Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 27 november 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Nieuwe waternatuur in Madestein, Den Haag

Delfland gaat in 2020 nieuwe waternatuur aanleggen in Den Haag in het gebied Madestein Witte Vlek. Het college heeft op 26 november 2019 ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar GEM Vroondaal voor de aanleg hiervan.
 
Om de waterkwaliteit te verbeteren, werkt Delfland aan een netwerk van ecologische waternatuur: natte ecologische zones (NEZ) die een samenhangend geheel vormen van kerngebieden, stapstenen en corridors. Eén van de nieuw te ontwikkelen locaties binnen het netwerk is Madestein Witte Vlek. Hier komen verschillende nieuwe waterplassen. De oevers worden natuurvriendelijk ingericht met paaiplaatsen, rietkragen en oevervegetatie. Zo kunnen vissen, amfibieën en kleine zoogdieren er goed leven.
De nieuwe waternatuur komt te liggen langs de Madepolderweg en de Escamplaan, tegenover de nieuwe wijk Vroondaal. Voor het aanleggen van deze NEZ zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van deze woonwijk. Dankzij deze samenwerking wordt vrijkomende grond opnieuw gebruikt. Deze hoeft dus niet te worden afgevoerd en dat scheelt vervoersbewegingen. Vrijkomende takken uit het gebied worden gebruikt als vissenbossen. De onderkant van een boom -met wortels- uit het gebied wordt ingericht als broedwand voor ijsvogels.
 
Zo werken wij slim samen en krijgt het gebied er weer een mooi en waardevol stuk waternatuur bij, dat bijdraagt aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit.
Natuurvriendelijke oevers werken

Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee aan het behalen van de doelen die zijn vastgesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat blijkt uit onderzoek van Delfland.
 
In natuurvriendelijke oevers groeien veel verschillende waterplanten, de oevers zijn rijk aan macrofauna en er zit meer jonge vis dan in “gewone” oevers. De ontwikkeling van de NVO’s binnen Delfland is nog niet optimaal. Dit komt onder meer doordat er nog steeds teveel gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen in het water zitten. Ook factoren als vraat en golfslag spelen een rol.

Bovendien is het netwerk van waternatuur waaraan Delfland werkt nog niet compleet: een samenhangend netwerk versterkt het positieve effect van natuurvriendelijke oevers. Delfland zet daarom ook de komende periode samen met gebiedspartners onverminderd in op het terugdringen van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het verbeteren van de omstandigheden in de watergangen en het verder ontwikkelen van het ecologisch netwerk. Rapport Evaluatie Effectiviteit Natuurvriendelijke Oevers
Ontwerp-watervergunning A16-Rotterdam

Het college heeft de ontwerp-watervergunning vastgesteld voor het watersysteem in de eindsituatie van de A16-Rotterdam.
 
Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De weg draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio. Om de A16-Rotterdam in te passen, moeten watergangen worden verlegd en stuwen en waterinlaten worden gemaakt.

Aannemerscombinatie De Groene Boog heeft daarvoor in opdracht van Rijswaterstaat een watervergunning aangevraagd bij Delfland. Het ontwerp voor deze vergunning is vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland en wordt door Rijkswaterstaat bekendgemaakt in de Staatscourant en regionale dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen.
Overeenkomst Blankenburgverbinding Maasdeltatunnel

Het college heeft op 26 november ingestemd met de Overeenkomst Blankenburgverbinding Maasdeltatunnel.
 
De Blankenburgverbinding is een project van Rijkswaterstaat. De nieuwe snelweg verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. De Maasdeltatunnel is een onderdeel van de nieuwe verbinding. Om de waterveiligheid, zowel tijdens de aanleg van de snelweg als in de definitieve situatie, op niveau te houden, heeft Delfland meerdere vergunningen opgesteld. Delfland en Rijkswaterstaat zijn in 2016 overeengekomen dat waterveiligheidsaspecten die niet in vergunningen kunnen worden geregeld, worden vastgelegd in een aparte overeenkomst.
Overig nieuws
750 keer de evenaar rond op gas uit rioolslib

Harnaschpolder, de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland, gaat groen gas produceren. Dit gas wordt geleverd aan de transportsector en is jaarlijks goed voor het vergroenen van 30 miljoen kilometer wegtransport. Dat is 750 keer met een vrachtwagen duurzaam de evenaar rond!
 
Delfland en Delfluent Services hebben hiervoor op afvalwaterzuivering Harnaschpolder een installatie gebouwd die biogas – dat vrijkomt bij het vergisten van slib uit rioolwater – omzet naar gas van aardgaskwaliteit. Tijdens de bijeenkomst ‘Harnaschpolder op groen’ op 28 november a.s. wordt deze installatie officieel geopend. Na de opening wordt de zuivering met licht één avond letterlijk in het groen gezet.
Bijzondere Kruikiuskaart weer terug bij Delfland

Op 21 november 2019 heeft hoogheemraad Manita Koop de Kruikiuskaart onthuld, samen met Pieter-Jan Hofman lid van de Verenigde Vergadering van Delfland en initiatiefnemer van het tentoonstellen van de kaart.
 
De kaart was langere tijd gearchiveerd vanwege de eerdere verbouwing van het Gemeenlandshuis, maar hangt nu weer in de ontvangsthal van ons hoofdkantoor aan de Phoenixstraat in Delft.
De Kruikiuskaart is mede zo bijzonder omdat de broers Nicolaas en Jacob Kruikius met de beperkte middelen van hun tijd een kaart van het gebied van Delfland maakten die in nauwkeurigheid en gedetailleerdheid niet onderdoet voor de huidige topografische kaarten.
 
Door die nauwkeurigheid en gedetailleerdheid is een schat aan gegevens bewaard gebleven over de geografische situatie binnen het Hoogheemraadschap van Delfland in de 18e eeuw.
Alle watergangen, waterwerken, wegen, paden, percelen, bebouwing, steden, dorpen, gehuchten, polders en ambachten die er toen waren, zijn op de kaart ingetekend. Opvallend is dat de hoofdstructuur van watergangen en waterkeringen binnen Delfland sindsdien niet wezenlijk is veranderd.
 
Met deze QR-code kijk je door de actuele kaart naar de Kruikiuskaart uit 1712: 
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.