Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 14 mei 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Bezoek ons zaterdag 18 mei tijdens ‘Ons Delft, maak de stad!’
De gemeente Delft organiseert zaterdag 18 mei ‘Ons Delft, maak de stad!’ Zij nodigt haar bewoners uit om samen na te denken over de toekomst van de stad. Delfland doet mee en organiseert activiteiten waarbij het thema water centraal staat. Want, water was, is en zal altijd een van de hoofdthema’s zijn bij de inrichting van onze steden en dorpen. Samen met onze partners werken wij aan oplossingen voor te veel of te weinig water, sterke dijken en gezond en aantrekkelijk water in onze sloten, grachten en plassen. Allemaal taken die bijdragen aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving nu en in de toekomst. 

We laten graag zien wat we als waterschap doen en welke uitdagingen wij zien voor de toekomst. Waar ziet u kansen, waarover maakt u zich zorgen, en wat zou u willen dat Delfland voor 2040 doet? We gaan hierover graag met u in gesprek. In en rond onze tuin zijn diverse activiteiten, ook voor kinderen. 
 
Bekijk ons: programma

Website stimuleert scholen om hun schoolplein te vergroenen
Op 13 mei is de website www.groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. De site biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd, opties voor financiële steun en lespakketten voor buitenlessen.
 
De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en Delfland. Samen met 16 partnerorganisaties willen wij basisscholen stimuleren om meer met groen en (regen)water aan de slag te gaan op hun schoolplein. "Op een groenblauw schoolplein hebben kinderen meer de gelegenheid om zich te ontwikkelen,” aldus docent Trevor Reis van de Inspecteur de Vriesschool in Den Haag, waar onlangs een groenblauw schoolplein is aangelegd. “Denk bijvoorbeeld aan hutten bouwen en creatief met elkaar spelen. Ons schoolplein biedt zo ruimschoots gelegenheid voor rust en ontspanning maar ook voor veelzijdige beweging."
 
Delfland biedt scholen een financiële bijdrage om groenblauwe schoolpleinen aan te leggen. Vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie kunnen scholen in ons beheersgebied 20 tot 25% van de watermaatregelen vergoed kunnen krijgen.
Naam voor nieuw gemaal Engelbrechtpolder: Achtermolen
Het nieuwe gemaal dat Delfland bouwt in de Klaas Engelbrechtspolder aan de Dorppolderweg krijgt de naam Achtermolen. Dat heeft ons college besloten. Omdat hier tot circa 1880 een molen heeft gestaan met die naam, sluit Delfland hiermee aan bij de cultuurhistorische en waterstaatkundige achtergrond van het gebied. Omdat er in deze polder al een gemaal staat met de naam ‘Klaas Engelbrechtspolder’, moest het nieuwe gemaal een andere naam krijgen.
Investeringsvoorstel in vismigratie Aalkeet Binnen- en Buitenpolder
Het dagelijks bestuur heeft besloten een investeringsvoorstel om de vismigratieroute tussen de boezem en de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder te verbetering, voor te leggen aan de verenigde vergadering. De bestaande situatie van de gemalen van de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder met de visweringen, vispassages en vishevel is niet optimaal. Daardoor kunnen vissen zich onvoldoende verplaatsen en dat is niet goed voor de visstand en de biodiversiteit.
Deze investering omvat het aanleggen van een gecombineerde vispassage (vislift) vanuit de boezem naar de polders, het weghalen van de visweringen en het vervangen van de pompen van onze gemalen door visvriendelijke exemplaren. Zo wordt vismigratie tussen de boezem en de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder gestimuleerd. Beide polders zijn zeer geschikte broedplaatsen voor vissen en daarom is juist hier vismigratie van groot belang. De investering draagt bij aan het tot stand komen van een ecologisch netwerk en aan het bereiken van de doelen uit de Kader Richtlijn Water (KRW).
Aanpassingen Gemaal Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder
Het gemaal Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder krijgt een opknapbeurt. Daarbij installeren wij een automatische krooshekreiniger die ervoor zorgt dat het gemaal geen zware lichamelijke inzet meer vergt. Door het aanpassen van de vijzel wordt de opvoerhoogte vergroot en is de capaciteit bij een hoge boezemwaterstand gegarandeerd. Deze maatregelen komen de robuustheid van ons watersysteem ten goede. Het gemaal kan na deze ingreep weer vele jaren mee.
Delfland sluit zich aan bij Green Deal Aquathermie
Delfland heeft zich als partner aangesloten bij de Green Deal Aquathermie. De komende periode gaat Delfland samen met drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg werken aan de uitvoering van ten minste een project aquathermie op praktijkschaal. Daarbij wordt zowel naar nieuwbouw als bestaande bouw gekeken. Het doel is om zoveel mogelijk te leren van praktijkprocessen zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Het partnerschap biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen die tot alle kennis en informatie die de partijen en partners opdoen. Aquathermie die gebruikt wordt voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA), drinkwater (TED) en rioolwater (riothermie)- is relatief nieuw en kan een belangrijke bron vormen in de warmtetransitie waarbij wordt gestreefd naar een CO2-arme warmte- en koudevoorziening.
Voorwaarden waterveiligheid vastgesteld voor ontwikkelingen Zeekant Scheveningen
Het college van Delfland heeft op 13 mei de randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkelingen die de gemeente Den Haag heeft gepland voor de Zeekant in Scheveningen. De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om een ‘Wereldstad aan Zee’ te worden. In het verlengde daarvan vinden meerdere ruimtelijke ontwikkelingen plaats in Scheveningen. Een van de ontwikkelingen is een alternatieve ontsluiting van de Gevers Deynootweg voor de nieuwe parkeergarage Noordboulevard. Bovendien heeft de gemeente de wens om de strandopgang Zeekant te verlagen. Omdat de projecten plaatsvinden in de duinen (zeewering) stelt Delfland specifieke voorwaarden op zodat de waterveiligheid nu en in de toekomst niet in het geding komt. Voorafgaand aan de besluitvorming van het college is in constructieve sfeer gesproken met de bewoners rondom de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg. Dit heeft geresulteerd in waardevolle input voor de bepaling van de specifieke voorwaarden.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.