Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 9 juli 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Droogte 2018 geëvalueerd
De zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Er was op veel plekken sprake van watertekorten en de waterschappen en Rijkswaterstaat waren genoodzaakt om verschillende maatregelen te treffen.

Delfland werkt actief mee aan het Deltaprogramma Zoetwater waarin maatregelen worden genomen die zijn gericht op het voorkomen van een potentieel watertekort en het beperken van de gevolgen. Zo zijn afgelopen jaren de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) vergroot en zijn via Slim Watermanagement bovenregionale redeneerlijnen opgesteld om in tijden van waterschaarste Nederland te voorzien van voldoende zoetwater.

Uitgevoerde evaluaties laten zien dat deze maatregelen zich de afgelopen zomer bewezen hebben; ook voor Delfland. Door grote, gezamenlijke inspanningen van de waterbeheerders is het gelukt om de schade relatief beperkt te houden.

Net genoeg zoetwater voor Delfland
Wel was de wateraanvoer voor Delfland in de droge zomer van 2018 maar nét voldoende om de van zoetwater afhankelijke functies te kunnen bedienen. De lente van 2019 is droger gestart dan gemiddeld. Maar het wisselvallige weer van mei en juni heeft het neerslagtekort verkleind. In het westen van Nederland en binnen Delfland ervaren we hierdoor nog geen knelpunten. Delfland monitort de situatie nauwlettend.
Overig nieuws

Jiska Taal (16) is de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf
Jiska Taal is gekozen als nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt installeerde Jiska in de Verenigde Vergadering van Delfland voor de periode van een jaar tot voorzitter van het landelijk jeugdwaterschap. Haar voorganger Anna Spijkervet van Waterschap Drents Overijsselse Delta droeg de keten na de benoeming aan Jiska over.
 

Jiska is vanaf 2018 jeugdbestuurder bij Delfland en lid van het landelijk jeugdbestuur. Het komende jaar gaat ze als voorzitter het jeugdwaterschap aansturen. Na ruim een jaar als jeugdbestuurder heeft ze veel zin in het voorzitterschap. Eerst heeft ze nog een ‘tussenjaar’ en gaat ze de komende tijd aan de slag voor de Unie van Waterschappen om video’s en andere content te bedenken en te maken voor de social media kanalen. Jiska gaat zich bij Delfland meer verdiepen in onderwerpen als hydrologie en ecologie. Dat zal deels binnen zijn, maar ook buiten in de natuur.

Lees meer: Jiska Taal (16) is de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf

Kunstmest uit afvalwater
Zuiveringsslibverwerkers HVC en SNB gaan 10 miljoen kilo vliegas uit slibverbrandingsinstallaties leveren aan ICL Fertilizers. Deze kunstmestproducent haalt fosfaten uit de as en zet ze om naar kunstmestkorrels. Delfland is bijzonder blij met deze belangrijke eerste stap richting het sluiten van de fosfaatketen.

Een deel van het fosfaat dat wij als mensen via ons voedsel binnenkrijgen, scheiden wij weer uit en zo komt het in het afvalwater terecht. Op onze afvalwaterzuiveringen komt ca. 85% hiervan terecht in het zuiveringsslib. Het slib van onze vier zuiveringen gaat daarna naar HVC waar het wordt verbrand in een mono-slibverbrandingsinstallatie. Uit de as gaat ICL Fertilizers nu het fosfaat terugwinnen.

En dat is belangrijk, want er is steeds meer behoefte aan fosfaat. De natuurlijke voorraden raken op en zonder fosfaat kunnen we op termijn onvoldoende voedsel verbouwen om alle mensen te voeden.

Meer informatie: HVCgroep

Piet-Hein Daverveldt voorzitter van het Waterschapshuis en Aquon
Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, is op 4 juli benoemd als voorzitter van het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het Algemeen bestuur bestaat uit 21 DB-leden namens de 21 waterschappen. Piet-Hein Daverveldt neemt de voorzittershamer over van Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Ook is hij benoemd als (technisch) bestuursvoorzitter bij Aquon, een organisatie voor watergerelateerd onderzoek en advies. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd vanuit de negen partnerwaterschappen, waarvan Delfland er één is. Hier neemt Piet-Hein Daverveldt de functie over van Hans Pluckel, voormalig DB-lid van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Hoe kunnen waterschappen in samenhang innoveren en optimaliseren?
Maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en de energietransitie vragen om innovatieve oplossingen van de waterschappen. Maar ook het continu verbeteren van beleid, processen, technieken en diensten (optimaliseren) is cruciaal voor waterschappen. Innoveren en optimaliseren moeten elkaar dus versterken, maar hoe doe je dat? Dat was het onderwerp van het symposium Innoveren + Optimaliseren = Presteren dat op 4 juli door het Hoogheemraadschap van Delfland werd georganiseerd.

Aanleiding voor het symposium was het promotieonderzoek van Hanneke Gieske, strategisch beleidsadviseur en programmamanager bij Delfland. Uit dit onderzoek blijkt dat alle waterschappen innoveren maar dat het verschil vooral zit in hoe makkelijk dit gaat. De identiteit en rolopvatting van een waterschap bepaalt namelijk sterk hoe een waterschap tegenover innovatie staat en hoe dit wordt gemanaged. Lees meer
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.