Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 21 mei 2019

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Gisteren is het nieuwe college van Delfland geïnstalleerd en het bestuursakkoord “Iedereen aan de slag voor water” vastgesteld door de VV. Tezamen met de verklaring "Samen voor een krachtig collegiaal bestuur voor Delfland" vormen deze stappen een belangrijke schakel in het proces van bestuurlijke vernieuwing.

Hoewel de PvdD het proces tot collegevorming bestempelt als onvolmaakt en ongeduldig hopen wij toch dat AB en DB zich inzetten voor een krachtig, succesvol en onbesproken bestuur, want de opgaven die voor ons liggen zijn gigantisch, zeker op het gebied van de klimaatverandering, circulariteit en de leefomgeving voor mens en dier. Het bestuursakkoord, hoewel op hoofdlijnen, geeft hier richting aan en is door alle fracties bekrachtigd.

Met de installatie van het nieuwe college is tevens een eind gekomen aan het oude college. Wij danken de vertrekkende Hoogheemraden voor hun inzet en wensen hen een gezonde toekomst. Jammer van de niet ingevulde portefeuille dierenwelzijn.

Met de installatie van het nieuwe college van dijkgraaf en hoogheemraden is het bestuur van Delfland na de waterschapsverkiezingen weer compleet. Samen aan de slag voor water! is de titel van het ‘coalitieakkoord’ dat de 11 fracties in het Algemeen Bestuur met elkaar ondertekenden. De fractie ‘Natuurterreinen’ is verheugd met het bereikte resultaat en het nieuwe enthousiaste college. Hans Schouffoer en plv. commissielid Stijn van Boxmeer zien uit naar de goede samenwerking in de Verenigde Vergadering. Meer weten over onze inbreng in het bestuur van Delfland? Volg ons dan op Twitter: @Hschouffoer of @VBNE_

50Plus feliciteert de heren Egas, Ouwendijk, Belt en mw. Koop met hun benoeming tot Hoogheemraad. Wij wensen hen veel succes, een goede samenwerking, veel werkplezier en wijsheid in de uitvoering van het bestuursakkoord toe.

Dit geldt eveneens voor de gekozen commissievoorzitters.

Bestuursakkoord 2019-2023 unaniem vastgesteld
Na de verkiezingen hebben alle fracties gewerkt aan een gezamenlijk bestuursakkoord. Water Natuurlijk is blij met het akkoord. Veel onderdelen die voor de toekomst van belang zijn en in ons verkiezingsprogramma stonden komen terug in dit akkoord, o.a.:
•        verbetering waterkwaliteit
•        klimaatadaptatie
•        energietransitie
•        natuur
•        betaalbare lasten
Wij zien dit akkoord als goede basis voor Delfland om de komende jaren samen met partners aan de slag te gaan!
 
Dagelijks bestuur benoemd met Water Natuurlijk-er Marcel Belt
In de bijeenkomst van de Verenigde Vergadering (VV) werden ook 4 nieuwe leden voor het dagelijks bestuur benoemd. Fractievoorzitter van Water Natuurlijk Delfland Marcel Belt werd samen met Peter Ouwendijk, Ruud Egas en Manita Koop na ruime instemming van de VV geïnstalleerd. Samen met de Dijkgraaf zullen zij zich inzetten voor de uitvoering van het bestuursakkoord. Marcel zal zich in het bijzonder richten op waterkwaliteit, biodiversiteit en de watervisie. Wij wensen hem en de andere bestuurders veel succes!
Annemiek Jenniskens is per heden fractievoorzitter van Water Natuurlijk.
 
Het breed gedragen bestuursakkoord 2019-2023 markeert nu een nieuw begin bij Delfland, met een bestuursstijl met meer dialoog, zowel binnenshuis als met de omgeving in Delfland. De PvdA is blij met deze verfrissende insteek en heeft van harte aan deze vernieuwing bijgedragen.
 
De nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur komen voort uit dezelfde partijen als in de vorige periode, dus zonder de PvdA. Zij zullen het bestuursakkoord nu in de praktijk brengen. Hopelijk worden een aantal ingesleten patronen omgezet naar een overtuigend nieuw elan. 
De PvdA zal haar inbreng in de nieuwe werkwijze richten op de onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen, zoals een voortvarende invoering van de nieuwe Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet, toegang tot waterrecreatie voor iedereen, en een veilige en betaalbare aanpassing aan de klimaatverandering.
 
Wij feliciteren de nieuwe hoogheemraden met hun benoeming. Meer weten? Schrijf je in voor onze mailinglijst: pvdahhdelfland@gmail.com

 

De verenigde vergadering stond vandaag in het teken van nieuw bestuur. Daarmee bedoelen we zowel het benoemen van een nieuw dagelijks bestuur als een volgende stap in het traject bestuurlijke vernieuwing.

3 agendapunten:

Het akkoord ‘Iedereen aan de slag voor water’ werd door alle partijen positief becommentarieerd en met algemene stemmen vastgesteld.

Nadat donderdag al afscheid was genomen van de zittende hoogheemraden werden vandaag 4 nieuwe hoogheemraden benoemd. Manita Koop, Ruud Egas, Marcel Belt en Peter Ouwendijk vormen nu samen met dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst.

Vervolgens werden Leon Hombergen, Antoinette Jans en Hans Schouffoer met algemene stemmen benoemd tot commissievoorzitters. In het kader van de door vergadering ingezette bestuurlijke vernieuwing worden zij als technisch voorzitter aan de commissies toegevoegd. Wij hebben hen van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube