Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 17 mei 2019

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

In de laatste Verenigde Vergadering met het oude college is het jaarverslag en jaarrekening 2018 besproken. Het goede nieuws is dat Delfland het afgelopen jaar 13M€ heeft overgehouden. Als VVD hebben we aangedrongen om de meevallers te gebruiken om de tarieven voor de inwoners en bedrijven te verlagen. Het nieuwe college gaat hier mee aan de slag.

Dit was de laatste vergadering met het oude college, op maandag wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Wij willen het oude college en in het bijzonder VVD-Hoogheemraad Marcel Houtzager danken voor zijn inzet voor Delfland!

Na het brede bestuursakkoord worden maandag de nieuwe hoogheemraden geïnstalleerd. VVD-fractielid Peter Ouwendijk is voorgedragen als hoogheemraad met de portefeuille waterveiligheid en financiën.
 
Het oude college van Delfland heeft haar jaarverslag en jaarrekening gepresenteerd, en deze zijn goedgekeurd.
 
De PvdA ziet nu uit naar een nieuwe bestuursperiode met een college dat een breed draagvlak heeft in het algemeen bestuur van Delfland. Een periode waarin we voortvarend aan de slag zullen gaan met o.a. de toepassing van de nieuwe Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet die gezinnen met een minimum inkomen beter kan beschermen. En ook een periode waarin het nieuwe bestuur werk maakt  van klimaatadaptatie en ook de waterrecreatie in haar hart sluit.
 
De PvdA ziet nu ook uit naar een beter ondersteunend beleid over de toepassing van Aquathermie: zo kunnen we ons waterrijke gebied op een mooie manier een stukje duurzamer maken.
 
De PvdA feliciteert nu ook alle plaatsvervangers met hun benoeming.
Jaarverslag
Water Natuurlijk heeft tevreden ingestemd met het jaarverslag 2018. Het college en de organisatie hebben inhoudelijk veel bereikt en in werking gezet en daar zijn wij trots op! Het opzetten van een actieve aanpak voor klimaatadaptatie, de omgang met de droogte en de samenwerking rondom de chemische waterkwaliteit vermelden wij graag speciaal. Voor de ecologie hebben wij extra aandacht gevraagd.
 
Afscheid van het dagelijks bestuur
Vandaag werd ook afscheid genomen van het college dat Delfland sinds 2015 bestuurde, waaronder Water Natuurlijk hoogheemraad Ingrid ter Woorst. Ingrid heeft de afgelopen 10 jaar veel bereikt op het gebied van waterkwaliteit, natuur en circulaire economie. Dank Ingrid! Water Natuurlijk heeft veel waardering voor de inzet van alle bestuurders geuit en wenst hen een goede toekomst toe.
 
In de vergadering werden Anneke Wybenga, Bart van der Veer en Cees van der Burg benoemd als steun-commissieleden van Water Natuurlijk. Wij wensen hen veel succes!
De AWP is blij met de benoemde vervangers en gaat ook 'aan de slag voor water'.
 
Volgens het brede bestuursakkoord zullen de waterschapslasten de komende periode onveranderd blijven, speerpunt van de AWP-Delfland. Ook zijn onze voorstellen voor bestuurlijke verbetering van de commissievergaderingen overgenomen.
 
De AWP gaat graag de uitdaging aan om verbindend samen te werken in een open bestuursstijl, werkend volgens het model van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.
 
Uiteraard vertrouwen wij erop dat het nieuwe DB het belang van Delfland voorop zal stellen en wij zijn benieuwd naar het uitvoeringsprogramma. Urgente onderwerpen, wat ons betreft, zijn een heroverweging van de kosten extra nazuivering op de Groote Lucht, terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater.
 
We nemen met pijn in het hart afscheid van Antoinette Jans in haar rol van hoogheemraad en bedanken haar voor haar inzet, werklust en de in korte tijd bereikte resultaten voor Delfland.
Alle plaatsvervangende leden van de commissies zijn geïnstalleerd. Voor 50PLUS zijn dat: Laurens de Keijzer, Harry Claassen en Arnold van der Rhee. 50PLUS wenst allen een constructieve samenwerking toe binnen het Delfland gebeuren.
 
Aan de orde was ook de jaarrekening 2018, de laatste van dit college. Deze gaf (wederom) een groot overschot te zien maar gaf verder geen aanleiding tot opmerkingen. 50PLUS dankt de Hoogheemraden voor hun inzet in de afgelopen jaren en wenst hen een nieuwe carrière toe met de aansporing om vooral gezond te blijven.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube