Het college is positief over dit voorstel en legt het voor aan het algemeen bestuur dat er op 23 april een besluit over kan nemen. De planning is om eind dit jaar te starten met de werkzaamheden.
Nieuwe veiligheidsnormen voor polderkades

Stevige dijken en kades beschermen ons gebied, de mensen die er wonen en hun bezittingen tegen overstromingen. Daarom controleren en onderhouden we de keringen goed.
 
Voor primaire keringen -de duinen en de Delflandsedijk- worden de veiligheidsnormen vastgesteld door het ministerie. De provincie stelt de regels op voor de veiligheid van de regionale keringen en dijken langs het hoofdwaterafvoerstelsel. Voor polderkades ligt de verantwoordelijkheid bij het waterschap.
 
Het college van Delfland wil eenduidigheid in de veiligheidsaanpak van de waterkering en stelt daarom voor om de veiligheidsnorm voor de polderkades op dezelfde manier te bepalen als die voor de regionale keringen.
 
Deze normering wordt bepaald op basis van de overstromingskans en de economische schade die ontstaat in het geval de kering bezwijkt. Bij een polderkade ligt de mogelijke schade veelal lager dan bij een regionale kade en is de kans op slachtoffers nauwelijks aanwezig. De norm voor polderkeringen is daarom minder streng dan voor regionale keringen. Polderkades die op basis van de nieuwe normering te laag zijn, hogen we op. Daar waar de nieuwe norm minder streng is, houden we het huidige beschermingsniveau. Het algemeen bestuur neemt op 23 april een besluit over de voorgestelde normering voor polderkaden.
Investeringsplan onderhoud waterkeringen 

Het onderhouden en verbeteren van dijken, kades, stuwen en sluizen is een belangrijke en omvangrijke klus. De benodigde werkzaamheden zijn de aankomende 5 jaar zijn grotendeels bekend. 

We plannen het onderhoud op basis van urgentie en op basis van de kansen om mee te liften met andere werkzaamheden. Als de gemeente bijvoorbeeld een weg op een van onze kades moet verbeteren, dan pakken wij gelijk de kade aan. Bij het onderhoud van dijken wordt ook steeds gekeken naar de kansen voor biodiversiteitsherstel. Ons uitgangspunt is dat waar het kan, onze dijken bloemrijk worden gemaakt.

Om het werk programmatisch en flexibel uit te voeren, vraagt het college een zogezegd verzamelkrediet aan het algemeen bestuur van Delfland. Voor de periode 2020-2023 is een bedrag van 20,6 miljoen euro nodig om de waterkeringen op hoogte en stevig te houden. Het algemeen bestuur neemt hierover op 23 april een besluit.
Overig nieuws

Haalbaarheidsonderzoek voor windenergie op de Nieuwe Waterweg

Op 11 maart heeft Delfland een overeenkomst gesloten met Energiebedrijf Eneco, windparkspecialist FMT en afvalverwerkingsbedrijf Renewi om de mogelijkheden te onderzoeken om windpark Nieuwe Waterweg uit te breiden met extra windturbines. Deze uitbreiding kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van het Rotterdams Klimaatakkoord.

Het huidige windpark bestaat uit zes windmolens. Ten westen daarvan zijn wellicht mogelijkheden om extra windturbines te plaatsen: op het terrein van Renewi en op het terrein van onze afvalwaterzuivering de Nieuwe Waterweg. De verkenning past in onze energiestrategie, waarin wij inzetten op minder verbruik, meer opwekken van eigen groene energie en samenwerking met initiatiefnemers en partners.

Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.