Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 22 november 2019

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Op initiatief van de PVDA stond het Gemeenlandshuis open voor belangstellenden uit het gebied van Delfland. De gasten werden verwelkomd door Lobke Zandstra, lid van de PvdA fractie. Zij kregen uitleg over de werkzaamheden van het waterschap en konden op de publieke tribune de beraadslagingen van de Verenigde Vergadering volgen. Door middel van een evaluatieformulier werden hun indrukken opgehaald.   

In 2020 blijven de tarieven gemiddeld gelijk. Ook werd stilgestaan bij de doorwerking van de Watervisie van Delfland, die nog moet worden omgezet in uitvoeringsprogramma's. Dit is voor de PvdA een wezenlijk element in de sturing en controletaken van de VV. Ook willen we beter zwemwater. 

Voor de verlenging van de overeenkomst voor de muskusrattenbestrijding kiest de PvdA voor de meest humane aanpak, waarbij zo snel mogelijk de veiligheid van de dijken wordt verzekerd en de rattenpopulatie zich niet meer kan opbouwen. 
 
Kijk op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delfland:   http://bit.ly/PvdAHHD
Deze maand hebben wij de begroting 2020 van Delfland uitgebreid besproken in een gezamenlijke commissie en in de Verenigde Vergadering. De VVD heeft ingestemd met de begroting. Belangrijk punt van de VVD om de lasten te bevriezen, is hierin opgenomen.

Daarnaast heeft de VVD gepleit om een lange-termijninvesteringsagenda op te stellen om beter zicht te krijgen op toekomstige uitgaven. Het college heeft dit toegezegd.

Ook is de breed-gedragen motie van de VVD voor klare taal door het college overgenomen. Deze motie betekent dat de Klare Taal-richtlijnen wordt ingevoerd voor publieksteksten, verordeningen en regelgeving. Klare Taal gaat om ambtelijk taal te vermijden en op B1-taalniveau te communiceren, zodat dit voor iedereen te begrijpen is.

Het bestuur heeft ook besloten om de precariobelasting af te schaffen. De VVD is een groot voorstander van het schrappen van regels en belastingen, dus dit is uitstekend besluit.
De Cruquiuskaart is weer in volle glorie terug in het gemeenlandshuis. Rond het middaguur werd dit historisch erfstuk onthuld met dank voor hun inspanningen door Pieter-Jan Hofman en Manita Koop.

Fractie Ongebouwd heeft tevreden ingestemd met de eerste begroting van het nieuwe college.
In overeenstemming met de voornemens in het Bestuursakkoord blijven de lasten voor ingezetenen en bedrijven gelijk en wordt de schuldenlast verder teruggedrongen.

De motie ‘Energie voor Delfland’ kreeg niet de steun van onze fractie, omdat wij deze motie overbodig achten. Eerder is een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat Delfland in 2025 energieneutraal is en wij hechten eraan de energiestrategie te volgen die is vastgesteld en ingezet in december 2018, in navolging van deze motie.

Delfland moet zich op de eerste plaats richten op haar kerntaken. We kunnen mét het college concluderen dat Delfland al veel inzet pleegt op het gebied van energiewinning en besparing.  
Met een amendement op de Begroting wilde de AWP de waterschapsbelasting, die inwoners samen teveel betalen, reserveren om inwonerstarief in 2020 te dempen. Helaas geen steun van de andere fracties.
Hoogheemraad Financiën zei wel toe om in 2020 te kijken naar eerlijkere kostentoedeling aan categorie Ingezetenen. Volgend jaar bekijken hoe de watersysteembelasting uitpakt en werken aan voorstel dat ook geldt voor de andere categorieën.

Met de AWP-motie Tariefdifferentiatie wilden we samen met PvdA, WN, CU/SGP, 50+ en Natuurterreinen, de dijkgraaf extra steun geven in de UvW-vergadering op 13 december.
Motie is aangehouden onder toezegging dat hij zijn uiterste best zal doen om de strekking van de AWP-motie te doen landen in de belastingaanpassing.

De AWP heeft ingestemd met continueren van gezamenlijke bestrijding van muskusratten in 6 waterschappen. We drongen aan op efficiënt gebruikmaken van kennis en ervaring van muskusrattenvangers, door integrale aanpak van plaagsoorten, zoals bever en rivierkreeftje, en kregen brede steun.
50PLUS heeft ingestemd met de begroting 2020 met dank aan de opstellers daarvan. Waardering dat het is gelukt het tarief niet te laten stijgen en er toch nog steeds sprake is van een aflopende schuldpositie.

50PLUS waarschuwt wel voor de externe invloeden die kunnen leiden tot vermindering van de koopkracht van de ingezetenen en daardoor gevolgen kunnen hebben voor het niet kunnen innen van de belastingen (b.v. hogere energie belasting en de lage rekenrente). Gepleit wordt alle ontwikkelingen die hierop betrekking hebben kritisch te volgen.

Ook heeft 50PLUS ingestemd met verlenging van het contract om muskusratten te bestrijden. Veiligheid heeft hier prioriteit voor de diervriendelijkheid.
Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting van 2020. In dit plan staan mooie doelen voor de leefbaarheid van het gebied en blijft het belastingtarief voor de bewoners gelijk.

Belangrijke thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie worden verbonden met alle werkterreinen van het waterschap. Dit betekent dat bijvoorbeeld wordt bekeken hoe de biodiversiteit kan toenemen bij het onderhoud van dijken. Hetzelfde geldt voor activiteiten om schoon, gezond, levend en voldoende water te realiseren.

Op initiatief van ‘Natuur’ is een motie aangenomen om meer te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld door op elk gebouw van het waterschap zonnepanelen te installeren. Immers, vanwege het klimaatakkoord en de energietransitie, staan we voor enorme opgaven. Delfland is een uitgelezen partner om hier een behoorlijke steen aan bij te dragen. Ook is de ambitie om duurzaam in te kopen verhoogd met het doel om dit in 2023 volledig voor elkaar te hebben.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube