Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 14 februari 2020

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

De AWP ondersteunt centralisatie van Aquon op één nieuwe locatie. Dat is het beste zowel financieel als voor behoud van kennis en motivatie van de medewerkers. We vinden het belangrijk dat zowel verkoopopbrengst van bestaande locaties als kosten van de nieuwe locatie conform Businesscase, gerealiseerd worden en willen dat de VV bij grotere afwijkingen tussentijds geconsulteerd wordt.

Mede door de AWP is de nota 'Exotenbeleid' aanzienlijk verbeterd. Ecologische waterkwaliteit en biodiversiteit hebben een prominentere plaats gekregen, maar de aanpak van rode rivierkreeft schiet nog steeds tekort. De hoogheemraad zegde toe onderzoeksrapportages af te wachten en op basis daarvan zo snel als mogelijk tot een praktische aanpak te komen.

De AWP vroeg om bij verzoek van sportvissers lokaal in afgesloten wateren een beperkt aantal graskarpers uit te zetten.
De AWP pleitte er ook voor om de quaggamossel aan te wenden om blauwalg te bestrijden in de Delftse Hout i.p.v. waterstofperoxide.

https://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland/

De Verenigde Vergadering van Delfland heeft op 13 februari unaniem ingestemd met de Beleidsnota Exoten. Hierin wordt de aanpak beschreven van exotische plant- en diersoorten die een gevaar kunnen vormen voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit, het watersysteem en de waterkeringen binnen Delfland. Water Natuurlijk steunt deze aanpak die, afhankelijk van de ernst van de situatie en beschikbare maatregelen, gericht is op het voorkomen, bestrijden, beheersen of accepteren van exotische plant- of diersoorten. Voorbeelden zijn woekerende waterplanten, Aziatische duizendknoopsoorten en Amerikaanse rivierkreeften. Deze exoten kunnen het biologisch evenwicht verstoren, natuurschade veroorzaken en inheemse plant- en diersoorten verdringen.

Water Natuurlijk heeft bepleit om de zorgplicht die Delfland vanuit de Wet Natuurbescherming heeft voor de inheemse flora en fauna proactief in te vullen en is tevreden dat dit nadrukkelijk is opgenomen. Indien nog geen goede bestrijdingsmethoden beschikbaar zijn levert Delfland samen met andere overheden en kennisinstituten een actieve bijdrage aan onderzoek en kennisontwikkeling.
De PvdA is blij met Rutger Bregman's boekje "Het water komt" over onze waterveiligheid. Het bevat een belangrijke waarschuwing; Delfland moet hierop inspelen om het bewustzijn te vergroten en om draagvlak te ontwikkelen voor noodzakelijke toekomstscenario's. Zo kunnen we voor de langere termijn effectiever investeren en kosten beperken. De maatschappelijke discussie, onderbouwd vanuit wetenschappelijke inzichten, kan niet alleen aan ingewijden en experts worden overgelaten.
 
De PvdA heeft schriftelijke vragen ingediend over de kosten van de private waterzuiveringen voor Den Haag, en over de kosten van de zoetwatervoorziening. Vooral in verband met de nog steeds zeer hoge belastingtarieven van Delfland.
 
De PvdA vindt het kennen van de meest actuele waterkwaliteit van groot belang, en steunt daarom de toekomstplannen van waterlaboratorium Aquon. De discussie rondom PFAS, Dupont, en de beelden van de film " Dark Waters" maken dat we alert blijven.
Kijk voor meer op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delflandhttp://bit.ly/PvdAHHD
Het CDA heeft bij de behandeling van de businesscase voor Aquon complimenten uitgesproken voor de onderbouwing van de keuze voor de nieuwe huisvesting van Aquon. De nieuwe huisvesting moet wel voldoen aan de nieuwe bouwregels en energieneutraal worden. Op termijn wenst het CDA dat Aquon klimaatneutraal wordt. Ook moet er voldoende draagvlak zijn onder het personeel, ook omdat hier veel kennis aanwezig is en een goede overgang moet plaatsvinden. Deze businesscase en de keuze voor de huisvesting geven ons voldoende vertrouwen in toekomst van Aquon.

Het CDA is ook zeer blij met de benoeming van Piet Zwinkels als commissielid namens het CDA. Piet is een echte Westlander, zeer deskundig en een echte volksvertegenwoordiger. Een echte CDA-er dus. Met Piet erbij is de fractie van het CDA weer op volle sterkte en is het team weer compleet.
50PLUS heeft op basis van de business case en de daarop gebaseerde notitie over Aquon de hoogheemraad, die namens het Hoogheemraadschap in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling zitting heeft, het advies gegeven te kiezen voor optie 3 van het voorstel. Dit houdt in dat Aquon nieuwbouw gaat plegen en de bestaande locaties afstoot. Deze optie wordt eveneens gedragen door de ondernemingsraad van Aquon. Wel heeft 50 PLUS aandacht gevraagd voor de medewerkers die hierdoor wellicht dienen te verhuizen.
 
50PLUS steunt de aanpak van de exoten zoals is aangegeven in de desbetreffende beleidsnota. Hierdoor wordt nadere invulling gegeven aan de Europese richtlijn en de daarop gebaseerde nationale en provinciale regelgeving. De daarin aangegeven exoten die overlast veroorzaken dienen op grond van deze nota verwijderd worden.
De VV stemde in met het Exotenbeleid, voorlopig schadebeperking voor een aantal soorten uitheemse planten. Overigens geen wettelijke taak van Delfland. Schadebeperking ook voor de Partij voor de Dieren. Negatieve beeldvorming over exoten wordt als excuus gebruikt om dieren massaal te vernietigen, onder het mom van veiligheid of biodiversiteit.

Veiligheid binnen Delfland is nooit in gevaar geweest. Teloorgang van inheemse soorten heeft andere oorzaken, zoals stikstof. Hier ligt eerder een taak voor Delfland. Een robuust ecosysteem, ook Europees wettelijk vastgesteld, zorgt zelf voor balans. Een goed voorbeeld van deze exotenfobie is de Indische huiskraai. Uitroeien van deze 26 kraaien heeft opgeteld 40 duizend euro gekost. Ze zouden een gevaar voor andere vogels zijn en mensen lastig vallen door patat uit hun bakjes te pikken. Belachelijk natuurlijk.

Maak van een mug geen olifant. Stop termen als afschieten en doodmaken. Dit is respectloos, schaamteloos en past totaal niet binnen het bestuursakkoord!

Categorie Bedrijven
 

In de verenigde vergadering van 13 februari heeft de fractie Bedrijven ingestemd met het door Aquon gepresenteerde scenario om de productie te concentreren op een nieuwe locatie. De hieraan ten grondslag liggende business case toont aan dat centralisering loont.  
 
Tevens hebben wij ingestemd met het investeringsplan en uitvoeringskrediet voor vervanging en vergroting van een duiker in de Lookwatering. Na de realisatie hiervan zal de wateroverlast in de zijtak van de Lookwatering tot het verleden behoren.
 
Tenslotte is in deze vergadering de beleidsnota exoten Delfland vastgesteld, waarin een eenduidige aanpak van exotische plant- en diersoorten binnen het beheersgebied van Delfland is beschreven. 
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube