Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 7 augustus 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Vis vanuit Aalkeet Binnen- en Buitenpolder makkelijker naar hoger gelegen water
De Aalkeet Binnen- en de Aalkeet Buitenpolder, gelegen in de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland, vormen een belangrijk paai-, opgroei- en leefgebied voor vis. Een goede verbinding voor vis tussen deze polders en ons hoger gelegen boezemwater is belangrijk voor de ecologie en de waterkwaliteit in ons gebied.

Daarom is in 2011 bij het gemaal van de Aalkeet Buitenpolder in de gemeente Vlaardingen een vispassage aangelegd. Dit was een van de eerste visvoorzieningen in ons gebied én in Nederland. Op basis van de kennis en ervaring die wij inmiddels hebben opgedaan is duidelijk dat deze vispassage beter kan.

Vanwege het belang van deze verbinding - onder meer voor het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) - legt het college in september 2019 een voorstel voor aan het algemeen bestuur van Delfland voor het uitrusten van het gemaal met visvriendelijke pompen en het aanleggen van een betere vispassage. Deze is onder meer belangrijk voor doelsoorten als de aal en de driedoornige stekelbaars.

Ontwerpwatervergunning Hollandtunnel
Het college heeft ingestemd met de ontwerpwatervergunning voor de aanleg van de Hollandtunnel. De Hollandtunnel maakt onderdeel uit van de Blankenburgverbinding die wordt aangelegd door Rijkswaterstaat. Deze verbindt de A20 met de A15 via de Maasdeltatunnel die onder het Scheur doorloopt.

De aanleg van de Hollandtunnel heeft gevolgen voor de waterkeringen en waterhuishouding ter hoogte van de Zuidbuurt in Vlaardingen. Daarom heeft bouwcombinatie BAAK namens Rijkswaterstaat een watervergunning aangevraagd bij Delfland. De ontwerpwatervergunning is goedgekeurd door Dijkgraaf en Hoogheemraden en ligt van 16 augustus tot en met 26 september 2019 ter inzage.

Waterpeil Delflands boezemgebied onder de loep genomen
Door het handhaven van het waterpeil in sloten, vaarten en kanalen voorkomt Delfland overlast door te veel of te weinig water. Wat het juiste waterpeil is, is per gebied verschillend en wordt zo goed mogelijk afgestemd op de belangrijkste gebruiksfuncties in een gebied.
Het gewenste waterpeil leggen wij vast in een peilbesluit. Peilbesluiten worden regelmatig geactualiseerd. Ook daarbij worden alle belangen zorgvuldig afgewogen. De boezem is het grootste en belangrijkste peilgebied van Delfland. Het is het hoofdstelsel van kanalen, vaarten en sloten waarover wij water afvoeren bij regen en aanvoeren bij droogte. De boezem en enkele aangrenzende peilgebieden zijn recent geanalyseerd. Onder andere met betrekking tot grondwateroverlast en drooglegging. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het boezempeil.
Voor enkele kleinere peilgebieden wordt het waterbeheer verbeterd door een kleine peilverhoging. Ook is de begrenzing van een aantal peilgebieden geactualiseerd.
Bij het opstellen van het peilbesluit zijn de belanghebbenden betrokken. Het ontwerpbesluit heeft vervolgens van 11 februari tot en met 25 maart 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college stemt daarom in met het voorgenomen peilbesluit en legt het op 26 september 2019 voor aan de verenigde vergadering.

Ontwerpwatervergunning Kijkduin-Bad
Kijkduin-Bad is in ontwikkeling. Eén van de ontwikkelingen is de bouw van een nieuw winkelcentrum met appartementen en een parkeergarage. Deze vindt plaats in de waterkering. De waterveiligheid blijft hierbij in stand. Delfland heeft onder meer voorwaarden gesteld aan de locaties waar het vrijgekomen zand wordt neergelegd. Deze worden vervolgens zo ingericht dat zij passen in het duinlandschap. Het college heeft ingestemd met de ontwerpwatervergunning voor de werkzaamheden. Deze ligt na publicatie gedurende zes weken ter inzage.

Werk met werk aan de Zuidersingel in Berkel en Rodenrijs
De gemeente Lansingerland start dit najaar met de eerste werkzaamheden ten behoeve van een wegreconstructie aan de Zuidersingel in Berkel en Rodenrijs. De gemeente en Delfland grijpen de gelegenheid aan om samen ook het waterbeheer op deze locatie te verbeteren. Hierdoor kunnen wij de waterpeilen beter beheren en wordt de kans op wateroverlast kleiner.
Hiervoor is een maatregelenpakket opgesteld dat onder meer bestaat uit het aanpassen van stuwen, duikerverbindingen en waterinlaten.
De werkzaamheden kennen drie fases. De werkzaamheden aan het watersysteem worden uitgevoerd in 2019 en 2020. Het college van Delfland heeft vandaag ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de uitvoering.
 

Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.