Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 13 november 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Watervisie: instrument voor gesprek over waterbelang 

Het college heeft op 12 november ingestemd met de Watervisie; een van de producten die Delfland ontwikkelt in het kader van de Omgevingswet. De Watervisie maakt duidelijk welke gevolgen ontwikkelingen hebben voor het waterbelang en welke opgaven die ontwikkelingen met zich meebrengen. Delfland gebruikt de Watervisie in eerste instantie bij gemeenten. Gemeenten waarmee al gesprekken zijn gevoerd, geven aan dat het een goed instrument is om het samen over het waterbelang te hebben. 

De Watervisie bestaat uit een watervisiekaart en een set onderliggende kaarten. Het uitgangspunt van de Watervisiekaart is het gebied van Delfland. De onderliggende kaarten zijn opgavekaarten met verschillende toekomstperspectieven per deelgebied van Delfland, onderverdeeld in de typische gebieden glas, gras, stad en kust. 

Per type gebied is gekeken naar de opgaven die zich daar voordoen. Bijvoorbeeld de gevolgen van bodemdaling, meer extreme neerslag, hitte, droogte en zeespiegelstijging. Op basis van de verschillende opgaven zijn toekomstperspectieven uitgewerkt, bijvoorbeeld voor de manier waarop de woningbouwopgave wordt ingevuld. De Watervisie biedt zo concrete handvatten tijdens de vorming van omgevingsvisies over de leefomgeving.

De Watervisie wordt op 19 december ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. 
Samen met gemeente Westland werken aan stevige dijken

In 2020 gaat Delfland de keringen onder twee wegen in Westland weer op hoogte brengen. Wij combineren de werkzaamheden hiervoor met onderhoud aan de weg door de gemeente. Op 12 november heeft het college ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken hierover zijn vastgelegd.

Het gaat om de keringen onder de Lange Wateringkade in Kwintsheul en de Arendshorst in Honselersdijk. De werkzaamheden aan de Lange Wateringkade zijn voorzien in februari 2020. De start van de werkzaamheden voor Arendshorst is gepland voor het najaar van 2020. 

Door werk met werk te maken, wordt de overlast voor omwonenden beperkt en besparen wij op de kosten voor voorbereiding en uitvoering. Voorafgaand aan de werkzaamheden gaan wij met de omwonenden in gesprek tijdens een informatiebijeenkomst.
Overig nieuws
Ook laatste snoekjes uit vispaaiplaats 

Afgelopen weekend hebben vrijwilligers van hengelsportvereniging GHV/Groene Hart ons geholpen om nog voor de winter ook de laatste snoekjes op te vissen uit de vispaaiplaats bij het Oranjekanaal. In mei werden hier al zo’n 2000 jonge snoekjes overgezet, maar er zijn altijd achterblijvers. De vrijwilligers hebben er maar liefst 175 gevangen en ook die zijn nu op hun plek.
 
Naast snoeken werden er baarzen, giebels, karpers en palingen opgevist en samen met de snoeken overgezet naar het Oranjekanaal. Andere soorten zoals de winde en blankvoorn zijn teruggezet in de paaiplaats.
 
Delfland streeft naar veel verschillende soorten vis in het water. Een evenwichtige visstand draagt bij aan schoon en helder water. We zien dat de snoek wel wat hulp kan gebruiken en die bieden we onder andere met vispaaiplaatsen; een soort kraamkamers die de goede omstandigheden bieden voor voortplanting en opgroeien.
Gemaal Hofweg wint Gemalenpluim 2019

Op 1 november nam hoogheemraad Manita Koop voor Delfland een bijzondere onderscheiding in ontvangst: de Gemalenpluim 2019. De Gemalenpluim is een onderscheiding die in 2015 in het leven is geroepen door de Nederlandse Gemalenstichting om eigenaars die zorgvuldig omgaan met waardevolle gemalen in het zonnetje te zetten. Delfland ontving de prijs voor de bijzondere renovatie van gemaal Hofweg: http://www.hhdelfland.nl/gemalenpluim
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.