Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 24 juli 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Baggerwerkzaamheden weer hervat
Eind vorig jaar hebben we het baggeren van onze watergangen moeten stilleggen. Er was een verdenking van PFOS in het baggerslib. Een norm voor het verwerken van het baggerslib met deze stof ontbrak. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen bepaald voor PFOS in grond en bagger. Dat is goed nieuws. Bij concentraties onder deze grenzen kunnen gemeenten de bagger weer ontvangen op de oevers of in een depot. We hebben de baggerwerkzaamheden weer hervat. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het namelijk nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn.
Waterklimaatplan Westland
Water speelt een belangrijke rol in gemeente Westland. We bevaren het, wonen ernaast en zwemmen erin en kweken er bloemen en groenten mee. Om al het water in de leefomgeving in goede banen te leiden, beheren gemeente Westland en Delfland het samen. Hoe we de komende jaren samen toe willen werken naar een klimaatbestendig waterbeheer in Westland, hebben we verwoord in het Waterklimaatplan Westland 2019-2022.
 
Er is werk aan de winkel. Kunnen we de kwaliteit van het water in sloten en vaarten verbeteren ten gunste van natuur en milieu? Hoe kunnen we de omgeving zo inrichten dat overlast door weersextremen beperkt blijft? Een ding is zeker, de benodigde ruimte voor uitbreiding van het watersysteem is schaars en kostbaar. We gaan inzetten op meer samenwerking tussen waterbeheerders en -gebruikers. En op meer bewustwording onder watergebruikers zodat er op alle fronten slimmer en duurzamer met water wordt omgegaan.
 
Het college van Delfland en van de gemeente hebben het beleidsplan vastgesteld. Op 24 september 2019 stelt de gemeenteraad van Westland het plan definitief vast. Daarna gaan we een jaarlijks te actualiseren uitvoeringsprogramma uitwerken. Hierin staan welke maatregelen we gaan uitvoeren en welke rol de beide overheden hebben.
Overig nieuws
Delfland bestrijdt blauwalg Delftse Hout
Op maandag 22 juli zijn wij begonnen met het bestrijden van blauwalg in de zwemplas Delftse Hout in Delft. Daarmee hopen wij de plas gedurende de rest van de zomervakantie te vrijwaren van een negatief zwemadvies.
Samen met de gemeente Delft werken wij aan het verbeteren van het ecologisch evenwicht in de plas, zodat overlast door blauwalg in de toekomst structureel minder vaak voorkomt. Hiervoor hebben wij natuurvriendelijke oevers aangelegd en drijvend groen, zijn nieuwe waterverbindingen gemaakt voor de doorstroming en ondiepe geulen waarin onder meer jonge vis kan schuilen. Dit najaar ronden wij de werkzaamheden af met baggeren en het herplanten van groen.
 
Met de nu ingezette behandeling hoopt het college op een fijne, probleemloze zwemzomer voor recreanten uit Delft en omgeving. Zodra de plas weer open is, laten wij dat weten op onze website en via ons twitteraccount. Voor meer informatie over de kwaliteit van zwemwater:
www.zwemwater.nl
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.