Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 2 oktober 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Programma Aanpak Stikstof: hoe raakt het Delfland?

Het is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn van de PAS-uitspraken (Programma Aanpak Stikstof) op projecten van Delfland. De uitspraak van de Raad van State heeft projecten waarvoor de vergunningprocedure al is doorlopen niet op slot gezet. Hierdoor liggen er bij ons nog geen projecten stil. Bij de projecten in voorbereiding is nu echter toestemmingsverlening van de provincie nodig.
 
Hiervóór vielen de projecten en activiteiten van Delfland over het algemeen onder de drempelwaarde en waren daarom vrijgesteld van een vergunning. Bij onze projecten gaat het doorgaans om tijdelijke emissies (door aan- en afvoer van bouwmaterialen) waarbij na realisatie sprake is van een lagere emissie, nul-emissie of zelfs het vastleggen van stikstof: denk aan natuurvriendelijke oevers.
 
Het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan’ zoals verschenen op 25 september jl. stelt dat toestemmingsverlening voor deze categorieën op zo kort mogelijke termijn weer moet worden opgestart. Wij zijn blij met dat advies, want als toestemming lang uitblijft, komen ook bij ons projecten stil te liggen. Het is nu aan de minister van LNV om dit advies in overleg met de Kamer om te zetten in concrete besluitvorming met bijbehorende maatregelen.
Maasdeltatunnel: ontwerpwatervergunning, ontwerpleggerwijziging en ontwerpbeleidsaanpassing ter inzage
 
Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 1 oktober 2019 besloten om de ontwerpwatervergunning voor de Maasdeltatunnel, het ontwerpbesluit van de partiële leggerwijziging Delflandsedijk én het ontwerpbesluit van de partiële wijziging in de Algemene Regels en de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk ter inzage te leggen. Deze moeten er samen voor zorgen dat de waterveiligheid op orde zijn als de tunnel is aangelegd.
 
De Maasdeltatunnel maakt onderdeel uit van de Blankenburgverbinding: de nieuwe autosnelweg die Rijkswaterstaat gaat aanleggen tussen de A20 en de A15. Omdat de Maasdeltatunnel invloed heeft op de waterveiligheid en de waterhuishouding vraagt het bouwconsortium BAAK hiervoor namens Rijkswaterstaat vergunningen aan bij Delfland.

Om de waterveiligheid in Delfland op het juiste niveau te houden, wordt de primaire kering Delflandsedijk lokaal aangepast. De watervergunning regelt hoe de waterkering wordt uitgevoerd. De aanpassing van de waterkering vergt ook een leggerwijziging in de legger Delflandsedijk. Bovendien worden de Algemene Regels en de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk voor een deel aangepast. De stukken bij dit besluit worden ter inzage gelegd en zijn vanaf volgende week te vinden via http://www.bekendmakingen.nl
 
Overig nieuws
Vlnr dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt, Paul Janssen (projectdirecteur Rotterdamsebaan) en Watergraaf Erik de Ridder
Dijkgraaf en Watergraaf bezoeken Molenvlietpark / Rotterdamsebaan

Watergraaf Erik de Ridder van De Dommel bracht een bezoek aan ons gebied. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt nam hem onder andere mee naar het Molenvlietpark. Dit park wordt aangelegd naast de Rotterdamsebaan en wordt op ons verzoek zo ingericht dat het kan fungeren als waterberging. Deze kan straks maar liefst 60.000m3 water tijdelijk vasthouden wanneer dat nodig is. Bij de waterberging wordt ook een vispaapiplaats aangelegd. Met het park wordt een deel van het extra asfalt dat de Rotterdamsebaan met zich meebrengt gecompenseerd. Zo maken wij werk met werk in ons drukke gebied.
Buitenzwemseizoen officieel gesloten

Het buitenzwemseizoen zit erop. Op 30 september zijn wij gestopt met de tweewekelijkse controles van de waterkwaliteit op de zwemwaterlocaties in ons gebied. Binnenkort starten wij met de evaluatie.

De hoofdrol was dit jaar weggelegd voor de zwemplas in Delftse Hout. Daar zijn wij eind 2018 begonnen met het uitvoeren van maatregelen die samen de overlast door blauwalg moeten terugdringen.

Afgelopen weken hebben wij nog gebaggerd en daarmee zijn de werkzaamheden bijna afgerond. De nieuwe natuurvriendelijke oevers en het drijvend groen hebben een jaar of drie nodig om tot volledige wasdom te komen. Maar zij zagen er deze zomer al prachtig uit. Kijk maar:
Wereldwijd doen organisaties mee aan de Tetris Challenge: de inhoud van hun voertuig, inclusief personen, uitgestald op de grond, zodanig dat het mooi in elkaar past. Onze handhavers werden ook uitgedaagd. Dus daar liggen ze dan: de ogen en oren van onze organisatie.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.