Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 5 maart 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit D&H
Jaarrapportage uitvoering maatregelen Kader Richtlijn Water

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Een van de instrumenten daarbij is de Kader Richtlijn Water (KRW). Jaarlijks rapporteren wij de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen ten behoeve van die KRW. Recent hebben wij onze jaarrapportage verstuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
De uitvoering van de KRW-maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie, waterschap en gemeente. Delfland rapporteert over de voortgang binnen de eigen organisatie en geeft ook de informatie door die is aangeleverd door gemeenten over hun voortgang.
 
De voortgangsrapportage van 2019 laat zien dat het grootste deel van de voorgenomen KRW-maatregelen uit de huidige planperiode (SGBP2) bij gemeenten en Delfland in uitvoering is, of al is uitgevoerd. Wat daarbij opvalt is dat er in 2019 in ons gebied veel nieuwe waternatuur is bijgekomen door de aanleg van natte ecologische zones (NEZ). Als gevolg van de landelijke PFAS-problematiek, is er niet of nauwelijks gebaggerd en daardoor heeft de uitvoering van deze maatregel vertraging opgelopen.
 
Delfland heeft voor het werken aan de KRW-doelen gekozen voor een programmatische aanpak. Daarbij wordt continu afgewogen of het maatregelenpakket voldoende effectief is om de KRW-doelen te bereiken. Op dit moment zijn wij samen met de gemeenten in voorbereiding van de nieuwe planperiode (SGBP3) en daarvoor wordt het maatregelenpakket weer integraal tegen het licht gehouden.
Verantwoordingsrapportage 2019 en uitvoeringprogramma 2020 team Toezicht en Handhaving 

Het college heeft de verantwoordingsrapportage over het jaar 2019 en het uitvoeringsprogramma voor 2020 vastgesteld van het team Toezicht en Handhaving.
Dit team heeft een belangrijke rol in het waterbeheer. Zij controleren onder meer of de door ons afgegeven vergunningen juist worden nageleefd, of recreanten op het water zich aan de voorschriften houden en werken in de Gebiedsgerichte Aanpak, samen met de ondernemers in de glastuinbouw, aan het tegengaan van lozingen en lekkages.
 
Deze aanpak houdt in dat onze handhavers in een glastuinbouwpolder de waterkwaliteit een jaar lang, 24/7 fijnmazig meten. Zo sporen zij bronnen op van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Deze gegevens delen zij met de ondernemers in de betreffende polder. Met alle individuele ondernemers maken zij een afspraak voor een bedrijfsbezoek zodat zij verbeteringen kunnen bespreken.
 
Inmiddels zijn er van de ruim 1500 glastuinbouwbedrijven in ons gebied al zo’n 800 bezocht. Zo werken wij oplossingsgericht samen met de branche en dat wordt gewaardeerd door glastuinbouwers en gemeenten. Ook in 2020 is deze aanpak een speerpunt.
 
Andere speerpunten voor 2020 zijn het voorkomen en verwijderen van ongewenste objecten op dijken en kades en het toezicht op de naleving van afspraken en vergunningen bij grote infrastructurele projecten zoals de Blankenburgverbinding en Rijksweg A16 Rotterdam.
 
Sinds 2019 maakt het team gebruik van een nieuw informatiesysteem dat controles, overtredingen en sancties op basis van locaties, waardoor voor de medewerkers in één oogopslag duidelijk is wat er per locatie speelt.
Overig nieuws
Goed op weg naar een klimaatkrachtige regio

Dat het weer steeds extremer wordt, merken we allemaal. Om ook in een veranderend klimaat fijn te kunnen blijven leven, werken we aan het klimaatbestendig maken van de regio. Met het initiatief Klimaatkrachtig Delfland doen we dit samen met gemeenten, bedrijven, organisaties, instellingen en inwoners. Want regenwater valt overal. Van kleine tot grote maatregelen: iedereen kan en moet bijdragen.
 
Het netwerk groeit snel en er gebeurt al heel veel: het testen van innovatieve oplossingen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, het samen met gemeenten ontwikkelen van stresstesten en uitvoeringsprogramma’s en talloze mooie voorbeeldprojecten in de wijk zoals de aanleg van groenblauwe schoolpleinen en daken, klimaatbestendige tuinen en vergroening van straten en pleinen.
 
De beweging komt goed op gang maar we zijn er nog niet. Maak gebruik van de stimuleringsregeling om huis en tuin aan te passen naar een ander klimaat. Wij helpen graag op weg en vergoeden tot 25% van voorgenomen maatregelen. Ruim 400 mensen hebben al gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling voor klimaatadaptatie.
Op zoek naar inspiratie? Bekijk dan de projectenpagina eens. Alleen samen maken we de regio klimaatkrachtig!
Delfland alert en voorbereid op gevolgen coronavirus

Delfland heeft zich tijdig voorbereid op de mogelijke gevolgen van de komst van het coronavirus naar Nederland.
 
De voorbereidingen richtten zich op het tegengaan van het verspreiden van het virus binnen de organisatie en op het beheersen van de gevolgen van het coronavirus, mocht het toch optreden.
 
Voor de preventie en de eigen medewerkers volgt Delfland de landelijke richtlijnen van het RIVM. Om de mogelijke gevolgen van het virus op de organisatie en de bedrijfsvoering te beheersen, is een regiegroep ingesteld. Deze houdt zich bezig met de vraag wat er moet gebeuren als er ook binnen de gelederen van Delfland medewerkers worden getroffen door het virus en wat er moet gebeuren als daardoor werkprocessen worden geraakt. Ook onderhoudt Delfland nauw contact met andere overheden en de veiligheidsregio.
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.