Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 5 maart 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

We mogen weer stemmen voor het water

Wij Nederlanders hébben iets met water. Omdat we erbij wonen, ervan genieten of ermee leven. Maar wist je dat de waterschappen al dat water beheren? Zo maken ze ons afvalwater schoon, houden ze het water op peil en beschermen ze ons land tegen hoogwater. En hoe ze dat doen, dat bepaal jij! Dus stem ook tijdens de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart. En beslis mee over het waterwerk in jouw buurt.
 
Maar waarom zouden we voor de waterschappen kiezen? Er verandert veel: vaker hevige regen of droogte, bodemdaling, zeespiegelstijging, meer bebouwing. Het Hoogheemraadschap van Delfland moet hierop inspelen. Hoe en welke keuzes ze daarbij maken bepaal jij. Met jouw stem bepaal jij mee waaraan jouw waterschapsbelasting wordt uitgegeven. Vind je dat het waterschap moet investeren in betere zwemwaterkwaliteit? Of toch liever in het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater? Vind je het goed dat Delfland subsidie geeft als stimulans voor het nemen van klimaatbestendige maatregelen in je tuin? En moet de belastingen kwijtgescholden worden voor minima? Kortom, er zijn genoeg onderwerpen die jou ook raken. Dus laat je stem horen op woensdag 20 maart!

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op:
www.hhdelfland.nl/verkiezingen
YouTube: Campagnevideo
 

Nieuwe waterberging versterkt kwetsbaar gebied in De Lier

In de Van Rijnstraat in De Lier is een waterberging in gebruik genomen die bij hevige regenbuien het overtollige water tijdelijk kan opslaan. De waterberging biedt ruimte voor 670 kubieke meter water en is aangesloten op het rioolstelsel. Dat laatste is om het water uit de waterberging af te kunnen voeren als het weer droog is.

De uitdaging om regenwater tijdelijk op te slaan en tijdig af te voeren wordt steeds groter. Het klimaat verandert en buien worden steeds heviger. Tegelijkertijd hebben we te maken met bodemdaling. De straten worden tijdens wegwerkzaamheden meestal opgehoogd, maar woningen blijven zakken. Hierdoor komen woningen steeds dichter bij het niveau van het water te liggen en moet het regenwater worden opgevangen of afgevoerd voordat wateroverlast ontstaat.
 
De omgeving van de Van Rijnstraat in De Lier is zo’n plek die kwetsbaar is voor wateroverlast. Bewoners hebben in de loop der jaren zelf oplossingen bedacht om het regenwater te keren of op te vangen. Maar een structurele oplossing was nodig. De gemeente Westland en Delfland hebben de handen ineengeslagen en hebben gezamenlijk een waterberging aangelegd die de kans op wateroverlast flink zal verlagen.
Werkzaamheden zwemplas Delftse Hout vorderen gestaag
Delfland en de gemeente Delft werken samen om de waterkwaliteit in de zwemplas in het Delftse Hout te verbeteren. Door nieuwe waterverbindingen, natuurvriendelijke oevers, ondiepe geulen en drijvend groen, wordt de doorstroming verbeterd en ontstaat op termijn een beter ecologische evenwicht. Samen moeten de maatregelen ertoe leiden dat blauwalg minder kans krijgt. En dat betekent meer zwemplezier voor heel veel mensen uit Delft en omgeving. Deze week is een start gemaakt met het aanbrengen van beschoeiingen bij de nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers. Het hout dat hiervoor wordt gebruikt, is afkomstig van de bomen die plaats moesten maken voor de nieuwe inrichting.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.