Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 15 februari 2019

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

In een roerige vergadering werd het besluit genomen om de Krabbeplas nabij Vlaardingen via een innovatieve zoetwaterfabriek te gaan voorzien van gezuiverd water uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht. Dit is het grootste project van Delfland van de afgelopen jaren.
 
Naar het oordeel van de PvdA zijn de technische en financiële risico’s onvoldoende in kaart gebracht: daarom hebben we gepleit voor een professionele externe second opinion: een Gate-Review.
De Hoogheemraad vond zijn eigen interne toetsen echter voldoende. De PvdA vindt dit optimisme ongegrond en vreest dat Delfland hiermee een groot en onnodig risico loopt.
 
Met deze laatste vergadering is een roerige periode afgesloten met een college zonder de PvdA. Wij hopen op een sterke PvdA na de verkiezingen om eerlijk, duurzaam en deskundig aan water te werken.
 
PvdA-programma en kandidaten vindt u hier: 
https://zuidholland.pvda.nl/verkiezingen/delfland/
 
Alphons, Elsbeth, Liesbeth, Naushad, Nelly, Pieter en Leon
 
Kroon op het werk van dit bestuur: project S.C.H.O.O.N.
Water Natuurlijk heeft met veel tevredenheid ingestemd met dit project dat zorgt voor:
  • betere afvalwaterzuivering Vlaardingen
  • méér zoetwater reserve tegen droogte
  • schoner zwemwater Krabbeplas
  • meer ruimte voor natuur, vis en recreatie
Integriteit hoog in het vaandel bij Water Natuurlijk
Daarom hebben we ingestemd met vernieuwde richtlijnen voor het bestuur.
 
Hou van de natuur: stem Water Natuurlijk op 20 maart!
De afgelopen 4 jaar zat door uw steun Water Natuurlijk in het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland.
We hebben veel kunnen bereiken, o.a.:
  • betere waterkwaliteit tuinbouwgebieden door samenwerking met tuinders en gemeenten
  • meer natuur: bloemrijke dijken, vispaaiplekken, natuurlijke oevers
  • duurzaam en energieneutraal Delfland 2025
  • verbetering zwemwater: Delftse Hout, Wilhelminaplas, Prinsenbos
  • klimaatsubsidie voor minder stenen in tuinen, groene daken
  • betaalbaar waterschap: financiën op orde 
20 maart Waterschapsverkiezingen. Benieuwd naar onze plannen? www.waternatuurlijk.nl/delfland
 
We rekenen op uw steun!
In de laatste Verenigde Vergadering in deze politieke samenstelling kwam de bestuurlijke Integriteit aan de orde. Hoewel 50PLUS zich kan vinden in het inschakelen van een extern bureau om de integriteit van beoogde hoogheemraden te toetsen is het naar de mening van 50PLUS onvoldoende en dienen zij ook getoetst te worden op hun vermogen tot samenwerking, managementkwaliteiten e.d. Dat was nl. de afgelopen 4 jaar het grote probleem in het dagelijks bestuur. 50PLUS stemde derhalve tegen het voorstel.

Wel was 50PLUS voor het project S.C.H.O.O.N., het realiseren van de Waterfabriek, de Waterharmonica en het vervangen van het zandfilter t.b.v. het verwijderen van medicijnresten uit het water. Dit project is in goed overleg met en medefinanciering van alle betrokkenen in het gebied tot stand gekomen.

Tenslotte dankt 50PLUS iedereen voor de samenwerking. 

 

Het voorstel voor de bouw van de Zoetwaterfabriek in Vlaardingen is aangenomen. De AWP Delfland had grote moeite met de hoge kosten en grote risico's van het project in relatie tot de lage ambitie: slechts 25% van het gezuiverde afvalwater wordt nu extra gezuiverd van medicijnresten, de resterende 75% dus niet.

Samen met andere partijen hebben wij aangedrongen op een externe review van het project, maar VVD-hoogheemraad Houtzager wilde geen pottekijkers. Want 8 miljoen euro aan investering van de kant van Delfland voor het doorspoelen van de zwemplas 'Krabbenplas' is volgens ons buitensporig. Ook al komt een deel van dit bedrag terug als subsidie, het blijft gemeenschapsgeld dat moet worden betaald door de belastingbetalers.

De AWP Delfland wil ook dat gestart wordt met terugwinnen van wc-papier uit rioolwater. Dat draagt rechtstreeks bij aan duurzaamheid, want de pulp kan worden hergebruikt en hoeft dus niet meer te worden verbrand.

De laatste besluitvormende vergadering van de huidige VV behandelde het investeringsvoorstel project S.C.H.O.O.N. bestaande uit twee onderdelen: de Zoetwaterfabriek en de Waterharmonica.

