Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 22 januari 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Maasdeltatunnel leidt tot aanpassing in legger en beleid

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 21 januari 2020 besloten tot aanpassingen in de legger voor de Delflandsedijk, de Algemene Regels en de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk. Deze zijn nodig in verband met de aanleg van de Maasdeltatunnel, een project van Rijkswaterstaat.
 
De Maasdeltatunnel maakt onderdeel uit van de Blankenburgverbinding: de nieuwe autosnelweg tussen de A20 en de A15. Omdat de Maasdeltatunnel invloed heeft op de waterveiligheid én de waterhuishouding is Delfland nauw betrokken bij de aanleg.
Ten behoeve van de Maasdeltatunnel wordt een primaire kering aangepast: de Delflandsedijk. In een watervergunning is eerder al vastgelegd hoe dat gebeurt.
 
Door de aanpassing van de waterkering is het nodig om ook de legger en het beleid van Delfland aan te passen. In de ‘legger Delflandsedijk’ worden de nieuwe ligging, vorm, afmeting, constructie en de ligging van de bijbehorende beschermingszone juridisch vastgelegd. Bovendien worden de Algemene Regels en de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk voor een deel aangepast. Zo houden wij de waterveiligheid in ons gebied op niveau en ons instrumentarium actueel.

Alle besluiten worden gepubliceerd in het Waterschapsblad (link invoegen). Daarna volgt een beroepstermijn van zes weken.
Overig nieuws
Vlietlanden onderzoekslocatie voor oeverbescherming en waterplanten

Langs het kanaal de Zweth legt Delfland in samenwerking met Natuurmonumenten nieuwe oeverbescherming aan om de Vlietlanden bij de Woudse Polder te beschermen tegen golfslag en zo afkalving tegen te gaan.
 
We richten over een lengte van 850 meter testvakken in met verschillende soorten oeverbescherming. Samen met de Radboud Universiteit kijken we welk type oeverbescherming het beste beschermt tegen golfslag door vaarverkeer. Tegelijkertijd onderzoeken wij wat de beste manier is om de hoeveelheid onderwaterplanten in ons gebied te doen toenemen.
 
Om de waterkwaliteit in ons gebied te stimuleren, werken wij aan een samenhangend netwerk van waternatuur. Daarbij zien wij dat onderwaterplanten zich onvoldoende ontwikkelen in onze wateren, terwijl die heel belangrijk zijn voor vissen en waterdiertjes. In de proefvakken in de Woudse Polder gaan wij daarom ook kijken onder welke omstandigheden deze planten het het beste doen. De kennis die we met dit onderzoek opdoen, helpt ons bij het maken van keuzes voor andere locaties.

De testvakken met oeverbescherming leggen we voor 1 maart aan. Half mei beginnen we met het aanplanten van de onderwaterplanten. Uiteraard houden wij hierbij rekening met het broedseizoen.
Voor de totale onderzoekperiode trekken we drie jaar uit.
Doorgeeftrofeeën Klimaatkrachtig wisselen van eigenaar

Tijdens de partnerbijeenkomst van Klimaatkrachtig op 14 januari jl. wisselden twee felbegeerde Klimaatkrachtig doorgeeftrofeeën van eigenaar! Met de trofee worden mooie initiatieven voor het klimaatbestendig maken van de buurt in het zonnetje gezet.

Woningbouwcorporatie Staedion en het Wellant college uit Rijswijk ontvingen tijdens de bijeenkomst de Klimaatkrachtig doorgeeftrofee van woningcorperatie Havensteder. Zij kregen deze trofee voor de klimaatadaptieve binnentuin voor een wooncomplex van Staedion in Den Haag. Leerlingen van de mbo-groenopleiding van het Wellant maakten het ontwerp- en onderhoudsplan voor deze binnentuin op basis van het programma van eisen van Staedion. Zo moest de tuin onder andere klimaatadaptief worden ingericht.

De tweede trofee die van eigenaar wisselde, was die van Tuincentrum Ockenburg: zij droegen deze over aan Duurzaam Den Haag voor hun inzet voor de actie Steenbreek en hun regentonnenacties.

De nieuwe trofee-houders zijn vereerd en gaven aan op hun beurt weer uit te kijken naar waardige opvolgers!
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.