Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 8 januari 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Beleidsnota Exoten
Op 7 januari heeft het college kennisgenomen van de Beleidsnota Exoten en besloten deze voor te leggen aan het algemeen bestuur. In de nota is vastgelegd hoe wij willen omgaan met exotische planten en dieren in ons beheergebied.

Exotische plant- en diersoorten zijn soorten die van nature niet voorkomen in Nederland. Sommige daarvan vormen een gevaar voor de waterkwaliteit, de aan- en afvoer van water via sloten en kanalen en/of de stabiliteit van onze dijken en kades.

In de Europese exotenverordening is vastgelegd dat provincies en het rijk verantwoordelijk zijn voor de preventie en beheersing van exoten die op de exotenlijst staan van de Europese Unie. Dat betekent in de praktijk dat zij zich inspannen om te voorkomen dat schadelijke exoten het land binnenkomen. Of zo snel mogelijk uit het milieu weghalen als ze toch binnenkomen en als dat niet lukt, verdere verspreiding tegengaan. Zie: exotenlijst Europese Unie. 
 
In Delflands gebied zien we het aantal exoten toenemen. Dan gaat het om exoten die op de
Unielijst staan, maar ook om andere soorten. Wanneer exoten een probleem vormen voor het waterbeheer neemt Delfland waar mogelijk ook zelf maatregelen. Op 13 februari besluit het algemeen bestuur van Delfland over de vaststelling van de nota.
Delfland komt goed uit Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2018

Het schoonmaken van rioolwater uit huishoudens en instellingen is een belangrijke taak van de waterschappen. Een taak die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en in toenemende mate ook aan een circulaire economie.

Elke drie jaar voeren de waterschappen een Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) uit. Hiermee maken zij inzichtelijk hoe hun zuiveringsbeheer ervoor staat en zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De bedrijfsvergelijking is een instrument om van elkaar te leren. Dat geldt niet alleen voor de zuiveringsprestaties en kosten, maar ook voor de resultaten op het gebied van milieu, innovatie en dienstverlening. De rapportage die over 2018 is verschenen laat zien dat de waterschappen het afvalwater steeds efficiënter en duurzamer zuiveren terwijl de kosten dalen. 
 
Ook Delfland heeft over de onderzochte periode goed gepresteerd: ten opzichte van 2015 en ten opzichte van het landelijk beeld. Wij hebben innovaties doorgevoerd waarmee zowel invulling is gegeven aan het optimaliseren van een van onze kerntaken -het zuiveren van afvalwater- als aan onze ambities om energie- en klimaatneutraal te worden. De komende jaren staan in het teken van masterplannen voor onze zuiveringen, waarin deze ambities en de uitdagingen voor toekomstbestendig zuiveringsbeheer samenkomen. De resultaten van de bedrijfsvergelijking worden meegenomen als input hiervoor. Klik hier voor de rapportage: https://bit.ly/2QrWm3f
Grotere duiker Lookwatering Den Hoorn (gemeente Midden-Delfland)

Onder de weg met de naam Lookwatering in Den Hoorn ligt een duiker (ondergrondse waterverbinding), die de watergang van het gemaal van de Harnaschpolder verbindt met het water van de waterloop Lookwatering.
 
De duiker is geplaatst vóór de bouw van het gemaal en blijkt bij hevige neerslag te klein om het water in de nieuwe situatie tijdig af te voeren. Hierdoor is sprake geweest van wateroverlast en hebben wij tijdelijke pompen geplaatst om dit verder te voorkomen.
 
Het college heeft nu besloten dat de duiker wordt vervangen door een groter exemplaar, waardoor de kans op wateroverlast aanzienlijk minder groot wordt. Uitvoering van de maatregel vindt naar verwachting begin 2021 plaats.
Overig nieuws
Optimalisatie vispaaiplaats Zeven Gaten De Lier
 
De afgelopen periode hebben wij werkzaamheden uitgevoerd bij vispaaiplaats Zeven Gaten, tussen Naaldwijk en de Lier. Door het plaatsen van een nieuwe visvriendelijke pompinstallatie kan het waterpeil hier beter worden geregeld. Daarmee creëren we de ideale omstandigheden voor paairijpe snoek om eitjes te leggen en voor jonge snoekjes om op te groeien.

De komende maanden wordt de nieuwe pompinstallatie getest, zodat de vispaaiplaats in het voorjaar weer kan worden gebruikt om de snoekenpopulatie binnen Delfland op peil te brengen. Een gezonde visstand is belangrijk voor de waterkwaliteit, voor de biodiversiteit en daarmee voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Vispaaiplaats De Zeven Gaten is in de periode 2012-2013 aangelegd. Dit in nauwe samenwerking met de eigenaar en beheerder Zuid Hollands Landschap.
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.