Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 11 december 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Delfland stimuleert ook in 2020 klimaataanpassingen in eigen omgeving

Het college heeft besloten de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie ook in 2020 voort te zetten. Hiervoor wordt een bedrag van €500.000,- uitgetrokken. De regeling die mensen stimuleert maatregelen te nemen om hun buurt klimaatbestendig te maken, bleek de afgelopen drie jaar een groot succes.
Steeds meer inwoners, bedrijven en organisaties gaan zelf aan de slag met het vergroenen van hun perceel. De omgeving wordt daardoor niet alleen mooier, groen houdt ook regenwater langer vast zodat de kans op overlast door te veel of te weinig regenwater kleiner wordt.
 
Meer informatie over de regeling en tips met maatregelen die u zelf kunt nemen: www.hhdelfland.nl/subsidie of www.klimaatkrachtig.nl.
Delfland voor biodiversiteit

Delfland gaat zich actief inzetten om de biodiversiteit in het eigen gebied te ondersteunen. In 2020 wordt een actieplan opgesteld met maatregelen als het bloemrijker maken van dijken en onze bedrijfsterreinen, aangepast peilbeheer voor weidevogels, het aanleggen van een samenhangend netwerk van waternatuur en het ondersteunen van of aansluiten bij biodiversiteitsplannen van derden.
 
De verscheidenheid en populatieomvang van plant- en diersoorten staat wereldwijd onder druk. In Nederland hebben onder meer insecten en weidevogels het zwaar.
Delfland doet al veel voor de waternatuur.
Wij willen er met deze extra inzet voor zorgen dat kansen voor biodiversiteit in ons werk worden meegenomen. Hiervoor gaan wij ook met de gemeenten en andere partners in ons gebied in gesprek om te kijken waar wij samen maatregelen kunnen nemen.
 
Het college heeft  op 10 december ermee ingestemd dat Delfland zich aansluit bij het deltaplan voor het herstel van de biodiversiteit. Hierin werken terreinbeheerders, overheden, boeren, onderzoekers en particulieren samen aan een systeemverandering die moet leiden tot herstel van de biodiversiteit in ons land. Zie ook: Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Twee nieuwe gemalen in het Westland: Gemaal Dorppolder-Noord en Gemaal Van Luyklaan

Om de waterhuishouding in de Dorppolder en Oud- en Nieuw Wateringveldschepolder te verbeteren, voert Delfland diverse maatregelen uit. Een daarvan is het bouwen van een extra gemaal in de beide polders. Het extra gemaal in de Dorppolder dopen we tot 'Gemaal Dorppolder-Noord' en het extra gemaal in Wateringen gaat 'Gemaal Van Luyklaan' heten. In januari 2020 starten we met de bouw van gemaal Van Luyklaan. Meer hierover in overig nieuws. De bouwwerkzaamheden voor het gemaal Dorppolder-Noord starten in het voorjaar van 2020. Naar verwachting is het gemaal eind 2020 operationeel.
Privacybeleid Delfland geactualiseerd

Delfland verwerkt op verschillende manieren persoonsgegevens van inwoners, bedrijven en (keten)partners. Bijvoorbeeld bij het behandelen van een vergunningaanvraag of het melden van een incident. Hoe wij de privacy zoveel mogelijk willen beschermen wanneer wij deze gegevens verwerken, is vastgelegd in ons privacybeleid. Dit is onlangs geactualiseerd en in de D&H-vergadering van 10 december vastgesteld.
Overig nieuws
Maaien afgerond, sloten Delfland winterklaar

De afgelopen weken heeft Delfland sloten gemaaid: in totaal zo’n 1400 km. Wij doen dat jaarlijks, voorafgaand aan het natte seizoen. Het is belangrijk dat door de sloten, vaarten en kanalen het teveel aan water tijdig kan worden afgevoerd.

Als er te veel planten in het water zitten, kan dat als gevolg hebben dat het water niet snel genoeg kan worden weggepompt. Dat kan dan weer leiden tot wateroverlast. Maaien moet dus om de voeten en de bezittingen van de bewoners in ons gebied te beschermen tegen wateroverlast. Delfland maait met veel aandacht voor de waternatuur. Want een goede waternatuur is belangrijk voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit in ons gebied. En ook daar werken wij als waterbeheerder hard aan. Meer weten over het maaibeleid van Delfland? Lees: Nieuwsbericht maaien Delfland
Informatieavond nieuw gemaal Van Luyklaan, gemeente Westland

Langs de Van Luyklaan in Wateringen starten wij in januari met de bouw van een nieuw visvriendelijk gemaal. Op 16 december is er een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden bij Scouting Kwintsheul aan de Lange Wateringkade 50. Deze inloopavond is van 19:00 tot 20:00 uur.
 
Het gemaal komt in de Oud- en Nieuw-Wateringveldschepolder, tussen Kwintsheul en Wateringen. Het grootste deel van deze polder is bebouwd. Het bestaande gemaal naast Zwethkade Noord 1 heeft niet voldoende capaciteit om na piekbuien al het water tijdig uit dit gebied af te voeren. Hierdoor ontstaat soms wateroverlast. Na onderzoek is ervoor gekozen om een extra gemaal te bouwen.
 
Dit nieuwe gemaal wordt gebouwd tussen de Van Luyklaan, het fietspad en de waterkering. Er is maar beperkt ruimte voor de werkzaamheden. Door hier slim mee om te gaan en het maken van een veilige route voor fietsers en ruiters gaat de aannemer het werk veilig uitvoeren, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. 
 
In het gemaal wordt een vispassage gemaakt met visvriendelijke pompen. Zo kunnen vissen veilig het gemaal passeren zonder dat ze beschadigd raken. Dat is belangrijk voor de visstand in ons gebied en daarmee voor de waterkwaliteit. De werkzaamheden starten in januari 2020. In oktober 2020 wordt het project afgerond.
Delfland schaft precariobelasting af

Het bestuur van Delfland heeft besloten het heffen van precariobelasting met ingang van 1 januari 2020 te staken. Deze belasting werd in rekening gebracht voor het gebruik van percelen in eigendom van Delfland.

Sinds 2013 wordt het gebruik van onze percelen zoveel mogelijk geregeld in een huur- of koopovereenkomst in plaats van met de publiekrechtelijke precarioaanslag. Ook gaat de wetgeving voor het heffen van precariobelasting veranderen.
Redenen voor het algemeen bestuur om de precariobelasting buiten werking te stellen. Daarmee vermindert Delfland ook de regeldruk. De precariobetalers worden door de Regionale Belasting Groep per brief op de hoogte gesteld van deze wijziging.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.