Hiermee wil Delfland de zoetwatervoorziening duurzaam en circulair maken, door waterbesparing, hergebruik en door het vergroten van het waterbewustzijn. Het is zonde om zoetwater te zuiveren en vervolgens op de Noordzee te dumpen. Met een extra zuiveringsstap (Zoetwaterfabriek) en een zuiverend watersysteem (Waterharmonica) kan dit water hergebruikt worden binnen de waterketen. Maar belangrijker nog, door de extra zuiveringsstap kunnen ook medicijnresten en andere ongewenste stoffen uit het afvalwater verwijderd. Ook voor andere zuiveringsinstallaties is dit voor de toekomst een waardevolle ervaring en noodzakelijke ontwikkeling. De Partij voor de Dieren ziet dit voorstel dan ook als een belangrijke stap voor nu en in de toekomst.

Mede door de aanleg van de Blankenburgverbinding en het innovatieve karakter van het zuiveren wordt een groot gedeelte van de investeringskosten door derden gesubsidieerd.

De laatste ‘inhoudelijke’ vergadering zoals het zo mooi heet. Wat was die inhoud dan wel? Diverse hamerstukken waar Westland Natuurlijk mee in kon stemmen, zoals bijvoorbeeld de voorgestelde hemelwateraanpak. Maar ook diverse bespreekstukken. Aanpak bestuurlijke integriteit was er één van. Een lastig onderwerp, want gedrag wat de één ‘normaal’ vindt, kan de ander al benoemen als ‘niet integer’. Hoofdonderwerp waren de investeringen in de zoetwaterfabriek. Door ons afvalwater extra te reinigen kan het terug ons zoetwatersysteem in. Een eerdere pilot is geslaagd en daarom gaan we dit nu grootschalig toepassen. 

Overigens ook de laatste vergadering voor Westland Natuurlijk. Jan de Nooy en Leo Boekestijn zijn komende waterschapsverkiezingen terug te vinden op de lijst van Water Natuurlijk. We komen dus wel weer terug!

CDA prijst aanpak schoon water

Het CDA is blij met de aanpak van schoon oppervlaktewater in Vlaardingen. Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat samen met andere partijen, zoals Rijk, recreatieschap Midden-Delfland, gemeente Vlaardingen en Rotterdam, en MRDH investeren in een innovatieve wijze van waterberging en waterzuivering. Het is een kans die zich voordoet door de natuurcompensatie voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.

De ecologische en chemische waterkwaliteit zal vooruit gaan en daarmee wordt ook de zwemwaterkwaliteit van de Krabbenplas verbeterd en geïnvesteerd in de recreatiewaarde.

Dit project past volledig binnen de doelstellingen van Delfland en maakt het gebied robuuster bij droogte en hoosbuien. Het CDA noemt dit een voorbeeld van goede samenwerking met andere partijen voor schoon water voor de inwoners en ondernemers.
De fractie Bedrijven heeft in de laatste vergadering van deze bestuursperiode ingestemd met het project S.C.H.O.O.N. Hierbij wordt geïnvesteerd in een extra zuiveringsstap van afvalwater in een ‘zoetwaterfabriek’. Via een ‘waterharmonica’ gaat dit extra gezuiverde afvalwater weer terug in het gebied. Een zeer duur project, maar waarin wel verschillende belangrijke belangen worden gediend zoals circulariteit en de beschikbaarheid van zoet water. Dit maakt Delfland in droge perioden minder afhankelijk van de aanvoer van zoet water vanuit het Brielse Meer. Het grootste deel van de kosten wordt betaald vanuit de beschikbare gelden in het kader van de aanleg van de Blankenbergtunnel.
Integer Liberaal steekt stokje voor slechte financiële dekking van duur project
 
Het college wilde 23.787.000 investeren in de zoetwaterfabriek (medicijnresten verwijderen) en de waterharmonica (zuiveringsmoeras) en met het water de Krabbeplas verversen. Daarvan zou 14.740.000 door derden worden betaald.
 
Onze belastingbetalers liepen een risico voor bijna 15 mln omdat de bijdragen van derden niet goed geregeld waren. Zelfs bij duurzaamheid moet je goed op de kosten letten.
 
Integer Liberaal heeft een amendement ingediend dat eerst alle subsidies binnen moeten zijn, voordat Delfland geld beschikbaar stelt. Het college heeft ons amendement al vóór het besproken was in de VV, gedeeltelijk overgenomen. Waarbij werd voorgewend dat ze het zelf bedacht hadden.

Er resteerde nog een gat van 8,2 mln waarvan portefeuillehouder Houtzager meldde dat de VV maar moest geloven dat dat was toegezegd.  Maar daar zit je als volksvertegenwoordiger niet voor.
 
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube