Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 27 september 2019

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

De Verenigde Vergadering heeft unaniem ingestemd met het peilbesluit Delflands Boezem. Water Natuurlijk heeft in de voorafgaande commissievergadering waardering uitgesproken voor de integralere benadering en nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de belangen van natuur, weidevogels, bodemdaling en klimaat bij toekomstige peilbesluiten.
 
Ook de Bestuursrapportage 2019 kon na de uitgebreide gedachtenwisseling in de commissie zonder discussie in de VV worden vastgesteld. In de commissie hebben we de voortzetting van de succesvolle stimuleringsregeling voor klimaatadaptieve maatregelen van harte ondersteund en hebben we een voortvarende aanpak van het verkleinen van de forse “klimaatvoetafdruk” van Delfland bepleit.
 
Water Natuurlijk is blij dat er voor de noodzakelijke aanpassing van de op dit moment slecht functionerende vispassage Aalkeet Binnen- en Buitenpolder gekozen wordt voor een beproefde visvriendelijke oplossing. Na de gedegen voorbereiding en uitgebreide technische onderbouwing was hiervoor brede steun in de VV.
Op verzoek van de PvdA heeft Delfland de Wet Aanpak Schijnconstructies opgenomen in het jaarlijkse controleplan van de accountant. Belangrijk, omdat zo beter zal worden gelet op misstanden in de arbeidsvoorwaarden van aannemers en leveranciers.

De PvdA heeft het college verzocht een lange termijn visie te ontwikkelen voor het boezempeil: de waterstanden in het hoofdstelsel van grachten en vaarten. Zo kan vanwege bodemdaling en klimaatverandering beter worden geanticipeerd op noodzakelijke verandering van het waterpeil of mogelijk peil op maat toepassen langs lage kades in bijvoorbeeld Maassluis of Delft.

We zijn verontrust over de recente inschattingen van het IPCC over de rijzing van de zeespiegel. Door alle voorgenomen bouwplannen aan de kust, bijvoorbeeld bij Scheveningen, kan de kustveiligheid afnemen. Daarmee zouden toekomstige generaties worden opgescheept met hoge kosten. De laatste berichten hierover dwingen tot volle waakzaamheid.
 
Te gast zijn bij de raad? Kijk op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delflandhttp://bit.ly/PvdAHHD
De afgelopen periode is in de commissie uitgebreid gesproken over de bestuursrapportage (BURAP). Dit is de halfjaarlijkse aanpassing van de begroting. Het goede nieuws is dat er geen verrassingen in de BURAP zaten, wel ziet de VVD ruimte voor verbetering van de prestatie-indicatoren. VVD-hoogheemraad Peter Ouwendijk gaat hiermee aan het werk. Uiteindelijk was dit een hamerstuk in de Verenigde Vergadering.
Verder is er uitgebreid gesproken over de vispassage Aalkeet Binnen- en Buitenpolder. Delfland heeft zich gecommitteerd aan het verbeteren van vismigraties en deze polders zijn een belangrijk opgroeigebied voor paling. Gemalen zijn hier een barrière in en dit voorstel is om de vismigratie daar te verbeteren. Hoewel dit een dure aanpassing is, heeft de VVD met een meerderheid van de vergadering ingestemd met het voorstel. Wel heeft VVD-woordvoerder Fadime Örgü aangedrongen om te zorgen voor een beter afwegingskader bij dit soort voorstellen.
Ongebouwd heeft tegen het voorstel gestemd over Vismigratie in de Alkeet Binnen- en Buitenpolder. Daarmee was een bedrag gemoeid van € 1.083.000,-  Hierbij moeten nieuwe pompen de bestaande van het Aalkeetgemaal vervangen ten behoeve van de vismigratie, terwijl die nog maar 10 jaar oud zijn. Dit valt niet uit te leggen, want normaliter gaan pompen tientallen jaren mee. Alleen al daarmee was een bedrag gemoeid van € 555.000,-
Als er in het gemaal oude pompen hadden gestaan hadden wij er anders tegenaan gekeken, maar dit is gewoon kapitaalsvernietiging. Wij hebben daarover dan ook een motie ingediend. Vooropgesteld: Ook Ongebouwd vindt vismigratie belangrijk, maar wij wilden een duidelijk signaal afgeven dat ook hier verantwoord met belastinggeld moet worden omgegaan. Ook hebben we ingebracht, dat bij innovatieve of risicovolle projecten altijd alle mogelijkheden van cofinanciering en subsidies aangewend moeten worden. Daarom had een combinatie met daar het lopende Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland (natuurcompensatie Blankenburgtunnel) voor de hand gelegen.
De Verenigde Vergadering (VV) heeft het voorstel goedgekeurd voor de aanpassing van de vispassage tussen de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder. Deze verbetering was noodzakelijk aangezien de in 2011 aangelegde vispassage technisch niet meer functioneert, waardoor vissen de migratie niet overleven. Deze vispassage vormt een essentiële schakel in het netwerk van vismigratievoorzieningen binnen Delfland. De Aalkeet Binnen- en de Aalkeet Buitenpolder vormen samen een belangrijk leefgebied voor vissen, vooral voor de aal. Met deze verbeterde vispassage zorgt Delfland voor een betere ecologische waterkwaliteit en daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De Partij voor de Dieren steunt het voorstel, maar ziet graag betere viswerende maatregelen bij visonvriendelijke gemalen en pompen, zodat vissen niet meer verhakseld worden.

Het hamerstuk "Bestuursrapportage 2019" werd unaniem vastgesteld. Hiermee komt definitief een einde aan de bestuursperiode van het vorige college.
De AWP is blij dat de problemen sinds 2011 met de bestaande vispassage bij de Aalkeet binnen- en buitenpolder eindelijk wordt aangepakt. De pompen zijn niet visvriendelijk, vermalen passerende vis en de aangelegde vispassage werkt niet zoals bedoeld. Wij kunnen de redenering voor de voorgestelde keuze goed volgen. Immers, de Delflandse vislift werkt - er zwemt vis doorheen - en is al bij meer gemalen toegepast.
Er is echter een innovatieve vislift die alle migrerende vis in soort en maat registreert en ook een hoogteverschil van 3 meter aan kan.
Waarom nu zo'n haast en niet de tijd genomen om echt te onderzoeken of die nieuwe vislift hier kan worden toegepast ? Dan hoeven pompen niet voortijdig te worden vervangen en wordt vismigratie volledig gemonitord. De VV koos nu voor de eigen Delflandse vislift, onvolledige vismonitoring en vervroegde afschrijving van pompen. Helaas.
Als enig bespreekpunt is de “vismigratie Aalkeet- Binnen en Buitenpolder aan de orde geweest. 50PLUS heeft met het voorstel, aanpassing van de gemalen om te voorkomen dat er nog langer vissen beschadigd worden, ingestemd. Dat daarmee ruim 1 miljoen euro voor nieuwe pompen e.d. is gemoeid is wel even slikken, temeer daar op de vorige investering nog een bedrag van meer dan € 550.000 moet worden afgeschreven. Helaas wordt ook hier de vis duur betaald.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube