Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 20 december 2019

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

In de laatste vergadering van 2019 is de watervisie vastgesteld. De watervisie is een gespreksinstrument om het waterbelang in omgevingsvisies te brengen. Delfland zal dit gebruiken in de gesprekken met alle betrokken partijen om ons gebied verder voor te bereiden op de klimaatveranderingen. Namens de VVD heeft Fadime Örgü duidelijk aangeven dat de VVD dit een goed instrument vindt om met elkaar in gesprek te komen. Grote vraag is of dit in de praktijk ook gaat werken.
 
Ook heeft de vergadering ingestemd met het verduurzamen van de waterzuiveringsinstallatie Houtrust. Hiermee draagt Delfland bij aan duurzaamheid. Dit wordt in 6 jaar al terugverdiend door lagere kosten. Een duidelijk win-win! Namens de VV heeft Jurjen de Klerk wel aandacht gevraagd voor een lange-termijn duurzaamheidsagenda zodat dit niet elke keer adhoc gebeurt.
 
De VVD-fractie wenst u allen goede feestdagen en een gezond 2020.
In de laatste verenigde vergadering van 2019 heeft de fractie Ongebouwd ingestemd met de Watervisie. Gemeenten zijn bezig met het maken van hun omgevingsvisie en het is van groot belang en een uitgelezen kans voor Delfland om nu op voorhand onze watervisie in te brengen.

Tevens heeft de fractie voor het voorstel “Verduurzaming waterzuivering Houtrust” gestemd. Door biogas om te zetten naar groen gas draagt Delfland verder bij aan verduurzaming. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor deze klimaatinvestering moesten wij als Algemeen Bestuur snel tot besluitvorming komen.

Wij hebben tegen de Oudejaarsmotie gestemd over hopplanten in de patio van het Gemeenlandshuis. De motie bevatte ook nog een stukje geschiedenis en was ludiek bedoeld, maar wij vinden dat belastinggeld hier niet voor bestemd is.
Fractie Ongebouwd wenst u gezellige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2020!
Onze jeugddijkgraaf Jiska Taal neemt na 2 jaar afscheid van Delfland. Ze heeft vooral op scholen jongeren verteld wat het waterschap doet. AWP wenst haar succes bij haar verdere carrière.
 
Met grote meerderheid is de Watervisie aangenomen als gespreksinstrument met gemeenten en provincie. Het gaat een grote rol spelen in het gezamenlijk opstellen van ruimtelijke visies en daarvan afgeleide ontwikkelingsplannen.
Het zorgt ervoor dat in al deze plannen de wateropgave van Delfland gezamenlijk op doeltreffende wijze wordt opgelost.
 
De AWP is erg blij dat op AWZI-Houtrust een Groengasinstallatie wordt gebouwd en het afgevangen CO2 in vloeibare vorm verkocht gaat worden. CO2-vermindering is een van de speerpunten van de AWP en een goede stap op weg naar een klimaatneutraal Delfland in 2050.
 
De AWP-Kerstmotie om de Hopplant terug binnen de muren van Dellfand te brengen is met meerderheid van stemmen aangenomen. Historisch verantwoord en goed voor de hommels en bijen.
Op de laatste vergadering van 2019, stemt Water Natuurlijk van harte in met de Watervisie. In de Watervisie worden de gevolgen van hitte, droogte, bodemdaling en gezond en voldoende water zichtbaar gemaakt bij het maken van ruimtelijke plannen voor de verschillende gebieden van Delfland: de kust, de stad, de tuinbouw en de graslanden.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met onze leefomgeving als de woningnood met hoogbouw wordt opgelost of wat als er wordt voortgebouwd op het ‘ieder-huisje-een-tuintje’-model.

De Watervisie laat dat zien en gemeenten kunnen daarmee de belangen van water van het begin af aan meewegen bij het opstellen van hun omgevingsvisies.
 
Tevens is er besloten om de waterzuivering ‘Houtrust’ sneller te verduurzamen: er wordt energie bespaard, groen gas geproduceerd en CO2- uitstoot verminderd. Water Natuurlijk is blij met de voortvarende aanpak van Delfland.
 
Tenslotte wenst Water Natuurlijk eenieder prettige feestdagen en een goede start van 2020 toe.
Deze keer spraken we over de Watervisie waarmee het college in gesprek wil gaan met gemeenten over de op te stellen omgevingsvisies. Deze praatplaat biedt een schat aan informatie. Wij missen echter de visie van het waterschap op het gebied. Voor ons is het belangrijk dat we als waterschap duidelijk aangeven wat onze eigen ambities zijn, bijvoorbeeld als het gaat om bouwen in de duinen (niet doen) of om klimaatadaptatie (bij transities zorgen voor meer groen, meer water en goede wateropvang). Daarom hebben wij tegen deze Watervisie gestemd.

Wij hebben wel ingestemd met de plannen om de waterzuiveringsinstallatie Houtrust te verduurzamen door een groengasinstallatie, een Co2-vervloeiingsinstallatie en een warmtepomp. Wij vinden het belangrijk dat wij als waterschap zelf zoveel mogelijk doen aan het verduurzamen van onze installaties en gebouwen.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een heel groen en sociaal 2020.
Kijk op Facebook: PvdA Hoogheemraadschap Delfland:   http://bit.ly/PvdAHHD
Delfland heeft de watervisie aangenomen. Het is een uitstekend stuk dat, door o.a. de themakaarten, op een voortreffelijke wijze inzage geeft in het effect van verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden op het klimaat. De visie beschrijft hoe Delfland omgaat met zeespiegelstijging, neerslag, hitte, waterkwaliteit en bodemdaling.

Deze watervisie komt precies op tijd, want gemeenten kunnen deze goed meenemen in hun omgevingsvisies. Het CDA heeft gevraagd om deze visie verder uit te werken, samen met partners zoals LTO en gemeenten en inwoners.

Het CDA is ook blij met het besluit om groen gas te gaan produceren bij de zuivering Houtrust. Het past in het beleid om Delfland duurzaam te maken en de doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren. Het CDA wil dat ook reductie van andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas gerealiseerd wordt. Ook hebben we gevraagd om een materialenpaspoort op te stellen. Dit was de laatste vergadering van het jaar 2019.

Namens het CDA Delfland willen wij iedereen alvast goede Kerstdagen en een mooi en watervriendelijk 2020 toewensen.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube