Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 30 april 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Aan de slag met water in Westland

De gemeente Westland en Delfland werken intensief samen om het (afval)watersysteem en de waterkwaliteit te verbeteren.  Momenteel werken we samen aan een update van het beleid voor de komende jaren: het Waterklimaatplan. Vooruitlopend hierop is een uitvoeringsprogramma voor 2019 opgesteld. Hierin staan diverse maatregelen en projecten waaraan Westland en Delfland dit jaar samenwerken op het gebied van water.

Een belangrijk thema van het programma is voorkomen van wateroverlast. Hieronder valt de recent in werking genomen ondergrondse waterbuffer in de Lier en het project Rainlevelr waarbij tuinders regenwater tijdens piekbuien opvangen in hun bassins. Ook gaat er aandacht uit naar het verbeteren van de waterkwaliteit waarbij we bijvoorbeeld de effecten van een drijvende natuurvriendelijke oever in Kwintsheul bekijken. Verder zijn maatregelen met betrekking tot waterkeringen, afvalwaterketen en riolering, grondwater en recreatie en vaarwegbeheer in het uitvoeringsprogramma opgenomen.
 
“Delfland is blij dat er een actueel uitvoeringsprogramma ligt. Hiermee is namelijk de samenwerking bekrachtigd. Er vindt regelmatig afstemming plaats en daar waar van toepassing delen we in de kosten.”, aldus hoogheemraad Antoinette Jans.
Samen door voor de emissieloze kas

In 2014 is het Afsprakenkader Waterkwaliteit en Glastuinbouw ondertekend. Doel van dit samenwerkingsverband is om emissies van voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw naar oppervlaktewater en bodem terug te brengen naar nul: de emissieloze kas. Om daar te komen moet nog veel gebeuren. De aangesloten partijen hebben daarom besloten de samenwerking voort te zetten.

Die partijen zijn de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas, Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht Oostland en Westland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Delfland is blij dat alle betrokken partijen willen doorzetten. Een gezamenlijke aanpak werkt: wij vinden minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de kassen terug in het water in sloten en vaarten. Wij meten de waterkwaliteit in de glastuinbouwpolders gericht en intensief en delen de resultaten met de ondernemers. Zo kunnen zij dan aan de slag met verbeteringen in hun bedrijf. De gemeenten betrekken bij het verlenen van vergunningen ook de waterkwaliteit en ook een middel als Schone Kast, waarbij gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen worden gebruikt actief worden opgehaald bij de ondernemers. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor iedereen en dus een gedeelde verantwoordelijkheid.”
 
Delfland treedt toe tot Innovatiepact Greenport West-Holland

Dijkgraaf en Hoogheemraden hebben vandaag besloten tot toetreding van Delfland tot het Innovatiepact van Greenport West-Holland voor een eerste periode van twee jaar.

Het Innovatiepact is ondertekend door een groot aantal ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties. Met ondertekening hebben de deelnemers de intentie uitgesproken om actief mee te werken aan het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten op de onderwerpen: gezondheid & geluk, circulaire Economie, emissieloos produceren, smart ketens en het Innovatiehuis. Delfland wil pilots toevoegen op gebied van waterkwaliteit, waaronder Zelf Meten.

Versnelling geven aan doorbraken is de kern van het Innovatiepact. Dan gaat het concreet om het verbinden en mobiliseren van kennis, het ontsluiten van netwerken en het meewerken aan oplossingen als het bijvoorbeeld gaat om regelgeving of bestemmingsplannen.

Delfland is al sinds 2016 deelnemer aan de Greenport, een triple helix-organisatie waar wordt samengewerkt aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Toetreding tot het Innovatiepact is dus een logische stap.
Op weg naar een klimaatbestendig Klapwijk
De openbare ruimte in Klapwijk moet aangepakt worden, dat was voor gemeente Pijnacker-Nootdorp, Delfland en Dunea een kans om deze wijk klimaatbestendig in te richten. Om deze ambitie te realiseren zijn we in 2017 gestart met wijkgesprekken. In nauwe samenwerking met de bewoners uit de wijk is er nu een visie opgesteld.

In de visie zijn vijf thema’s verder uitgewerkt: wonen met peilverschillen, water in de wijk, koester het groen, maatwerk per straat, profiteer van kansen. “Door de betrokkenheid van de bewoners bij de visie is het waterbewustzijn vergroot en stimuleert het particulieren om zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen. De daadwerkelijke herinrichting van de openbare ruimte start in 2020, hierdoor neemt de sponswerking van de wijk toe. Een hevige plensbui zorgt hier dan minder snel voor overlast”, zegt hoogheemraad Marcel Houtzager.

Op 7 mei a.s. wordt een inloopmiddag en -avond georganiseerd om bewoners van Klapwijk te informeren over visie ‘Klimaatadaptief Klapwijk’.

Link: https://klimaatbestendigklapwijk.nl/
 
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.